Dansk-engelsk oversættelse af "chance"

DA

"chance" engelsk oversættelse

EN

"chance" dansk oversættelse

volume_up
chance {substantiv}
DA

chance {en}

volume_up
Den giver ofte folk en ny chance eller endnu en ny chance - eller måske bare en chance til.
It often gives people a second chance or, indeed, a third chance, or simply another chance.
Jeg mener, at Slovakiet har krav på en aftale, på en ekstra chance.
I think Slovakia is entitled to a second chance, a chance to sit the exam again.
Uden de unge vil disse lande ikke have nogen chance for at udvikle sig godt.
Without their youth, these countries will have no chance of developing favourably.
Jeg betragter dette som en chance, som Unionen og regionerne er gået glip af.
I consider this to be a missed opportunity for the Union and the regions.
Til en sådan retsorden hører retten til en chance for at udforme ens eget liv.
This rule of law comprises the right to an opportunity to shape one's own life.
Der er her en historisk chance for et vendepunkt på energiområdet i hele Europa.
It offers a historic opportunity for Europe as a whole to change its energy policy.
EN

chance {substantiv}

volume_up
1. generel
chance (også: opportunity)
It often gives people a second chance or, indeed, a third chance, or simply another chance.
Den giver ofte folk en ny chance eller endnu en ny chance - eller måske bare en chance til.
I think Slovakia is entitled to a second chance, a chance to sit the exam again.
Jeg mener, at Slovakiet har krav på en aftale, på en ekstra chance.
Without their youth, these countries will have no chance of developing favourably.
Uden de unge vil disse lande ikke have nogen chance for at udvikle sig godt.
Today, you have a chance to demonstrate what this concept of subsidiarity means to you.
I dag har De lejlighed til at vise, hvad dette subsidiaritetsbegreb betyder for Dem.
Mr President, thank you for giving me the chance to make this statement.
Hr. formand, tak, fordi De har givet mig lejlighed til at afgive denne redegørelse.
And that subsequently gives us a better chance of taking action against them.
Og dette giver os så derefter på vor side lejlighed til at gribe ind over for det.
This reached us conference participants not by chance but by design.
Os konferencedeltagere nåede de ikke ved et tilfælde, men ved iscenesættelse.
What happened in the case of Mr Pelinka did not come about by chance or coincidence.
Pelinkas tilfælde, er langtfra resultatet af et sammentræf eller en tilfældighed.
That would take away any chance of adjustment for many of the regions.
Det fratager i flere tilfælde regionerne enhver mulighed for at tilpasse sig.
BSE did not occur by chance, it was an inbuilt consequence of the system.
BSE var jo ingen tilfældighed, men derimod en systemimmanent følge.
What happened in the case of Mr Pelinka did not come about by chance or coincidence.
Pelinkas tilfælde, er langtfra resultatet af et sammentræf eller en tilfældighed.
It is not by chance that almost all European island regions are Objective 1.
Det er ingen tilfældighed, at næsten alle de europæiske øer er mål 1-områder.
2. "likelihood"
If both parents have diabetes it is known that the child has a 60 % chance of having diabetes.
Hvis begge forældre har diabetes, ved man, at der er 60 % sandsynlighed for, at børnene får sygdommen.
It is already known that if one parent has diabetes, the child has a 40 % chance of having II type diabetes.
Om dens arvelighed ved man allerede nu, at hvis den ene af forældrene har diabetes, da er der 40 % sandsynlighed for, at børnene får diabetes type II.
We stand a better chance of succeeding if we can create a coalition with the countries in Asia around these issues.
Sandsynligheden for, at det skal lykkes, bliver større, hvis vi kan skabe en koalition med landene i Asien om disse spørgsmål.

Eksempelsætninger "chance" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishNu skal alle så have en chance for at leve i overensstemmelse med disse værdier.
Now everyone must be afforded the chance to live in accordance with those values.
DanishDet får størst chance, hvis den demokratiske kontrol med pengestrømmene er ringe.
They are most likely to occur if there is little democratic control on cash flow.
DanishRingen gik til Isildurr...... som fik denne ene chance for at knuse ondskaben.
The Ring passed to Isildur...... who had this one chance to destroy evil forever.
DanishTil en sådan retsorden hører retten til en chance for at udforme ens eget liv.
This rule of law comprises the right to an opportunity to shape one's own life.
DanishHer er Deres store chance for at tage et initiativ under det svenske formandskab.
Now - during this presidency - is your golden opportunity to take initiatives.
DanishDer er her en historisk chance for et vendepunkt på energiområdet i hele Europa.
It offers a historic opportunity for Europe as a whole to change its energy policy.
DanishLad os stole på markedskræfterne, og lad os også give de mindre havne en chance!
We should therefore have faith in market forces and give smaller ports a chance too.
DanishDet giver en historisk chance for at slippe af med EU ' s fejlslagne planøkonomi.
This provides an historic opportunity to get rid of the EU's failed planned economy.
DanishSå har børnene også en reel chance for igen at blive optaget i vort samfund.
That will give these children a real chance of being reintegrated in our society.
DanishUden de unge vil disse lande ikke have nogen chance for at udvikle sig godt.
Without their youth, these countries will have no chance of developing favourably.
DanishDenne chance for at tage det første skridt har Kommissionen også og netop efter Nice.
And the Commission has this chance to take a first step, especially after Nice.
DanishTyrkiet bør opfatte henvisningerne og kravene som en chance, ikke som en trussel.
Turkey should see the advice and requirements as an opportunity rather than a threat.
DanishVi har prøvet med sukker, men EU ' s eksportstøtte levner os ikke en chance
We have had a go with sugar, but the EU's export subsidy did not give us a chance. '
DanishDenne chance bør vi gribe, for borgerne spørger altid, hvad skal vi med Europa?
We should seize that opportunity, for the citizen keeps asking, why do we have Europe?
DanishSå har vi ingen chance for at vinde en eller anden ekspertgruppe på området.
Then we will not have a chance to gain the support of any panel in this area.
DanishFor det andet er det en meget vigtig chance ud fra et økonomisk synspunkt.
Secondly, this is a very important opportunity from the economic point of view.
DanishFørst da har demokrati og menneskerettigheder nogen chance også i AVS-landene.
Only then will democracy and human rights have a chance in the ACP countries as well.
DanishSammen må vi gribe denne chance, og sammen må vi løse de problemer, der opstår.
Together we must seize this opportunity and together solve the problems that it poses.
DanishDet er nu, vi har en chance for at gøre EU mere åbent og mere demokratisk.
It is now that we have the chance to make the EU more open and more democratic.
DanishTiden er ved at være knap, men EU har stadig chance for at nå det til tiden.
Time is running short, but the EU still has the chance to meet this deadline.