Dansk-engelsk oversættelse af "centreret"

DA

"centreret" engelsk oversættelse

EN
DA

centreret {adjektiv}

volume_up
centreret
Debatten indtil nu har desværre være centreret om håndbagage og flyvetidsbegrænsninger for flybesætningen.
Unfortunately, the debate so far has centred on cabin baggage and flight time limitations for flight crew.
I Nordirland har vi det største kommercielle fiskeri efter vilde ål i Europa, som er centreret omkring Lough Neagh og floden Banns nedre løb.
Within Northern Ireland we have the largest commercial wild-eel fishery in Europe, centred on Lough Neagh and the lower River Bann.
Hamas har vundet med et program centreret om bekæmpelse af korruption og fornyelse af PLO, som alene har mandat til at forhandle.
Hamas won on the basis of a programme centred on the fight against corruption and on the reform of the PLO, the only organisation authorised to negotiate.

Eksempelsætninger "centreret" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe er ofrene for en totalitær etnisk centreret nationalisme, som vi fordømmer.
They are the victims of a totalitarian, ethnocentric nationalism which we deplore.
DanishFaktisk er det helt klart centreret om de store prioriteter, og det er meget positivt.
It is clearly based around important priorities and that is a point in its favour.
DanishVed førstebehandlingen var debatten centreret om reparationsbestemmelsen.
In its first reading, the debate focused on the question of the repairs clause.
DanishParlamentets dechargebeføjelser er derimod centreret om Fællesskabet regnskaber.
Parliament's discharge power is focussed on the Community's accounts.
DanishVores arbejde vil være centreret om at lovgive mindre og bedre.
We must therefore concentrate on the key issues, namely growth and employment.
Danish- Fru formand, debatten er meget centreret om opfattelsen af Europa som et kontinent.
I also agree with the reports by Mrs Ainardi and Mr Savary.
DanishHr. formand, hele energidebatten er nu centreret omkring to poler.
Mr President, the whole debate on energy now centres on two issues.
DanishHr. formand, debatten i dag om krænkelser af menneskerettighederne er centreret omkring Tibet.
Then again, what right does this House have, even today, to criticise British colonial policies?
DanishDebatten indtil nu har desværre være centreret om håndbagage og flyvetidsbegrænsninger for flybesætningen.
Unfortunately, the debate so far has centred on cabin baggage and flight time limitations for flight crew.
DanishDe beskylder Kommissionen for at være dårligt centreret.
They accuse the Commission of being off-centre.
DanishJeg vil gerne påpege, at hele proceduren er centreret om social beskyttelse snarere end om plejespørgsmålet.
I should like to point out that this whole procedure centres around social protection rather than care issues.
DanishFor det tredje er en fremgangsmåde, der er centreret om partnerskaber, målrettet og proportionel.
My question is therefore how the Commission, and the Commissioner in particular, intends to put a stop to practices of that kind?
DanishHvis vi vender tilbage til Sterckx-betænkningen, er vores bidrag centreret om de miljømæssige aspekter i forbindelse med den.
Turning to the Sterckx report, our contribution has concentrated on the environmental aspects related to it.
DanishMyndighedens opgave bør være centreret om risikovurdering og videnskabelig rådgivning, og det er slet ikke nogen let opgave.
The Authority's work should focus on risk assessment and scientific advice, which is no small task of course.
DanishDet opfatter jeg som et partnerskab til fordel for en fornyelse af EU, som jeg mener, vores indsats bør være centreret om.
I can see there a sign of the partnership for European renewal that I wanted to place at the centre of our action.
DanishAlle disse europæiske programmer er centreret om den europæiske merværdi, og de er derfor skabt og udtænkt på europæisk plan.
I would also like to tell you that the Commission has taken advantage of this to propose a major simplification.
DanishJeg tror, at mange spørgsmål i Parlamentet har været centreret omkring følgende problem: Hvordan kan væksten øges?
I think that many of your questions, in this hemicycle, have revolved around the following question: how can growth be improved?
DanishDe langsigtede politikker er centreret om én ting: fortsættelsen og styrkelsen af den fredsproces, der allerede er indledt.
Long-term policy amounts in essence to just one thing - the continuation and support of the peace process already started.
DanishDen første er, at hele debatten bliver centreret om markedspolitiske prisgarantier og deres altoverskyggende vigtighed.
The first is that the entire debate will be conditioned by the price guarantees of market policy and by their exclusive nature.
Danish- Fru formand, denne debat er centreret om et spørgsmål af allerstørste betydning for hele menneskeheden.
It is not too late for individual Members to rebel against the sell-out agreement by their leaders to a charter for mass surveillance and state snooping.