Dansk-engelsk oversættelse af "cirka"

DA

"cirka" engelsk oversættelse

EN
EN
DA

cirka {præposition}

volume_up

Eksempelsætninger "cirka" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishKære venner, jeg gad vide, om vi vil drøfte tilsvarende ting om cirka ti år.
My friends, I wonder whether we will be having this discussion in ten years ' time.
DanishDe forskellige former for toldsvindel beløber sig til cirka ECU 2 milliarder for 1997.
The cost of the various types of customs fraud amounted to some ECU 2 billion in 1997.
DanishMen nu her cirka fire måneder efter har jeg endnu ikke modtaget noget svar.
Well, four months have gone by and I have received no reply whatsoever.
DanishInden for cirka fire eller fem år vil 40 % af al fakturering i verdenshandelen være i euro.
Within about 4 or 5 years, 40 % of all invoicing in world trade will be in the euro.
DanishInden for et år, fra 1995 til 1996, er antallet af biavlere faldet med cirka 10 %.
Within the space of a year - between 1995 and 1996 - the number of bees declined by about 10 %.
DanishSom varer cirka indtil, antallet af narkomaner er fordoblet.
Merely until the number of addicts in the country has doubled, shall we say?
DanishDet vil betyde, at der kan anvendes cirka en ecu pr. måned pr. en ledig person.
About ECU 1 a month will be spent in aid of unemployment.
DanishHr. formand, Friedmann sagde, at der var cirka 5, 3 procent uregelmæssigheder i EU ' s budget.
Mr President, Mr Friedmann said there were around 5.3 % irregularities in the EU's budget.
DanishSå længe du har bekræftet din fortegnelse, vises dine redigeringer i løbet af cirka en time.
As long as you've verified your listing, your edits will be live within approximately one hour.
DanishOg derudover må vi ikke glemme, at der allerede findes sådan cirka 8.000 afprøvede ingredienser.
We must also not forget that there are already some 8000 ingredients which have been tested.
DanishSpørgetiden bliver så forkortet med den tid, vi skal bruge på det, det er cirka 15-20 minutter.
Question Time will, however, be cut by the amount of time - some 15-20 minutes - which we require to do this.
DanishCirka halvdelen af mit land ligger under havets overflade.
DanishDet er et faktum, at alternativ medicin bliver brugt af cirka en tredjedel af medlemslandenes befolkninger.
It is a fact that alternative forms of medicine are used by about a third of the population of the Member States.
DanishSom følge af nedsættelsen af tolden på import fra tredjelande går Kommissionen glip af cirka 60 millioner ECU.
Thanks to the lowering of tariffs on imports from third countries the Commission will lose some 60 million ECU.
DanishNår vi ser på situationen i Europa, er der cirka 20 millioner stykker malkekvæg og cirka 10 millioner stykker kødkvæg.
If we look at the position in Europe, there are some 20 million dairy cows and some 10 million beef cattle.
DanishVed andenbehandlingen, da Rådet havde fjernet det, er det vitterlig lykkedes Dem at fjerne det med cirka fire stemmer.
At the second reading, when the Council had removed it, you did manage to get it removed by a couple of votes.
DanishI den sammenhæng fortjener navnlig det cirka to millioner store Karen-mindretals særdeles kritiske situation vor opmærksomhed.
The desperate plight of the two million minority in the Karen tribe deserves special consideration here.
DanishDer er inden for de seneste to år blevet afsat cirka MECU 52 til minerydningsaktiviteter i de værst ramte land.
In the last two years, around ECU 52 million have been allocated to mine-clearing measures in the countries most affected.
DanishJeg har forstået, at cirka halvdelen af den amfetamin, der beslaglægges i Stockholm i dag, kommer fra for eksempel Polen.
I understand, for example, that around half of the amphetamines which are seized in Stockholm now come from Poland.
DanishSådan cirka ser lønstrukturen ud.