Dansk-engelsk oversættelse af "byråd"

DA

"byråd" engelsk oversættelse

DA

byråd {et}

volume_up
byråd

Eksempelsætninger "byråd" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishForanstaltningerne er rettet mod arbejdsgivere, byråd og arbejdsformidlinger, men sigter ikke mod at motivere de enkelte borgere.
The measures are aimed at employers, local councils and benefit agencies, but not at motivating the individual citizen.
DanishI mit land oversvømmer præfekturer, departementsråd, byråd, handelskamre, fagforbund og mange andre os med oplysninger.
In my country, the prefectures, general and regional councils, chambers of commerce, professional associations and other bodies deluge us with information.
DanishDet europæiske program får sin inspiration fra» Nul tolerance« -kampagnen, som Edinburgh byråd førte i min valgkreds midt i 90 ' erne.
The European programme draws its inspiration from the 'Zero Tolerance ' campaign that Edinburgh Council ran in my constituency in the mid-1990s.
DanishSådanne bindende foranstaltninger gør livet lettere for miljøbevidste byråd, da det giver dem et retsgrundlag for miljømæssige foranstaltninger.
Those kinds of binding measures make life easier for environment-conscious city councils, as they have legal bases for action on the environment.
DanishHvad angår venskabsbyer, skoler, byråd osv., så falder det for mig ind under begrebet " allerede eksisterende kommunikationsstrukturer ".
As far as the twinning of towns, schools, local councils, etc., is concerned, I believe these arrangements fall into the category of 'existing communication structures '.
DanishI 16 år har jeg haft æren af at være borgmester i den by, som Martín Carpena viede sit liv til, og af at lede det byråd, som Martín Carpena arbejdede i.
For sixteen years I had the honour of being mayor of the city to which Martín Carpena dedicated his life and of presiding over the Council in which he worked.
DanishSå hvis der er nogen, som kommer til mig med henblik på europæisk støtte, så fortæller jeg dem, at der er langt større sandsynlighed for at få realistisk støtte fra deres byråd end fra EU.
So if anybody comes to me for European support, I tell them they are much more likely to get realistic support from their village council than they are from the EU.
DanishJeg kan huske, at jeg som medlem af en lokal myndighed har set byråd spilde tid, kræfter og penge i forsøget på at stykke en dyr kontrakt om skolebespisning sammen, der viste sig helt utilstrækkelig.
I remember, as the member of a local authority, seeing a council waste time, effort and money trying to unscramble a valuable school meals contract that proved to be totally unsatisfactory.