Dansk-engelsk oversættelse af "Chicago"

DA

"Chicago" engelsk oversættelse

EN

"Chicago" dansk oversættelse

DA
DA

Chicago {egennavn}

volume_up
1. generel
Chicago
volume_up
Windy City {egen.} [am.eng.]
2. geografi
Chicago
Terminsmarkedet i Chicago vil ikke høre op med at eksistere.
The Chicago futures market is still there and will continue to be there.
Chicago-konventionen er blevet helt forældet på dette punkt.
The Chicago Convention has become completely out-of-date on this point.
Det minder mig om en historie, som fortælles i USA om den berømte borgmester Richard Daley, der var borgmester for flere Chicago-bystyrer.
I am reminded of a story which is told in the United States about the famous Mayor Richard Daley, who was mayor of several Chicago administrations.
EN

Chicago {egennavn}

volume_up
1. geografi
Chicago
The Chicago futures market is still there and will continue to be there.
Terminsmarkedet i Chicago vil ikke høre op med at eksistere.
The Chicago Convention has become completely out-of-date on this point.
Chicago-konventionen er blevet helt forældet på dette punkt.
I am reminded of a story which is told in the United States about the famous Mayor Richard Daley, who was mayor of several Chicago administrations.
Det minder mig om en historie, som fortælles i USA om den berømte borgmester Richard Daley, der var borgmester for flere Chicago-bystyrer.

Eksempelsætninger "Chicago" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishTerminsmarkedet i Chicago vil ikke høre op med at eksistere.
The Chicago futures market is still there and will continue to be there.
DanishChicago-konventionen er blevet helt forældet på dette punkt.
The Chicago Convention has become completely out-of-date on this point.
DanishDet 19. århundredes Europa, et Europa, der afspejler Chicago i 20 ' erne, er ikke mit Europa.
We want sustainable ports, which are competitive and able to provide an alternative to other types of transport.
DanishDet minder mig om en historie, som fortælles i USA om den berømte borgmester Richard Daley, der var borgmester for flere Chicago-bystyrer.
I am reminded of a story which is told in the United States about the famous Mayor Richard Daley, who was mayor of several Chicago administrations.
DanishSamtidig skal vi også holde fast i, at Chicago-konventionen fra 1944 skal revideres, så vi kan nå frem til en anden ordning på internationalt niveau.
At the same time, however, we must pursue the line of revising the Chicago Convention of 1944 so that we establish a different system in the international area.
DanishPå den anden side er Chicago-konventionen om international civilluftfart i forbindelse med reguleringen af støjemissioner fra fly et vigtigt dokument.
In this respect, the Chicago Convention on International Civil Aviation is one of the main documents where the regulation of noise emissions from aeroplanes is concerned.
DanishHr. formand, oprettelse af formelle indberetningssystemer er helt klart et krav, der fremgår af bilag VI til Chicago-konventionen angående international civil luftfart.
Mr President, the establishment of formal reporting systems is clearly a requirement of Annex VI to the Chicago Convention on International Civil Aviation.
DanishKommissionen har ikke villet tage højde for de kraftigt stigende priser på verdensmarkedet og for spekulationen på børsen i Chicago, hvor pensionsfondene spekulerede i kornpriserne.
It does not want to take into account the explosion in world prices, the speculation on the Chicago stock exchange, or the pension funds playing around with cereals.
DanishEndelig falder ændringsforslag 17 uden for de kontroller, der er dækket af direktivet, og det ville være i modstrid med principperne i Chicago-konventionen, hvorfor vi forkaster det.
Finally, Amendment No 17 is outside the scope of the inspections covered by the Directive and would contradict the principles of the Chicago Convention, and we must therefore reject it.
DanishDerfor er der endnu ikke iværksat forberedende arbejde i ICAO-arbejdsgrupperne, og det er usandsynligt, at man allerede på den næste konference beslutter at genforhandle Chicago-konventionen.
Accordingly, no major groundwork has been done within the ICAO working parties and it is unlikely that the Chicago Convention will be re-negotiated at the forthcoming general meeting.
DanishVi er naturligvis derfor også af den mening, at amerikanerne bør trække den klage tilbage, som de har indgivet til ICAO ifølge artikel 84 i Chicago-konventionen, for den ødelægger samarbejdsklimaet.
And, of course, we believe the US ought to withdraw their petition to the ICAO under Article 84 of the Chicago Convention, because that kind of action blows the spirit of cooperation sky-high.

Synonymer (engelsk) for "Chicago":

Chicago