Dansk-engelsk oversættelse af "burde"

DA

"burde" engelsk oversættelse

DA

burde [bør|burde] {verbum}

volume_up
Værdien burde mindst ligge under det halve, for det kan lade sig gøre analytisk.
The level ought to be at least as low as half, as this is possible to analyse.
Vi mener, at EU burde tilslutte sig Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
We believe that the EU ought to subscribe to the European Convention on Human Rights.
F.eks. burde den såkaldte indsprøjtningsteknik kunne løse et sådant problem.
For example, the injection technique ought to resolve this type of problem.
burde (også: måtte, skulle)
Den burde kasseres, og fiskeriet burde igen forvaltes af de nationale regeringer.
It should be scrapped and fisheries should be managed once again by national governments.
Det burde være enkelt at købe en flybillet, det burde være ligetil.
Buying an airline ticket should be simple; it should be straightforward.
Disse etiske principper burde efter min mening genfindes i direktivforslaget.
These ethical principles should, in my view, be embodied in the draft directive.
burde (også: bør)
Værdien burde mindst ligge under det halve, for det kan lade sig gøre analytisk.
The level ought to be at least as low as half, as this is possible to analyse.
Vi mener, at EU burde tilslutte sig Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.
We believe that the EU ought to subscribe to the European Convention on Human Rights.
De burde kunne undgås, for årsagen er ikke selve implantaterne.
As a rule this ought to be avoidable, as the cause is not the implants per se.
burde (også: bør)
Den burde kasseres, og fiskeriet burde igen forvaltes af de nationale regeringer.
It should be scrapped and fisheries should be managed once again by national governments.
Det burde være enkelt at købe en flybillet, det burde være ligetil.
Buying an airline ticket should be simple; it should be straightforward.
Disse etiske principper burde efter min mening genfindes i direktivforslaget.
These ethical principles should, in my view, be embodied in the draft directive.

Eksempelsætninger "burde" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg vil anmode Dem om at overveje nøje, om der ikke burde gælde andre regler her.
I would ask you to consider seriously whether other rules should not apply here.
DanishVi burde nu lave regler for at mindske anvendelsen af antibiotika i dyreopdræt.
We should now devise rules to reduce the use of antibiotics in animal husbandry.
DanishJeg synes for øvrigt, at ikke blot børn, men også voksne burde drikke mere mælk.
In fact, I think that not only children but adults too should drink more milk.
DanishDet burde også kunne fungere i et udvidet Europa med 25 eller 30 medlemsstater.
An enlarged Europe with 25 or 30 members should be able to operate in this way.
DanishHr. formandskandidat, Deres arbejde, jeg burde sige Deres mission, bliver enorm.
Mr President-designate, your work, I should say your mission, will be immense.
DanishJeg mener tværtimod, at staterne burde kræve selv at kunne udøve bedre kontrol.
I cannot, however, accept the attempt to confer evaluation tasks on the EMCDDA.
DanishBetænkningsskriveren burde have nævnt navnene på disse lande for at øge presset.
The rapporteur should have named those five countries to put pressure on them.
DanishHer burde man måske se på en alternativ løsning blandt de andre mulige optioner.
Perhaps an alternative solution could be sought among the other available options.
DanishVærdien burde mindst ligge under det halve, for det kan lade sig gøre analytisk.
The level ought to be at least as low as half, as this is possible to analyse.
DanishRådet burde tage højde for alle disse aspekter og ikke hænge sig i detaljerne.
The Council should consider all these aspects and not dwell on four fruit juices.
DanishEfter min mening burde man ikke beskære fællesskabsbevillingerne til forskning.
I believe that the Community budget allocated to research must not be reduced.
DanishDisse etiske principper burde efter min mening genfindes i direktivforslaget.
These ethical principles should, in my view, be embodied in the draft directive.
DanishDerfor diskuterer vi vigtige spørgsmål, som burde have været løst for længe siden.
Thus, we are debating important matters which should have been resolved long ago.
DanishVi burde kunne undgå mange af de unuancerede udtalelser om udbud om kontrakter.
We should be able to get rid of many of the simplistic statements about tendering.
DanishVi burde skamme os over at lade Iraks børn dø i et omfang af 5.000 om måneden.
Shame on us for allowing the children of Iraq to die at the rate of 5 000 a month.
DanishDet burde meddeles Parlamentet, hvis det handler om så vanskelige procedurer.
Parliament needs to be informed in the case of sensitive procedures like these.
DanishAllerede dengang var man overbevist om, at nogle af institutionerne burde ændres.
Even then, it was clear that some bodies would have to undergo a process of change.
DanishDet burde hverken PPE-DE-Gruppen eller PSE-Gruppen kunne være imod i dette kammer.
Thirdly, the big differences between the Member States damage the internal market.
DanishKlimabeskyttelse burde egentlig have allerhøjeste prioritet i dag og netop nu.
Climate protection really must be our absolute top priority, particularly now.
DanishJeg siger dette, fordi han måske burde se lidt nærmere på situationen i Belgien.
I say that because perhaps he ought to look a bit more in his own back yard.