Dansk-engelsk oversættelse af "civilbeskyttelse"

DA

"civilbeskyttelse" engelsk oversættelse

DA

civilbeskyttelse {en}

volume_up
civilbeskyttelse

Eksempelsætninger "civilbeskyttelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFællesskabets svar på dette problem er EF-handlingsprogrammet for civilbeskyttelse.
Let me turn to the issue of financing assistance during emergencies.
DanishDet viser i sig selv, hvor marginalt spørgsmålet om civilbeskyttelse i Europa er.
It is therefore essential that the next action instrument provides for greater financial support.
DanishCivilbeskyttelse kan kun dække den første, akutte fase i en nødsituation.
I am certain that the European Parliament supports our proposals and will stand by us in our endeavour.
DanishFru formand, jeg glæder mig meget over forslaget om indførelse af et handlingsprogram for civilbeskyttelse.
Madam President, I welcome the proposed action programme on civil protection.
DanishJeg er klar over, at vi aldrig kan være tilfredse, når det drejer sig om civilbeskyttelse i naturkatastrofer.
I know that in matters of civil protection from natural disasters we can never be satisfied.
DanishHvor var den europæiske civilbeskyttelse, som man nævner i det handlingsprogram, der blev udarbejdet i 1999?
Here, the Commission is cutting money from earthquake research and giving it to space research.
DanishParlamentet har imidlertid allerede vedtaget bestemmelser om koordinering af den europæiske civilbeskyttelse.
Parliament has already adopted provisions instituting European coordination regarding civil protection.
DanishI 1985 fastsatte et første ministermøde grundlaget for et EF-samarbejde på området civilbeskyttelse.
In 1985, a first ministerial meeting laid the foundations for Community cooperation in the field of civil protection.
DanishSom parlamentsmedlemmet påpeger, er dette meget betydningsfuldt, når det gælder civilbeskyttelse og civilforsvar.
As the honourable Member points out, these issues of civil protection and civil defence are very important.
DanishDet er nødvendigt at oprette et europæisk agentur for civilbeskyttelse, sådan som jeg bad Kommissionen om allerede for to år siden.
To me it seems not so much a free choice as a mandatory solution, without any alternatives.
DanishI 2006 fremlagde Kommissionen sit forslag om at ændre den eksisterende fællesskabsmekanisme for civilbeskyttelse.
In 2006, the European Commission presented its proposal for changing the existing Community civil protection mechanism.
DanishJeg har nævnt solidaritetsfonden, tørken og de kommende forslag og overvejelser vedrørende civilbeskyttelse.
I have talked about the Solidarity Fund, the drought and the state of our forthcoming proposals in the field of civil protection.
DanishHr. formand, i det fælles beslutningsforslag om oversvømmelser anmoder vi om en europæisk civilbeskyttelse og om nødhjælpsmidler.
Mr President, the joint resolution on the floods calls for civil protection at European level and emergency funding.
DanishMedlemsstaterne råder alle over deres egne programmer for civilbeskyttelse og over deres egne koordinerings-, uddannelses- og bistandsprogrammer.
The reason is that, in my opinion, the Community action programme does not pass the subsidiarity test.
DanishDette er en opfordring til Parlamentets medlemmer om, at vi styrker og lægger større vægt på civilbeskyttelse i EU.
My call to the honourable Members of this House is that we invigorate, that we promote the civil protection within the European Union.
DanishHandlingsprogram for civilbeskyttelse
DanishEn løsning à la Kommissionens ville jeg kun finde anvendelig, hvis der blev optaget en separat paragraf om civilbeskyttelse i traktaten.
I could only support a solution on the Commission's lines if civil protection were to be included in the Treaty in its own right.
DanishDet nye Udvalg om Civilbeskyttelse, der også består af repræsentanter for medlemslandene, ville derfor kun få en slags rådgivende funktion.
The new civil protection committee, consisting as before of Member States ' representatives, would have a purely advisory role.
Danish- Fru formand, civilbeskyttelse, som vedrører forebyggelse og imødegåelse af naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, er en af EU ' s målsætninger.
   – Madam President, Minister, thank you for your reply which, unfortunately, does not satisfy me, because it does not answer my question.