Dansk-engelsk oversættelse af "Californien"

DA

"Californien" engelsk oversættelse

DA

Californien {egennavn}

volume_up
1. geografi
Californien
Selv USA har efter skandalen i Californien og efter Enron-skandalen opgivet tanken.
Even the United States is recovering from the California and Enron affairs.
Sammenlign Florida, Texas, Alaska, Minnesota og Californien, der er en verden til forskel.
Compare Florida, Texas, Alaska, Minnesota and California; they are very different worlds.
Med denne afstemning har Californien aldrig været længere væk.
With this vote, California has never seemed so far away.

Eksempelsætninger "Californien" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSelv USA har efter skandalen i Californien og efter Enron-skandalen opgivet tanken.
Even the United States is recovering from the California and Enron affairs.
DanishSammenlign Florida, Texas, Alaska, Minnesota og Californien, der er en verden til forskel.
Compare Florida, Texas, Alaska, Minnesota and California; they are very different worlds.
DanishOg alt dette til gavn for Tyrkiet - det kan endda gå an - men til gavn for Californien!
And if that is making profits for Turkey, then fair enough, but making profits for California!
DanishDet var tilfældet med mandler fra Californien og bananer.
We saw this in the case of Californian almonds, and in the case of bananas.
DanishDer henvises til kanaler i Provence og Californien uden begrundet og kritisk granskning.
The reference to the canals of Provence and California was made without justification or critical examination.
DanishMed denne afstemning har Californien aldrig været længere væk.
With this vote, California has never seemed so far away.
DanishMen vi svigter vine fra EU til fordel for vine fra andre dele af verden, navnlig Australien og Californien.
The British market is unusual inside the EU in that it has been growing at a dramatic rate for many years.
DanishKraftige oversvømmelser har ramt det sydøstlige Kina og Mexicos kyster samt længere mod nord i Californien.
High flooding has scourged south-east China and the western coasts of Mexico and California further north.
DanishDeres eget land har - som Californien - for nylig oplevet store afbrydelser af energitilførslen på grund af liberalisering.
Your own country, like California, has recently suffered major power cuts following liberalisation.
DanishSelv om det ofte er lovlige våben, forårsager de lige så stor skade som f.eks. i sidste uge i Californien.
Although these are often legal weapons, they cause just as much damage, as was once again demonstrated last week in California.
DanishVi har ikke taget højde for erfaringerne fra Californien, prisvolatiliteten og det uhensigtsmæssige i langsigtede kontrakter.
We have not taken into account the Californian experience, price volatility or the inadequacy of long-term contracts.
DanishMan kan befinde sig i Californien ved en temperatur på -115º F og stadig føle sig godt tilpas, når der kun bliver brugt meget lidt elektricitet.
You can be in a temperature of 115ºF in California and feel comfortable with very little electricity used.
DanishI Californien findes følgeretten allerede, og i USA findes der tværtimod bestræbelser på at indføre følgeretten i hele landet.
There are already resale rights in California, and efforts are in fact being made in the USA to introduce them throughout the country.
DanishUlemperne herved er i mellemtiden blevet synlige i USA, især i forbindelse med strømafbrydelserne i Californien og Enrons konkurs.
The drawbacks have meanwhile become glaringly obvious in America, especially in the power cuts in California and in the bankruptcy case of Enron.
DanishSchwarzenegger med hans konservative i Californien er allerede længere end Dem.
The last thing I want to say is addressed to you, Mrs Sommer: even Governor Schwarzenegger and his conservatives in California have moved on further than you have.
DanishMen turisme er også lidt eventyrlyst, og derfor rejser turister nu om dage også til Tyrkiet, Østeuropa og Californien, og hvor ved jeg i verden.
But tourism is also about adventure, which is why tourists now go to Turkey, Eastern Europe, California and I do not know where else in the world.
DanishEn ngo i Californien er især blevet enormt rig af at modtage betaling for hver tundåse, hvorpå der står, at tunen er fanget uden risiko for delfiner.
One Californian NGO, in particular, has become enormously rich by receiving a payment for every can of tuna carrying its dolphin-friendly label.
DanishEn europæisk bilproducent har testet sine køretøjer i Californien, hvor der allerede er brændstoffer på markedet, som lever op til dem med grænseværdier.
One European car manufacturer recently tested its vehicles in California, where fuels that comply with these limits are already on the market.
DanishI øvrigt viser erfaringer fra Californien, at Kommissionens beregninger overvurderer de omkostninger, der vil være forbundet med de nye krav til benzinens kvalitet og emissionsgrænserne.
Experience from California also shows that the Commission's estimates exaggerate the costs which would be involved in the new petrol quality standards and emission limits.
DanishVores oliven før oliven fra Nordafrika og vores spanske, italienske, portugisiske, græske og Languedoc-Roussillonske og franske Middelhav før Anatolien og Californien, hr. kommissær.
Our olives instead of North African olives and our Spanish, Italian, Portuguese, Greek, Languedoc-Roussillon and French Mediterranean before Anatolia and California, Commissioner.