Dansk-engelsk oversættelse af "by"

DA

"by" engelsk oversættelse

EN
EN
EN

"by" dansk oversættelse

volume_up
by {konj.}
DA

by {en}

volume_up
by
volume_up
city {substantiv}
Doha var således den eneste by, der kandiderede til værtskabet.
Doha was, therefore, the only candidate city and it is relatively small in size.
Medlemsstaten foreslår derefter én by til EU-institutionerne.
The Member State will then propose one city to the European institutions.
Denne by er fyldt med stærke symboler for de tre monoteistiske religioner.
The city bears the weight of powerful symbols for all three monotheistic religions.
by
volume_up
town {substantiv}
Garstang i Lancashire var den første by, der fik fair trade-status i 2001.
Garstang in Lancashire was the first town to achieve Fair Trade status in 2001.
Hver region eller hver by vil forsøge at udnytte situationen bedst muligt.
Every region and town will try to make the most of the situation.
En by med mange forretninger, mange fabrikker og alt inden for en overkommelig afstand.
A town with many shops, many industries and all within an accessible area.
EN

by {præposition}

volume_up
It is certainly sensible to ship more goods by sea rather than by road.
Det er helt bestemt fornuftigt at sende flere varer ad søvejen end ad landevejen.
This Section shall apply to transport by rail, road and inland waterway.2.
Denne afdeling finder anvendelse på transporter med jernbane, ad vej og ad sejlbare vandveje.2.
So he went another way, and returned not by the way that he came to Bethel.
Derpå drog han bort ad en anden Vej og vendte ikke hjem ad den Vej han var kommet til Betel.
Costly by European standards, but prohibitively expensive by Third World standards.
Dyrt efter europæiske forhold, uoverkommeligt efter forholdene i udviklingslandene.
European ships fish there for fish species that are used by the local fishermen.
Der fisker europæiske skibe også efter fiskearter, som de lokale fiskere også fisker efter.
As for the sons of Merari, thou shalt number them after their families, by the house of their fathers;
Merariterne skal du mønstre efter deres Slægter efter deres Fædrenehuse;
It is also known about in Tunisia, both by the authorities and the people.
Det ved man også i Tunesien, både hos myndighederne og hos borgerne.
I hope you will not mind if I conclude by saying something about the Members’ Statute.
Vi ønsker en statut, men bolden ligger nu hos Ministerrådet.
Many major technological breakthroughs were made by small-time entrepreneurs with an ingenious streak.
Mange store teknologiske gennembrud fandt sted hos små, opfindsomme erhvervsdrivende.
by (også: with, amongst)
Transportation costs would be cut by 30 % and time shortened by one third.
Transportomkostningerne vil falde med 30 % og tidsforbruget med en tredjedel.
The problem of global warming will not be solved by an energy policy alone.
Problemet med klodens opvarmning løses ikke udelukkende med energipolitik.
Their hopes are also awakened by our partnership agreements with the human rights clauses.
Vi vækker også håb med vores partnerskabsaftaler med menneskerettighedsklausulerne.
by (også: a, to, in, on, of, at, from, into, within, since)
It is time for the world to judge Mugabe by his actions, not by his promises.
Det er tide, at verden dømmer Mugabe hans handlinger, ikke hans løfter.
This proposal targets migration by third-country nationals for the purpose of studies.
Forslaget sigter tredjelandsstatsborgeres migrationer med henblik uddannelse.
Speak, ye that ride on white asses, ye that sit in judgment, and walk by the way!
I som rider rødgrå Æsler I som sidder Tæpper I som færdes Vejene syng!
by (også: on, at, upon)
Whoso therefore shall swear by the altar, sweareth by it, and by all things thereon.
Derfor den som sværger ved Alteret sværger ved det og ved alt det som er derpå.
By pureness, by knowledge, by longsuffering, by kindness, by the Holy Ghost, by love unfeigned,
ved Renhed ved Kundskab ved Langmodighed ved Velvillighed ved den Helligånd ved uskrømtet Kærlighed
And whoso shall swear by the temple, sweareth by it, and by him that dwelleth therein.
Og den som sværger ved Templet sværger ved det og ved ham som bor deri.
It was the despised Samaritan who did not pass by on the other side as others had.
Det var den foragtede samaritan, der ikke gik forbi, som de andre havde gjort.
And in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from the roots.
Og da de om Morgenen gik forbi så de at Figentræet var visnet fra Roden af.
Lo, he goeth by me, and I see him not: he passeth on also, but I perceive him not.
Går han forbi mig ser jeg ham ikke farer han hen jeg mærker ham ikke;
by (også: at)
I was visited today by some television people who work a great deal on media cooperation in the East.
I dag har jeg haft besøg af fjernsynsfolk, som arbejder meget med mediesamarbejdet ovre østpå.
Then Pashur smote Jeremiah the prophet, and put him in the stocks that were in the high gate of Benjamin, which was by the house of the LORD.
slog han ham og lod ham lægge i Blokken i den øvre Benjaminsport i HERRENs Hus.
Whenever a fisherman has his ship scrapped using public funds, the upper limit is reduced by the tonnage in question.
Hver gang, en fisker lader sit skib ophugge med offentlige midler, går den øvre grænse tilbage med denne tonnage.

