Dansk-engelsk oversættelse af "civil luftfart"

DA

"civil luftfart" engelsk oversættelse

DA

civil luftfart {en}

volume_up
civil luftfart

Eksempelsætninger "civil luftfart" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDeres klage til den internationale organisation for civil luftfart er faktisk en overflødig trussel.
The complaint they have filed with the ICAO is in fact uncalled-for blackmail.
DanishDe britiske konservative støtter princippet om en fælles tilgang til sikkerhed inden for civil luftfart i EU.
British Conservatives support the principle of a common approach to civil aviation security across the EU.
DanishIfølge konventionen om international civil luftfart har staterne ansvaret for luftfartssikkerheden.
Under the Convention on International Civil Aviation, responsibility for aviation safety is assigned to individual States.
DanishVi skal sammen opbygge en bæredygtig civil luftfart både på det økonomiske, sociale og miljømæssige plan.
Together we must build up a civil aviation industry which is sustainable at economic, social and environmental levels.
DanishIndberetning af hændelser inden for civil luftfart
Danish- Næste punkt på dagsordenen er mundtlig forespørgsel om Den Internationale Organisation for Civil Luftfart.
We shall now proceed to the next item on the agenda and take the oral question on the International Civil Aviation Organisation.
DanishVil transportministrene blive inddraget i drøftelserne om beskyttelse af civil luftfart imod disse trusler på mødet i Tampere?
At Tampere will the transport ministers be included in these discussions on how to protect civil aviation from these threats?
DanishJeg vil desuden sige, at der er et udmærket samarbejde mellem EU og Organisationen for International Civil Luftfart.
I should also like to say that there is excellent cooperation between the European Union and the International Civil Aviation Organization.
DanishSagen drøftes af EUROCONTROL og de europæiske ministre, som er ansvarlige for civil luftfart, på et møde den 28. januar.
The matter will be addressed by Eurocontrol and the Ministers responsible for civil aviation in their meeting to be held on 28 January.
DanishKabinepersonalet i civil luftfart
DanishDe reviderede IAEA-regler for transport vil i løbet af de kommende måneder blive forelagt Organisationen for International Civil Luftfart.
The revised IAEA transport regulations are to be put before the International Civil Aviation Organization in the coming months.
DanishDhaene har gjort et prisværdigt arbejde med at forbedre detaljerne i denne forordning om fastsættelse af fælles bestemmelser for sikkerheden i civil luftfart.
It is rather sad that there is nobody here – no journalists, no members of the public – but that is how things are.
DanishHvis dette forslag føres ud i livet, er der skabt et ensartet højt sikkerhedsniveau inden for civil luftfart med fælles sikkerhedsbestemmelser.
If this proposal comes to fruition, a uniform, high level of safety in civil aviation with common safety requirements will be created.
DanishHr. formand, de tragiske begivenheder den 11. september i USA satte nyt liv i styrkelsen af ordningerne om sikkerhed inden for civil luftfart.
Mr President, the tragic events of 11 September in the United States gave new impetus to the reinforcement of arrangements for aviation security.
DanishJeg skal sige, mine damer og herrer, at dette forhold har en meget negativ indvirkning på det indre marked for civil luftfart i Europa.
I must point out, ladies and gentlemen, that the reality of the internal civil aviation market in Europe has been affected in a very negative way by this.
DanishHvor det er hensigtsmæssigt, skal der træffes foranstaltninger af Den Internationale Søfartsorganisation eller Organisationen for International Civil Luftfart.
Action where appropriate must be taken in the International Maritime Organisation or the International Civil Aviation Organisation.
DanishDer findes internationale organisationer - en af dem er Organisationen for International Civil Luftfart - som regulerer branchen på globalt niveau.
There are international organisations – one of which is the International Civil Aviation Organization – that regulate the industry at a global level.
DanishInden for et voksende og skiftende miljø som civil luftfart er det tydeligvis af afgørende betydning at opretholde højest mulige sikkerhedsstandarder.
In a growing and changing environment such as civil aviation, it is obviously essential that the highest possible safety standards are maintained.
DanishDet forventes, at den længe ventede lufttrafikaftale og aftalen om sikkerhed inden for civil luftfart undertegnes i andet halvår af i år.
The signature of the long-awaited air services agreement, as well as the agreement on civil aviation safety, is now expected during the second half of the year.

Lignende oversættelser "civil luftfart" på engelsk

civil adjektiv
luftfart substantiv