Dansk-engelsk oversættelse af "cadmium"

DA

"cadmium" engelsk oversættelse

volume_up
cadmium {substantiv}
EN
EN

"cadmium" dansk oversættelse

DA

cadmium {substantiv}

volume_up
1. kemi
cadmium (også: kadmium)
Ellers er der ikke nogen ændringer af bestemmelserne for cadmium eller kviksølv.
Otherwise, there is no change for provisions on cadmium or mercury.
I princippet bifaldes forslaget om substitution af bly, kviksølv, cadmium o.a.
In principle, the proposal to substitute lead, mercury, cadmium, etc. is welcomed.
Det er på tide at skaffe os af med nikkel-cadmium og stemme for ændringsforslag 54.
It is time to dump nickel cadmium and time to vote in favour of Amendment 54.
EN

cadmium {kun ental}

volume_up
1. kemi
cadmium
Otherwise, there is no change for provisions on cadmium or mercury.
Ellers er der ikke nogen ændringer af bestemmelserne for cadmium eller kviksølv.
In principle, the proposal to substitute lead, mercury, cadmium, etc. is welcomed.
I princippet bifaldes forslaget om substitution af bly, kviksølv, cadmium o.a.
It is time to dump nickel cadmium and time to vote in favour of Amendment 54.
Det er på tide at skaffe os af med nikkel-cadmium og stemme for ændringsforslag 54.
Industry already voluntarily refrains from using cadmium in PVC products today.
Industrien giver allerede i dag frivilligt afkald på kadmium i pvc-produkter.
Cadmium, which is being phased out, and lead have also been mentioned in this context.
Kadmium, som gradvist udfases, og bly er også nævnt i denne sammenhæng.
When phasing out cadmium, we need to give the industry's voluntary commitment a fair chance.
Med hensyn til forbuddet imod kadmium skal industriens frivillige aftale have en chance.

Eksempelsætninger "cadmium" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDette er sket i visse tilfælde, men ikke når der er tale om cadmium i gødning.
This has been done in some cases, but not in respect of cadmium in fertilisers.
DanishI princippet bifaldes forslaget om substitution af bly, kviksølv, cadmium o.a.
In principle, the proposal to substitute lead, mercury, cadmium, etc. is welcomed.
DanishDet er på tide at skaffe os af med nikkel-cadmium og stemme for ændringsforslag 54.
It is time to dump nickel cadmium and time to vote in favour of Amendment 54.
DanishHelt konkret ligger forbuddet mod nikkel-cadmium-batterier i mig på sinde i dag.
My particular concern today is with the ban on nickel-cadmium batteries in power tools.
DanishIndustrien siger, at nikkel-cadmium-batterier er nødvendige i denne type maskiner.
The industry says that nickel cadmium batteries are necessary in these types of machine.
DanishEllers er der ikke nogen ændringer af bestemmelserne for cadmium eller kviksølv.
Otherwise, there is no change for provisions on cadmium or mercury.
DanishDenne her indeholder nikkel-cadmium, mens denne her ( indeholder nikkel-metalhydrid.
This screwdriver contains nickel cadmium, while this one ( contains nickel metal hydride.
DanishDet er disse alternativer til cadmium, vi virkelig har brug for, og de eksisterer allerede.
What is more, the market share of the alternative is already growing.
DanishSelv om der findes cadmium i miljøet, er mængden af cadmium, der hidrører fra batterier, ikke væsentlig.
As with most waste issues in my country, the United Kingdom's record is pathetic.
DanishFor øjeblikket har vi endnu ikke tilstrækkelige informationer om de risici, der forårsages af cadmium.
Currently we still do not have sufficient information about the risks posed by cadmium.
DanishEt forbud mod cadmium i batterier til disse værktøjer vil betyde en stor miljøgevinst.
A ban on the use of cadmium in the batteries for these tools would produce great environmental benefits.
DanishRisikovurderingen af cadmium i gødning skal fremskyndes her i EU.
Here in the EU we must press ahead and produce a risk assessment study on cadmium in fertilizers.
DanishDa cadmium er et flygtigt metal, ender det ved forbrænding af affald uigenkaldeligt i atmosfæren.
Even about the collection targets for batteries, we have reached a broadly supported compromise.
DanishDerfor er fjernelsen af cadmium fra gødningen særlig vigtig.
That is why ridding fertilizers of cadmium is especially important.
Danish., at cadmium på længere sigt blokerer nyrerne, både hos dyr og mennesker.
We know, for example, that, in the long term, cadmium obstructs the kidneys in both animals and human beings.
DanishAnvendelsen af tungmetallerne kviksølv, cadmium og bly i batterier skal begrænses mest muligt.
The use of the heavy metals mercury, cadmium and lead in batteries must be limited as far as possible.
DanishFor den strenge svenske begrænsning af cadmium i handelsgødning forlængedes undtagelsen med tre år.
The derogation for the Swedish restrictions on cadmium in fertiliser was extended by three years.
DanishCadmium oplagres i jordbunden, og det er farligt for mennesker.
Cadmium accumulates in the soil and is dangerous to humans.
DanishSom om man ikke også uden for Europa ved, at cadmium og aluminiumrester kan ødelægge miljøet.
As if people outside Europe were unaware that cadmium and aluminium residues can destroy the environment.
DanishDer findes gode alternativer til cadmium i disse værktøjer.
There are sound alternatives to using cadmium in such tools.

Synonymer (engelsk) for "cadmium":

cadmium