Eksempelsætninger "by" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer skal tages hensyn til den yderst komplekse vekselvirkning mellem by og land.
The very complex interaction between urban and rural areas must be taken into account.
DanishGarstang i Lancashire var den første by, der fik fair trade-status i 2001.
Garstang in Lancashire was the first town to achieve Fair Trade status in 2001.
DanishDenne by er fyldt med stærke symboler for de tre monoteistiske religioner.
The city bears the weight of powerful symbols for all three monotheistic religions.
DanishAt den ny traktat kommer til at hedde Paris-traktaten, har byernes by ikke fortjent.
That the new treaty is to be called the Paris Treaty is unfair on the city of cities.
DanishEsjton avlede Bet-Rafa Pasea og Tehinna Fader til Nahasjs By; det er Mændene fra Reka.
And Eshton begat Bethrapha, and Paseah, and Tehinnah the father of Irnahash.
DanishOg han kom ned til Kapernaum en By i Galilæa og lærte dem på Sabbaterne.
And came down to Capernaum, a city of Galilee, and taught them on the sabbath days.
DanishDet er en by af international interesse, ikke mindst for de tre store verdensreligioner.
It is an international interest, not least for the three big world religions.
DanishLad der ikke falde en skygge over Nice, og lad Paris igen være lysenes by.
Do not allow any shadows to fall over Nice, and let Paris be the City of Light again.
DanishTidligere var de fleste virksomheder små og knyttet til en by eller et område.
Most companies used to be small-scale and linked to a town or an area.
DanishI min egen by, Dublin, har vi set hele lokalsamfund ødelagt af narkotikaens svøbe.
In my own city, Dublin, we have seen whole communities devastated by the scourge of drugs.
DanishNår du rykker frem til Angreb på en By skal du først tilbyde den Fred.
When thou comest nigh unto a city to fight against it, then proclaim peace unto it.
DanishHan fortalte, at man i en by som Krakow kan se, mærke og føle historien og kulturen.
He said that in city like Cracow you can see, touch, feel history and culture all around.
DanishEn by med mange forretninger, mange fabrikker og alt inden for en overkommelig afstand.
A town with many shops, many industries and all within an accessible area.
DanishÉn by skal dog have det koordinerende ansvar for gennemførelsen af samarbejdsprogrammet.
One city should, however, bear the responsibility of coordinating the work.
DanishI den største by i min region arbejder 1.250 mennesker direkte i en tobaksvirksomhed.
In the largest city in my region 1 250 people are directly employed by a tobacco company.
DanishVi gjorde det selv ved at gøre vores by attraktiv for servicesektoren.
We did it by ourselves, by making our town attractive to the service sector.
DanishMontreal er en absolut respektabel by, som desuden giver en lang række fordele.
This is a perfectly worthy city, which also offers many advantages.
DanishJeg har en helt frisk nyhed, nemlig at talebanerne har generobret en by midt i Afghanistan.
The news is still fresh: the Taliban recaptured a town in the centre of Afghanistan.
DanishDen tyrkiske hær betragter egenrådigt den besatte by Famagusta som et sådant område.
The occupied town of Famagusta is arbitrarily regarded by the Turkish army as such an area.
DanishStockholm by har for nylig indkøbt et betydeligt antal el-biler fra Italien.
The City of Stockholm has just bought a substantial number of electric vehicles from Italy.

Synonymer (engelsk) for "by":

by
by and by
English