Dansk-engelsk oversættelse af "Cannes"

DA

"Cannes" engelsk oversættelse

EN
EN

"Cannes" dansk oversættelse

DA
DA

Cannes {egennavn}

volume_up
1. geografi
Cannes
Det Europæiske Råd vedtog ved dets møde i Cannes en femårig handlingsplan for narkotikabekæmpelse.
The Cannes European Council adopted a five-year action plan to combat drugs.
Vi husker beslutningerne fra Cannes, Essen og Madrid.
I may remind you of the conclusions of Cannes, Essen and Madrid.
I Cannes traf man engang en beslutning, og den skal nu gennemføres, koste hvad det vil.
A decision was made once upon a time in Cannes and now it has to be applied at all costs.
EN

Cannes {egennavn}

volume_up
1. geografi
Cannes
The Cannes European Council adopted a five-year action plan to combat drugs.
Det Europæiske Råd vedtog ved dets møde i Cannes en femårig handlingsplan for narkotikabekæmpelse.
I may remind you of the conclusions of Cannes, Essen and Madrid.
Vi husker beslutningerne fra Cannes, Essen og Madrid.
A decision was made once upon a time in Cannes and now it has to be applied at all costs.
I Cannes traf man engang en beslutning, og den skal nu gennemføres, koste hvad det vil.

Eksempelsætninger "Cannes" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI Cannes traf man engang en beslutning, og den skal nu gennemføres, koste hvad det vil.
A decision was made once upon a time in Cannes and now it has to be applied at all costs.
DanishDet Europæiske Råd vedtog ved dets møde i Cannes en femårig handlingsplan for narkotikabekæmpelse.
The Cannes European Council adopted a five-year action plan to combat drugs.
DanishEn række møder i Det Europæiske Råd i Essen, Cannes, Madrid og Firenze har skabt rammerne.
Successive European Council meetings at Essen, Cannes, Madrid and Florence have provided the framework.
DanishVi husker beslutningerne fra Cannes, Essen og Madrid.
I may remind you of the conclusions of Cannes, Essen and Madrid.
DanishDenne strategi er nu blevet finpudset på flere europæiske topmøder, bl.a. i Cannes og sidst i Firenze i juni.
This strategy has now been refined during successive European Summits from Cannes to Florence last June.
DanishJeg kan fortælle, at under 50-års jubilæet i Cannes var folk overbevist og talte meget om kvoter.
I can tell you that at Cannes, during the fiftieth anniversary, people were convinced by and spoke a lot about quotas.
DanishPå topmødet i Cannes i 1995 bad stats- og regeringscheferne rent faktisk Kommissionen udarbejde forslag til denne fond.
At the Cannes Summit of 1995 heads of state actually asked the Commission to go away and propose this fund.
DanishFor samarbejdet udadtil vil de beløb, der er foreslået til PHARE og MEDA, være de beløb, der blev besluttet ved topmødet i Cannes.
For external cooperation, the amounts proposed for PHARE and MEDA are as decided at the Cannes Summit.
DanishDet har Rådet været bevidst om og slået fast på en lang række rådssamlinger - i Essen, Cannes og Madrid og Firenze.
The Council has been aware of this and has mentioned it at many Council meetings in Essen, Cannes, Madrid and Florence.
DanishKategori 4, aktion udadtil, fokuserer som tidligere nævnt på konklusionerne af de tilsagn, der blev givet ved topmødet i Cannes.
Category 4, external action, focuses as mentioned before on the conclusions of the promises made at the Cannes summit.
DanishUnder udgiftsområde 4 videreføres Fællesskabets eksterne samarbejdsaktiviteter efter de retningslinjer, der blev fastlagt på Rådets møde i Cannes.
In Category 4, the external cooperation activities of the Community continue along the lines of the European Council of Cannes.
DanishLænge før Cannes-topmødet sagde man, at en af EU ' s absolutte prioriteringer er at skabe gode forudsætninger for højere beskæftigelse.
Long before the Cannes Summit people said that one of the EU's absolute priorities was to create good conditions for increased employment.
DanishHvordan kan vi, således som vi ønsker, være mere realistiske uden at bryde med de vigtige aftaler, der blev indgået på Det Europæiske Råd i Cannes?
How can we be more realistic - which is what we want to be - without breaking with the amounts agreed at the Cannes European Council?
DanishDe tre sidste møder i Det Europæiske Råd, i Cannes, Madrid og Firenze, bekræftede Den Europæiske Unions politiske prioritering af SMV-politikken.
The last three European Councils, Cannes, Madrid and Florence, confirmed that policy on behalf of SMEs is among the priorities of the European Union.
DanishFra Lissabon 1992 til Cannes 1995 og især til Barcelona samme år har man efterlyst et solidt Euro-Middelhavssamarbejde.
From Lisbon in 1992 to Cannes in 1995, and especially in Barcelona that same year, there have always been requests for a strong Euro-Mediterranean Partnership to be established.
DanishVi har stadig at gøre med virkningerne af Cannes-beslutningerne, og jeg mener stadig, at Rådet dengang i Cannes traf nogle ikke særlig kloge beslutninger.
We are still dealing with the repercussions of the Cannes decisions, and I am still of the opinion that the Council acted unwisely in making them.
DanishMed hensyn til de eksterne politikker ses der i budgetforslaget bort fra bidraget til Den Europæiske Udviklingsfond, som blev vedtaget af Det Europæiske Råd i Cannes.
In external policies the draft budget eliminates the contribution to the European Development Fund, which the European Council at Cannes had decided.
DanishFor det fjerde har Europa-Parlamentet - hvilket også allerede er blevet nævnt - for 1996 respekteret de 900 mio ecu, som blev vedtaget på Det Europæiske Råds møde i Cannes.
Fourthly, the European Parliament - and this too has already been mentioned - has respected for 1996 the sum of 900 million ECU decided at the Cannes summit.
DanishNaturligvis er det europæiske år kun en del af strategien til bekæmpelse af racisme, og siden Det Europæiske Råd i Cannes er der faktisk også gjort temmelig store fremskridt.
The European Year is, of course, only part of our strategy to combat racism, and a great deal of progress has already been made since the Cannes European Council.
DanishVed forskellige møder for stats- og regeringsoverhovederne - på Korfu, i Essen og Cannes - har Det Europæiske Råd udtrykt sin støtte til en fortsættelse af disse programmer.
At various meetings of Heads of State and Government - at Corfu, Essen and Cannes - the European Council expressed its support for a continuation of these programmes.