Dansk-engelsk oversættelse af "central"

DA

"central" engelsk oversættelse

EN

"central" dansk oversættelse

DA
DA

central {adjektiv}

volume_up
central
De nuværende handelsordninger med Central- og Østeuropa er hykleriske.
The present trade regulations with central and eastern Europe are hypocritical.
Etableringen af en international straffedomstol er central for denne kamp.
The creation of an International Criminal Court is central to this fight.
Støtte til komplementærmedicin og den alternative medicin er helt central for os.
Support for complementary and alternative medicine is quite central for us.
central (også: afgørende)
Også i partnerskabsaftalen fra Cotonou spiller de en central rolle.
They also play a pivotal role in the Cotonou partnership agreement.
It will be a pivotal factor.
Poettering allerede været inde på i dag - en helt central funktion som traktaternes vogter.
As Mr Poettering has already mentioned today, it also has a pivotal role as guardian of the treaties.
central (også: fokal, vigtig)
Jeg mener vi har løst denne opgave fint, og det er et centralt punkt i dette budget.
I think that we have been very successful and that that is a focal point of this budget.
Det tror jeg må være et centralt udgangspunkt for fælles overvejelser, både for Kommissionen og naturligvis også for de andre institutioner.
I believe that this has to be the focal point from which our joint deliberations start, both for the Commission and of course also for the other institutions.
Gennemførelsen af de nødvendige politiske reformer bliver et centralt punkt - hvis ikke det centrale punkt - i relationerne mellem Unionen og Tyrkiet.
Completion of the necessary political reforms will be one of the focal points - if not the focal point - of relations between the Union and Turkey.
EN

central {adjektiv}

volume_up
central (også: pivotal, focal)
The present trade regulations with central and eastern Europe are hypocritical.
De nuværende handelsordninger med Central- og Østeuropa er hykleriske.
The creation of an International Criminal Court is central to this fight.
Etableringen af en international straffedomstol er central for denne kamp.
Support for complementary and alternative medicine is quite central for us.
Støtte til komplementærmedicin og den alternative medicin er helt central for os.

Eksempelsætninger "central" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishUNHCR er en central samarbejdspartner i oprettelsen af en europæisk asylpolitik.
The UNHCR is a key partner for the establishment of an asylum policy in Europe.
DanishEndelig insisterer De på, at europæisk forskning er central for vores fremtid.
Finally, you do highlight European research as being at the heart of our future.
DanishHvad de central- og østeuropæiske lande angår, foregår dette bedst via projekter.
With the Eastern and Central European countries we do this best through projects.
DanishDet er beklageligt, at vi havde et så mangelfuldt udkast i en så central sag.
It is regrettable that we had such an incomplete proposal on such a major issue.
DanishParlamentet indtager nemlig en central plads som lovgiver i det europæiske system.
Parliament is now given its central place as legislator in the European system.
DanishFor os grønne var det offentlige register en meget væsentlig og central hjertesag.
The public register was a fundamental and central cause for concern to us Greens.
DanishDen har hjulpet med til at omdanne Central- og Østeuropa til moderne demokratier.
It has helped to transform Central and Eastern Europe into modern democracies.
DanishOprettelsen af en sådan central jurisdiktion kræver en ændring af EU-traktaten.
The creation of such a centralised jurisdiction requires a change to the EC Treaty.
DanishHan spillede en central rolle i indstiftelsen af Parlamentets Sakharov-pris.
This Parliament's Sakharov Prize is something he played a key role in instituting.
DanishStøtte til komplementærmedicin og den alternative medicin er helt central for os.
Support for complementary and alternative medicine is quite central for us.
DanishEn anden faktor er den økonomiske udvikling i de central- og østeuropæiske lande.
Economic development in the countries of Central and Eastern Europe is another factor.
DanishKvinder fra Asien, Afrika, Sydamerika og de central- og østeuropæiske lande.
Women from Asia, Africa, South America and the central and eastern european states.
DanishDen bibelske forvaltning af naturen er derfor for mig en central kendsgerning.
The Biblical concept of custodianship is therefore a central factor for me.
DanishVores udenrigsministre har stillet krav om, at FN får en " central " rolle.
Our foreign ministers have demanded a 'central ' role for the United Nations.
DanishDesuden bør der udvikles modelprojekter til de central- og østeuropæiske lande.
Model projects should also be developed for the central and eastern European countries.
DanishJeg kan på ingen måde gå ind for en central kompensationsfond på EU-plan.
Under no circumstances can I agree to a central compensation fund at an EU level.
DanishAftalerne om gensidig anerkendelse er en central del af den nye aftale.
The Mutual Recognition Agreements constitute an ingredient of the new agreement.
DanishGennemsigtighedskravet er af central betydning for et fungerende demokrati.
Transparency is certainly a core issue for a properly functioning democracy.
DanishDet første gælder udvidelsen af Unionen med Cypern og Central- og Østeuropa.
Firstly, enlargement of the Union to Cyprus and central and eastern Europe.
DanishKommissionen vil således spille en central rolle i opfølgningen på dette topmøde.
The Commission is therefore going to play a central role in the follow-up to this Summit.

Synonymer (engelsk) for "central":

central
Central Africa