Dansk-engelsk oversættelse af "CIA"

DA

"CIA" engelsk oversættelse

volume_up
CIA {en} [forkortelse]
EN
volume_up
CIA {egen.} [forkortelse]
EN

"CIA" dansk oversættelse

volume_up
CIA {substantiv} [forkortelse]
DA
DA

CIA {en} [forkortelse]

volume_up
CIA
volume_up
CIA {substantiv} [fork.] (Central Intelligence Agency)
Sådanne " hemmelige CIA-fængsler " opererer uden for ethvert retssystem.
Such ‘ secret CIA prisons ’ operate outside of any judicial system.
Den indeholder nogle skadelige aspekter, såsom den rolle, der er blevet tildelt CIA.
They also contain negative aspects, such as the role bestowed upon the CIA.
Endelig har præsident Bush indrømmet, at CIA har haft hemmelige fængsler.
Finally, President Bush has acknowledged the existence of secret CIA prisons.
EN

CIA {substantiv} [forkortelse]

volume_up
1. "Central Intelligence Agency"
CIA
volume_up
CIA {en} [fork.]
Such ‘ secret CIA prisons ’ operate outside of any judicial system.
Sådanne " hemmelige CIA-fængsler " opererer uden for ethvert retssystem.
They also contain negative aspects, such as the role bestowed upon the CIA.
Den indeholder nogle skadelige aspekter, såsom den rolle, der er blevet tildelt CIA.
Finally, President Bush has acknowledged the existence of secret CIA prisons.
Endelig har præsident Bush indrømmet, at CIA har haft hemmelige fængsler.

Eksempelsætninger "CIA" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDen indeholder nogle skadelige aspekter, såsom den rolle, der er blevet tildelt CIA.
They also contain negative aspects, such as the role bestowed upon the CIA.
DanishEndelig har præsident Bush indrømmet, at CIA har haft hemmelige fængsler.
Finally, President Bush has acknowledged the existence of secret CIA prisons.
DanishHar vi magt til at skaffe os klassificerede CIA-dokumenter, hvis ikke de overgives til os?
Do we have the power to obtain classified CIA documents if they are not handed over?
Danish- Hr. formand, af en efterretningstjeneste at være omtales CIA temmelig meget i medierne.
Mr President, for a secret service, the CIA is in the news an awful lot.
DanishDet er en kendsgerning, at CIA har misbrugt visse landes forståelse.
It is a fact that the CIA abused the understanding of certain countries.
DanishSådanne " hemmelige CIA-fængsler " opererer uden for ethvert retssystem.
Such ‘ secret CIA prisons ’ operate outside of any judicial system.
DanishDet er meget vigtigt, at vi medtager CIA-flyvningerne i denne betænkning.
It is very important that we include CIA flights in this report.
Danish- Hr. formand, CIA har et netværk af hemmelige tilbageholdelsescentre fordelt over hele verden.
   – Mr President, the CIA keeps a network of secret detention centres throughout the world.
DanishHer i Parlamentet vedtog vi i forgårs en midtsvejsrapport om CIA-udvalget.
The day before yesterday, this Parliament adopted an interim report on the Temporary Committee on the CIA.
DanishDenne listes oprindelse kan ikke findes i nogen som helst retslig procedure, den kommer fra CIA.
The origin of this list cannot be traced to any legal procedure whatsoever, but comes from the CIA.
DanishDet gælder f.eks. forhandlingerne om PNR-aftalen efter 2007, men også CIA ' s aktiviteter.
This applies, for example, to the negotiations on the post-2007 PNR agreement, but also to CIA activities.
DanishEndelig blev vi i sidste uge enige om, at rygterne om CIA ' s hemmelige aktiviteter ikke skulle nævnes i betænkningen.
We must avoid meddling and try not to provoke conflicts through clumsy phrasing.
DanishEn anden ting er, at De skal begrænse amerikanernes kontrol til CIA ' s område og aktiviteter.
Another matter is that you should confine control of the Americans to the area and to the work of the CIA.
DanishEndvidere er der ikke noget som helst bevis på, at CIA har interneringslejre i Rumænien og Polen.
Furthermore, there is no proof whatsoever of the existence of CIA detention camps in Romania or Poland.
DanishJeg var foruroliget over at se, hvad der foregik bag scenerne, da det såkaldte " CIA-udvalg " blev nedsat.
I was concerned to see what went on behind the scenes when the so-called ‘ CIA Committee’ was established.
DanishDer er ingen tvivl om, at CIA arbejder med kreativ bevisførelse, ligesom Enron arbejdede med kreativ regnskabsførelse.
There is no doubt that, as with Enron's creative accounting, the CIA are working on creative evidence.
DanishMen Deres samarbejde i CIA-affæren, ved et uhørt angreb på de grundlæggende rettigheder her midt i Europa...
But your cooperation in the CIA affair, in a monstrous assault on fundamental rights at the heart of this Europe, …
DanishDe kan være sikker på, at menneskerettigheder, Guantánamo og CIA overflyvningerne naturligvis vil blive diskuteret.
You can be sure that the issues of human rights, Guantánamo and CIA overflights will naturally be discussed.
DanishCIA ' s løsninger er ikke holdbare, hverken på kort eller lang sigt eller for EU og resten af verden.
The CIA’ s solutions are unsustainable, both in the short and the long term and for both the EU and the rest of the world.
DanishLambrinidis sagde, at vi allerede vidste, at CIA havde sorte steder og torturcentre i andre dele af verden.
Mr Lambrinidis said we already knew that the CIA operated black sites and torture centres in other parts of the world.

Synonymer (engelsk) for "CIA":

CIA