Dansk-engelsk oversættelse af "celler"

DA

"celler" engelsk oversættelse

EN
DA

celler {flertal}

volume_up
Der er problemet med eksistensen af al Qaeda-celler i Albanien.
There is also the problem of the existence of Al-Qaeda cells in Albania.
De etiske spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af væv og celler er virkelig meget følsomme.
The ethical issues relating to the use of tissues and cells are indeed sensitive.
Vi bør ikke medtage organer i denne foranstaltning om celler og væv.
We should not include organs in this measure on cells and tissues.

Eksempelsætninger "celler" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe etiske spørgsmål i forbindelse med anvendelsen af væv og celler er virkelig meget følsomme.
The ethical issues relating to the use of tissues and cells are indeed sensitive.
DanishDe har fundet en hidtil ukendt sti, gennem hvilken stråling kan nedbryde levende celler.
They have found a previously unknown pathway by which radiation can subvert living cells.
DanishDisse celler er altså til rådighed, og jeg har fået lignende svar fra andre institutter.
I once took the trouble to consult the people who manufactured them.
DanishDet er godt nyt for patienterne, at vi snart har fællesskabslovgivning om væv og celler.
It is good news for patients that we will soon have Community legislation on tissues and cells.
DanishVi må ligeledes gøre det klart, at der ikke må benyttes væv eller celler fra embryoner generelt.
We must also make it clear that no tissue or cells from embryos in general may be used.
DanishDer er problemet med eksistensen af al Qaeda-celler i Albanien.
There is also the problem of the existence of Al-Qaeda cells in Albania.
DanishIngen dele af det menneskelige legeme, ingen celler, ikke den mindste molekyle kan patenteres.
It should not be possible to patent any part of the human body, not one cell, not one atom.
DanishVi bør ikke medtage organer i denne foranstaltning om celler og væv.
We should not include organs in this measure on cells and tissues.
DanishBilleder fra basen viser celler, der er væsentlig bedre end cellerne i flere af EU-landenes fængsler.
The detainees are not a bunch of scouts that have got lost on an outing.
DanishDet må erkendes, at import af væv og celler fra tredjelande er i vækst.
It must be acknowledged that the import of tissues and cells from third countries is on the increase.
DanishHumane væv og celler er blevet vigtige for sundhedsplejen.
Human tissues and cells have become an important part of health care.
DanishEt væv er en gruppe celler med samme struktur eller funktion.
A tissue is a group of cells with the same structure or function.
DanishDesuden forsker man allerede i voksne celler, og denne forskning er lovende.
In addition to all this, research is indeed being carried out on adult cells and looks likely to yield results.
DanishSamtidig må donation af humane væv og celler bygge på donors frie vilje og ikke på honorar.
At the same time, human tissue and cell donations must be based on the free will of the donor, not the fee.
DanishDer er et presserende behov for denne lovgivning om kvalitet og sikkerhed ved væv og celler i hele Europa.
We urgently need this legislation on the quality and safety of tissues and cells across Europe.
DanishVed brugen af humane væv og celler er det dog fundamentalt, at visse etiske principper overholdes.
Nevertheless, respect for ethical imperatives is vital in the use of tissues and cells of human origin.
DanishI øjeblikket drager Den Europæiske Patentkonvention en klar sondring mellem opfindelser og levende celler.
At the moment the European Patent Convention draws a clear line between inventions and living material.
DanishDet er lige så vigtigt at sikre, at der ikke eksporteres underlødige væv eller celler til tredjelande.
It is equally important to ensure that no'sub-standard ' tissues and cells are exported to third countries.
DanishEt embryon er det levendes proces, idet den deler sig i to, fire, otte, 16 eller flere celler.
The embryo, as it divides into two, then four, eight and sixteen and more cells, is the process of the living being.
DanishDet gælder også anvendelse af humane væv og celler.
This also applies to the use of human tissue and cells.