Dansk-engelsk oversættelse af "bureau"

DA

"bureau" engelsk oversættelse

EN

"bureau" dansk oversættelse

volume_up
bureau {substantiv}
DA
DA

bureau {et}

volume_up
bureau (også: agentur)
For ikke at begå nogen fejl har vi givet et bureau i opdrag at fortælle os ved hjælp af en undersøgelse, hvordan vi kan gøre det, og hvor vi skal begynde.
Because we did not want to get it wrong, we commissioned an agency to tell us, on the basis of a study, how to set about the task and where to begin.
Så jeg begyndte at undre mig over, på hvilket grundlag man så beregner den betaling, som bureauet fakturerer brugervirksomheden for.
So, I found myself wondering on what basis, then, is the pay rate set at which the agency charges the end-user company?
Et andet centralt ændringsforslag går ud på at sikre, at brugervirksomheden eller bureauet er sammenlignelige, for at give medlemsstaterne den valgmulighed.
Another key amendment is to make sure the user company or the agency can be comparative, to give Member States that choice.
bureau (også: kontor)
Nu har regeringen oprettet Criminal Assets Bureau.
The government has now introduced the Criminal Assets Bureau.
Sidstnævnte vedrører det Faglige Tekniske Bureau for Sundhed og Sikkerhed.
The last one deals with the Trade Union Technical Bureau for Health and Safety.
Jeg er særlig glad for, at Irland bliver særlig positivt nævnt på grund af dets Criminal Assets Bureau.
I am particularly happy that Ireland gets honourable mention because of the Criminal Assets Bureau.
EN

bureau {substantiv}

volume_up
bureau (også: agency)
The government has now introduced the Criminal Assets Bureau.
Nu har regeringen oprettet Criminal Assets Bureau.
The last one deals with the Trade Union Technical Bureau for Health and Safety.
Sidstnævnte vedrører det Faglige Tekniske Bureau for Sundhed og Sikkerhed.
I am particularly happy that Ireland gets honourable mention because of the Criminal Assets Bureau.
Jeg er særlig glad for, at Irland bliver særlig positivt nævnt på grund af dets Criminal Assets Bureau.
bureau (også: office)
Was it the government, was it the EU or the international bureau for infectious diseases?
Var det regeringen, var det EU eller Det Internationale Kontor for Epizootier?
A regional Stability Pact could be one solution, or a pan Balkans bureau for reconstruction.
Man kunne forestille sig en regional stabilitetspagt eller et pan-Balkan-kontor for genopbygning.
I do not think there is any point in setting up a new bureau after every food crisis.
Jeg tror ikke, at det er hensigtsmæssigt, at der oprettes et nyt kontor efter hver eneste fødevarekrise.

Eksempelsætninger "bureau" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSidstnævnte vedrører det Faglige Tekniske Bureau for Sundhed og Sikkerhed.
The last one deals with the Trade Union Technical Bureau for Health and Safety.
DanishDer er så mange konsulenter her, at vi ikke behøver at bruge et eksternt bureau.
There are so many experts here that there is no need for recourse to an external office.
DanishJeg er særlig glad for, at Irland bliver særlig positivt nævnt på grund af dets Criminal Assets Bureau.
I am particularly happy that Ireland gets honourable mention because of the Criminal Assets Bureau.
DanishNu har regeringen oprettet Criminal Assets Bureau.
The government has now introduced the Criminal Assets Bureau.
DanishHr. formand, jeg har netop via et telegram fra Reuters Bureau erfaret, at man i Bruxelles har beslaglagt våben fundet i hr.
Mr President, I have just learnt from Reuters that weapons have been seized in Brussels from a car belonging to Mr Le Pen.
DanishDe øverste amerikanske fængselsmyndigheder, United States Bureau of Prisons, afviser stadig hans anmodning om at blive opereret af ordentlige kirurger.
The United States Bureau of Prisons still denies his request to be operated on by proper surgeons.
DanishVi er alle opmærksomme på den succes, det irske Criminal Assets Bureau har haft de sidste fem år med at konfiskere udbyttet fra forbrydelser.
We are all aware of the success the Irish Criminal Assets Bureau has had over the last five years in confiscating the proceeds of crime.
DanishOg det endda kun, fordi det mindste jernbaneselskab, nemlig det luxembourgske, satte hele sin diplomatiske snilde ind i dette bureau unique.
And that too is only because the smallest railway company, the Luxembourg one, brought all its diplomatic skill to bear in the 'bureau unique '.
DanishSet fra et irsk synspunkt har oprettelsen af Criminal Assets Bureau i 1996 vist sig meget nyttig til håndtering af denne form for kriminalitet.
Certainly from an Irish perspective, the establishment of the Criminal Assets Bureau in 1996 has proved to be very successful in tackling this area of crime.
DanishMandag aften besluttede Parlamentets bureau at sende nogle millioner euro til de overnationale EU-partier, der alle er for EU-forfatningen.
It will not, however, be until this afternoon that we know the result, and it is certain that there will be votes both in favour of, and against, the Constitution.
DanishFor ikke at begå nogen fejl har vi givet et bureau i opdrag at fortælle os ved hjælp af en undersøgelse, hvordan vi kan gøre det, og hvor vi skal begynde.
Because we did not want to get it wrong, we commissioned an agency to tell us, on the basis of a study, how to set about the task and where to begin.
DanishJeg er enig i det ændringsforslag, som sigter mod tydeligere at understrege trekantsforholdet mellem arbejder, bureau og brugervirksomhed, som i sagens natur deltager i den midlertidige ansættelse.
I agree with the amendment designed to convey more fully the triangular relationship between worker, agency and user undertaking innate in temporary employment.
DanishVed udgangen af sidste år havde Criminal Assets Bureau opnået kendelser og ejendom til en værdi af 20 millioner euro i henhold til loven og havde foretaget seks skattekrav på over 40 millioner euro.
By the end of last year, the Bureau had obtained orders and property to the value of EUR 20 million under the Act and had made tax demands of more than EUR 40 million.
DanishDette link stadfæstes også ved akkreditering af Macaos bureau for handel og økonomi til De Europæiske Fællesskaber samt akkreditering af Kommissionens Hongkong-delegation til Macao.
This link will be further reinforced by the accreditation of Macao's economic and trade office to the European Communities and the accreditation of the Commission's Hong Kong delegation to Macao.
DanishJeg vil tilskynde alle medlemmer her i Parlamentet og alle medlemsstater til at se på, hvordan Criminal Assets Bureau i Irland opererer, og hvor stor succes det har haft siden sin etablering.
I would encourage each and every Member of this House and every Member State to look at how the Criminal Assets Bureau operates in Ireland and how successful it has been since its establishment.

Synonymer (engelsk) for "bureau":

bureau
Federal Bureau of Investigation
English