Dansk-engelsk oversættelse af "civile"

DA

"civile" engelsk oversættelse

EN

"civil" dansk oversættelse

volume_up
civil war {substantiv}
DA

civile {flertal}

volume_up
Jeg vil godt minde om, at loven i en krigstilstand omfatter respekt for civile.
It must be remembered that the rules of war involve respect for civilians.
Målrettede angreb på albanske landsbyer og civile foregår dagligt.
Attacks targeted at Albanian villages and civilians are commonplace.
Hvis civile mål blev angrebet og ødelagt, er drab på civile ulovlige efter alle normer.
If civilian targets were targeted and destroyed, killing civilians is illegal by anyone's standards.
EN

civil {adjektiv}

volume_up
civil (også: civic)
Political and civil freedom, as has been mentioned, cannot be separated from economic success.
Politisk og borgerlig frihed kan som allerede nævnt ikke adskilles fra økonomisk succes.
There is a tremendous disparity in criminal and indeed in civil law.
Der er en enorm forskel på strafferet og borgerlig ret i de enkelte lande.
It helps to implement an important civil right in the European Union, the right to freedom of movement.
Det bidrager til at realisere en vigtig borgerlig ret i Den Europæiske Union, retten til fri bevægelighed.
civil (også: non-military)
The Union can foster these processes by focusing its attention on civil society.
Unionen kan støtte disse processer ved at henlede opmærksomheden på civil society.
Politics must be taken over by a democratic legitimate civil government.
Politikken skal overtages af en demokratisk legitimeret civil regering.
The boundaries between civil and military research are becoming much less clear.
Grænserne mellem civil og militær forskning bliver mere og mere utydelige.

Eksempelsætninger "civile" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet gælder for øvrigt også for inddragelsen af det civile samfund, som jeg bifalder.
That also applies to the inclusion of the civil society, which is a welcome step.
DanishHan påpegede med rette, at de fleste ofre i moderne krigsførelse er civile.
He rightly pointed out that in modern warfare most of the victims are civilians.
DanishDe har netop vedtaget en solid hjælpepakke til fordel for den civile luftfart.
They have just decided on a substantial aid package for their civil aviation.
DanishTankerne om den civile krisestyring har udmøntet sig i de første arbejdsdokumenter.
The first working documents have now been drafted on civil crisis management.
DanishJeg vil godt minde om, at loven i en krigstilstand omfatter respekt for civile.
It must be remembered that the rules of war involve respect for civilians.
DanishHvad den civile dialog angår, fik vi ikke, hvad vi havde håbet på i traktaten.
On the civil dialogue we did not get what we had hoped for from the Treaty.
DanishDet samme gælder for samarbejdet mellem de civile og de militære myndigheder.
The same applies to the issue of cooperation between civil and military authorities.
DanishRichard Howitt påstod desuden, at jeg ignorerede de tyrkiske civile ofres lidelser.
Furthermore, Mr Howitt claimed I disregarded the plight of Turkish civilian victims.
DanishDisse angreb har desuden krævet mange civile ofre, deriblandt adskillige børn.
Moreover, those attacks are causing numerous civilian casualties, including children.
DanishVi har brug for mere dialog, ikke kun med hinanden, men også med det civile samfund.
We need more dialogue, not just with each other but also with civil society.
DanishSikkerheden underordnes den måde, hvorpå den civile luftfart nu er organiseret.
Safety is subordinated to the way in which civil aviation is currently being organised.
DanishDen civile krisestyring er noget, der kan fremmes under et svensk formandskab.
Civil crisis management is something which can be promoted under a Swedish Presidency.
DanishI marts i år blev 100 civile eller de ældste i landsbyerne massakreret af militæret.
This year, in March, 100 civilians or village elders were massacred by the military.
DanishVi skal derfor sætte en stopper for den civile og militære udnyttelse af atomenergi.
To do so we must put an end to the civil and military use of nuclear energy.
DanishDe civile samfund må involveres i planlægningen og gennemførelsen af disse projekter.
Civil society must be involved in the planning and implementation of these projects.
DanishDet civile samfunds miljølovgivning bør omfatte alle militære aktiviteter.
Civil environmental legislation should be applied to all military activities.
DanishSidst, men ikke mindst er dette er klar trussel for vores alles civile rettigheder.
Last but not least, it is a clear threat to the civil rights of all of us.
DanishAllerede i efteråret hørte vi Bernard Kouchner efterlyse civile betjente.
Last autumn, we already heard Mr Bernard Kouchner call for a civilian police force.
DanishDen beskidte krig fortsætter derfor med de mange døde, hvoraf de fleste er civile.
The dirty war thus continues with its procession of victims, for the most part civilians.
DanishVi må ikke helt og holdent tage afstand fra atomenergi til civile formål.
We must not totally call into question nuclear energy for peaceful purposes.

Synonymer (engelsk) for "civil":

civil
civilization