Dansk-engelsk oversættelse af "civilret"

DA

"civilret" engelsk oversættelse

DA

civilret {en}

volume_up
civilret
Dermed ses der bort fra, at medlemsstaternes civilret ikke er harmoniseret.
This disregards the fact that the civil law of Member States is not harmonised.
Det er derfor naturligt, at rammen for den internationale civilret også udvikles.
It is therefore natural to also develop the framework for international civil law.
Den ville have ført til undersøgelser, som er uforenelige med medlemsstaternes civilret.
It would have led to investigations which are not compatible with the civil law of Member States.

Eksempelsætninger "civilret" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er derfor naturligt, at rammen for den internationale civilret også udvikles.
It is therefore natural to also develop the framework for international civil law.
DanishDermed ses der bort fra, at medlemsstaternes civilret ikke er harmoniseret.
This disregards the fact that the civil law of Member States is not harmonised.
DanishDen ville have ført til undersøgelser, som er uforenelige med medlemsstaternes civilret.
It would have led to investigations which are not compatible with the civil law of Member States.
DanishPoliti- og toldsager samt straffe- og civilret forbliver i den tredje søjle.
Questions relating to the police and tariffs, as well as to criminal and civil law, remain within the third pillar.
DanishStøtten blev udelukkende opretholdt gennem det etårige opfølgningsprogram, Grotius-civilret.
This promotion was maintained only by a successor programme, GROTIUS Programme Civil, which was limited to one year.
DanishDet drejer sig ikke om at indføre en europæisk civilret.
It is not about imposing a European civil code.
DanishDa det skal træde i stedet for bestående aftaler, er det et meget vigtigt skridt i retning af en civilret for Unionen.
As it aims to replace existing conventions, it represents an important step towards Union civil law.
DanishDenne lovgivning er civilret, ikke strafferet.
This legislation is a piece of civil, not criminal, law.
DanishJeg ved, at det er det første skridt på vejen til en EU-kodeks for strafferet og en EU-kodeks for civilret
I hear it is a first step towards a European code of criminal procedure and a European code of civil procedure. '
DanishHer drejer det sig om den europæiske civilret.
DanishDet samme gælder for spørgsmål, som er omfattet af national civilret, f.eks. bestemmelser om tilbagetagelse og sanktioner.
The Commission is willing to consider excluding areas from the scope of the proposal that would not affect the single market.
DanishBetænkningen går imidlertid for langt i retning af en harmonisering i form af en slags europæisk civilret, og det kan jeg ikke støtte.
However, the report goes too far in the direction of harmonisation towards a single European civil law that I cannot support.
DanishVi må insistere på, at det område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, som nævnes der, drejer sig lige så meget om civilret som om strafferet.
We must insist that the area of freedom and justice referred to there is as much about civil law as about criminal law.
DanishDet er nemlig ikke noget, der er med til at gøre os til europæere, for vi bør have nogle fælles retsbestemmelser, både når det gælder civilret og strafferet.
This is not something which furthers European integration: we need common rules in both civil and criminal law.
DanishMen harmoniseringen må respektere subsidiaritetsprincippet - vi har ikke brug for at styrte frem imod en ensartet civilret inden for dette produktansvarsområde.
But harmonisation must respect subsidiarity - we have no need to rush towards uniformity of civil law in this area of product liability.
DanishDer kører sågar til dels en debat om, om det arbejde, der her er tale om, måske en gang i sidste ende sågar vil kunne udmunde i en fælles europæisk civilret.
There is even something of a debate on whether the work we are considering here could ultimately lead to a uniform European code of civil law.
DanishDet indeholder et femårigt arbejdsprogram for, hvordan grænsekontrol, migrations- og asylspørgsmål og civilret skal integreres med den første søjle.
It contains a five-year working programme on how border controls, immigration and asylum issues and civil rights shall be integrated into the first pillar.
DanishJeg synes for øvrigt, at det er ret pinligt, at en demokratisk institution skal belæres af en domstol om, hvad civilret og en parlamentarikers samt vælgernes rettigheder betyder.
It is really quite embarrassing that a democratic institution should have to be given a lesson by a court on civic, parliamentary and electoral law.
DanishMen desværre er Kommissionens forslag samtidig blevet brugt som anledning til at fremsætte ændringsforslag, som griber kraftigt ind i national civilret og savner et sagligt grundlag.
Unfortunately, the Commission proposal was also used as an opportunity to table certain amendments that seriously impinge on national civil law and have no real basis.
DanishDengang skabte man grundlaget for indførelsen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed; med andre ord at medlemsstaternes civilret skulle gøres til et fællesskabsanliggende.
At the time a basis was created for establishing an area of freedom, security and justice; in other words, the communitisation of the Member States’ civil legislation.