Dansk-engelsk oversættelse af "cabotage"

DA

"cabotage" engelsk oversættelse

EN

"cabotage" dansk oversættelse

volume_up
cabotage {substantiv}
DA

cabotage {en}

volume_up
cabotage
Jeg er enig med ordføreren i, at cabotage ikke bør beskyttes mod fri konkurrence.
I agree with the rapporteur that cabotage should not be exempted from free competition.
Lovteksten omfatter også cabotage, som nu bliver mulig inden for Unionen.
The legislation will also cover cabotage which will now be possible within the Union.
Nogle kolleger foreslår, at der gøres en undtagelse for cabotage, men det vil jeg ikke støtte.
Some Members of this House have proposed exempting cabotage, but I will not be supporting that view.
EN

cabotage {substantiv}

volume_up
I agree with the rapporteur that cabotage should not be exempted from free competition.
Jeg er enig med ordføreren i, at cabotage ikke bør beskyttes mod fri konkurrence.
The legislation will also cover cabotage which will now be possible within the Union.
Lovteksten omfatter også cabotage, som nu bliver mulig inden for Unionen.
Some Members of this House have proposed exempting cabotage, but I will not be supporting that view.
Nogle kolleger foreslår, at der gøres en undtagelse for cabotage, men det vil jeg ikke støtte.

Eksempelsætninger "cabotage" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishJeg er enig med ordføreren i, at cabotage ikke bør beskyttes mod fri konkurrence.
I agree with the rapporteur that cabotage should not be exempted from free competition.
DanishLovteksten omfatter også cabotage, som nu bliver mulig inden for Unionen.
The legislation will also cover cabotage which will now be possible within the Union.
DanishJeg tænker her på åbningen af den internationale transport, herunder cabotage.
The excellent proposals in the Savary report have our support.
DanishNogle kolleger foreslår, at der gøres en undtagelse for cabotage, men det vil jeg ikke støtte.
Some Members of this House have proposed exempting cabotage, but I will not be supporting that view.
DanishEndvidere skal regelmæssig cabotage inden for luftfartsområdet betragtes som beskæftigelse i EU.
This means that particular importance should be attached to the closing comment of the El Khadraoui report.
DanishCabotage i de enkelte lande som regionaltrafik er altså noget, man skal være meget opmærksom på.
Coastal traffic off the individual countries in the form of regional traffic is therefore a matter which requires great attention.
DanishDet andet eksempel, hvor vi må passe på med markedsadgangschancerne: Simpel ophævelse af cabotage-forbuddet, som min kollega, hr.
My second example illustrates where we have to watch out with the opening-up of market access opportunities.
DanishFor cabotage og trampfart foreslår Kommissionen, at håndhævelsen af konkurrenceregler flyttes over på europæisk plan.
With regard to cabotage and tramp services, the Commission suggests moving the enforcement of competition rules to European level.
DanishDet vil derefter være muligt, både i denne og andre sektorer, at indlede forhandlinger om åbning af markedet og liberalisering af cabotage.
Furthermore, cabotage in the field of air transport should be regarded as employment within the European Union.
DanishPå baggrund af liberalisering, cabotage, har vi her at gøre med et internationalt problem, som også kræver internationale løsninger.
Against the background of liberalisation and cabotage, we are dealing with an international issue which requires international solutions.
DanishJeg vil begrænse mine bemærkninger til forslagene om bemanding, da det desværre ser ud til, at spørgsmålet om cabotage er dødt og begravet inden for Rådet.
I am going to confine my remarks to the manning proposals, as it appears, sadly, that within the Council the cabotage issue is dead and buried.
DanishI følge dette har et jernbaneselskab med sæde i Unionen ret til at gennemføre grænseoverskridende persontransport samt godstransport med cabotage.
Under it, railway undertakings registered in the Union have the right to carry out cross-frontier passenger transport and goods transport with cabotage.
DanishDette betyder, at aspekter som landingsrettigheder, ret til cabotage, lige etableringsret, ejendomsrettigheder og statsstøtte skal tages op.
This means that aspects such as landing rights, rights to cabotage, equal establishment and ownership rights, as well as state aid must be taken into account.
DanishVi må faktisk for fremtiden betragte Den Europæiske Unions marked som en helhed, så meget desto mere som også cabotage snart skal indføres.
It is indeed true that from now on we must regard the European Union market as a unit, particularly since cabotage is going to have to be introduced very shortly.
DanishUdviklingen af cabotage har en direkte indvirkning på den sociale og økonomiske udvikling i vores regioner og således også på Den Europæiske Unions samhørighed.
Developing cabotage has an immediate impact on social and economic development in our regions and hence on the cohesion of the European Union.
DanishVejenes centrale rolle skal respekteres og værdsættes, jernbanerne skal liberaliseres, cabotage på korte og mellemlange strækninger skal styrkes etc.
The essential role of roads must be respected and valued, the railways must be liberalised, short- and medium-distance cabotage must be strengthened, etc.
DanishI et udvidet Europa, hvor afstandene øges, har den maritime sektor langt flere muligheder, og det giver langt mere mening at indføre cabotage i Europa.
In an enlarged Europe, in which distances are increased, the maritime sector has many more possibilities and it makes much more sense to create European cabotage.
DanishOg naturligvis kræver vi, at undtagelsen for Grækenland med hensyn til cabotage, den monopolistiske og oligopoliske karakter, som hersker inden for søtransport, ophører.
And, of course, we are calling for an end to the derogation for Greece on cabotage, the monopoly and oligopoly arrangements governing transport by sea.
DanishMen for at indføre cabotage i Europa, der på ægte vis kan konkurrere med andre transportsystemer - det vil sige landtransport - har vi brug for effektive havnetjenester.
But in order to create European cabotage and for it to genuinely compete with other transport systems, that is land transport, we need efficient port services.
DanishHr. formand, jeg glæder mig over denne fælles holdning, og jeg tror, at den vil give vognmændene fri adgang på samme betingelser, og i særdeleshed vil give adgang for cabotage.
Mr President, I welcome this common position and I think it will give road hauliers free access under similar conditions of operation and in particular will open up access to cabotage.