Dansk-engelsk oversættelse af "bydende"

DA

"bydende" engelsk oversættelse

EN
DA

bydende {adjektiv}

volume_up

Eksempelsætninger "bydende" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen det er bydende nødvendigt at gøre det og overvinde al modstand og ligegyldighed.
But it is urgent to do so and overcome all resistance, transcend all indifference.
DanishJeg ved, at Unionen fortsat vil støtte processen, og det er bydende nødvendigt.
I know that the Union will continue to support the process and it is absolutely essential.
DanishDette samarbejde er bydende nødvendigt for at opretholde arternes beståen i havene.
This cooperation is imperative for the preservation of sea populations.
DanishDet viste sig derfor bydende nødvendigt at foretage nogle prioriteringer.
A specific commitment to establish certain priorities thus became apparent.
DanishDet er bydende nødvendigt, at vi opbygger denne metadatainformation og spreder den bredt.
It is imperative that we build up this metadata and disseminate it widely.
DanishDet er bydende nødvendigt at gå længere end dét - og ændre den fælles landbrugspolitik.
It is crucial that we go further and promote a change in the common agricultural policy.
DanishDet er vigtigt og bydende nødvendigt, at processen foregår roligt.
It is important, necessary and essential for the process to take place peacefully.
DanishDet betyder et uigennemskueligt marked og en ulige behandling af de bydende.
It means a nontransparent market and unequal treatment of suppliers.
DanishFor det første har der ikke været en stærk politisk tilskyndelse, når det var bydende nødvendigt.
Firstly, there has been no decisive political thrust when we really needed it.
DanishDet er derfor bydende nødvendigt at gøre disse områder mindre sårbare.
It is therefore crucial that the fragility of these regions be reduced.
DanishDet er bydende nødvendigt at arbejde for øget økonomisk, social og regional samhørighed i Europa.
After all, we want to see the Union become more economically and socially cohesive.
DanishDet er bydende nødvendigt at finde en løsning for at forhindre flere dødsfald.
We urgently need to find a way of preventing further deaths.
DanishDet bør om noget gøre det politisk bydende nødvendigt at sikre, at det aldrig sker igen.
If anything, it should provide the political imperative to ensure that it never happens again.
DanishI den forbindelse er den internationale finansverdens omfattende reformer bydende nødvendige.
Wide-ranging reforms of international finance are therefore essential.
DanishMen hvis disse reformer er bydende nødvendige, så skal vi ikke betale dem med vores mangfoldighed.
But although the reforms are essential, they must not be at the price of our diversity.
DanishDet er bydende nødvendigt, at vi sætter alle vores kræfter ind på at forhindre sekundær offerdannelse.
It is crucial that we devote all our efforts to preventing secondary victimisation.
DanishEt grundliggende spørgsmål står dog tilbage: Det er bydende nødvendigt at bremse visse WTO-mekanismer.
There is still one fundamental matter: we must revise some of the WTO's mechanisms.
DanishDet er bydende nødvendigt, at vi alle gør vores yderste for at finde konkrete løsninger.
We all need to take urgent action to find concrete solutions.
DanishDe siger ligeledes, at det er bydende nødvendigt for Marokko at modtage investeringer.
You say that it is essential that Morocco gains investment.
DanishAf hensyn til forbrugersikkerheden er det derfor bydende nødvendigt at få dem fastlagt.
Considerations of consumer safety, then, make it a matter of urgent necessity that they be laid down.