Dansk-engelsk oversættelse af "CO2-afgift"

DA

"CO2-afgift" engelsk oversættelse

DA

CO2-afgift {en}

volume_up
CO2-afgift

Eksempelsætninger "CO2-afgift" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDesuden er alle bestræbelser på at indføre en CO2 -afgift mislykkedes i Rådet.
Also, all progress towards introduction of a CO2 tax has failed in Council.
DanishDe Grønne har stemt for dette forslag, som er det første skridt i retning af en CO2-afgift.
The Greens have voted for this project as the first step towards a CO2 tax.
DanishDet indebærer en CO2 -afgift over hele Europa, således som det foreslås i Van Velzen-betænkningen.
That includes a Europe-wide CO2 tax as proposed in the Van Velzen report.
DanishJeg har ligeledes på min gruppes vegne ikke så negativ en holdning til en CO2 -afgift over hele Europa.
I, together with my Group, am not so hostile to a Europe-wide carbon tax.
DanishJeg kan godt acceptere, at man diskuterer CO2 -afgift og miljøafgifter, men det er noget ganske andet.
I am quite prepared to discuss CO2 emission and pollution of the environment, but that is a very different thing.
DanishDen mest effektive måde at opnå en betydelig reduktion af emissioner ville være gennem en CO2 -afgift på EUplan.
The most effective method of achieving a substantial reduction in emissions would be through a European Unionwide CO2 tax.
DanishDen, der tror, at han kan få miljøbeskyttelse med en CO2-afgift, har i hvert fald jeg ingen tiltro til.
Whosoever believes that environmental protection can be achieved by introducing a CO2-tax will find no credence with me at any rate.
DanishDet er derimod muligt med en CO2-afgift.
DanishJeg anmoder indtrængende Kommissionen og Rådet om at insistere på, at den irske regering omgør sin beslutning om ikke at indføre en CO2-afgift.
A genuine adaptation policy must be drawn up and implemented, as a matter of the utmost priority.
DanishDet drejer sig om en bestræbelse, som det er værd at erindre sig i forhold til den» nye« indtægt, der foreslås, en CO2 -afgift.
This is something to be borne in mind when we consider a suggested 'new ' resource, a tax on carbon dioxide emissions.
DanishRepræsenterer Rådet den opfattelse, at EU ' s emissionshandelsdirektiv opfylder dets oprindelige formål, og tror De, at en CO2-afgift kunne udgøre en egenindtægt i EU?
It was also not particularly easy to convince the other members of the Council to agree to these changes, but we managed it.
DanishEn CO2 -afgift, der pålægges alle forurenere, bør bruges til at mindske andre afgifter og pålægges alle sektorer ligeligt, f.eks. landbrug og smelteværker.
A CO2 tax applied to all polluters should be used to reduce other taxes and applied equally to all sectors, for example agriculture and smelting.
DanishJeg tror, at Kommissionen og Rådet bliver nødt til at komme tilbage til en CO2 -afgift, for det er en af de måder, hvorpå man virkelig kan opnå noget, der batter.
I believe that the Commission and the Council will have to come back to a CO2 Energy Tax because that is one of the ways of making a real difference.
DanishParlamentsmedlemmerne er måske ikke klar over, at der findes en benzinafgift i Det Forenede Kongerige, der tager højde for CO2-emissioner - en grøn afgift - som fungerer virkelig godt.
The way to deal with this and to make the internal market fairer and more of a level playing field is to do away with this tax altogether, but to do it gradually.
DanishSom følge af min egen dumhed kan det ske, at Spencer-betænkningen om en CO2 -afgift, som jeg har været arveordfører for i næsten 10 år, ikke når frem til Parlamentet i min tid.
As a consequence of my own stupidity, it may be that the Spencer report on CO2 Energy Tax, for which I have been hereditary rapporteur for nearly ten years, will not reach Parliament in my time.
DanishI den første betænkning fra marts blev der anført en hel række positive ting som f.eks. en økologiafgift, en CO2-afgift, en skat på kortfristede spekulationsgevinster og på ECB ' s overskud.
The first report in March cited a whole range of positive suggestions to this effect, i. e. an eco-tax, a CO2-tax, taxation on the creaming-off of short-term speculative gains, ECB profits.
DanishJeg beder således egentlig kommissæren om nu at forelægge os en plan, som kan lægges ved siden af denne CO2 -afgift, således at vi kan tage til denne internationale konference med et pænt tal.
I would therefore urge the Commissioner to come up with a plan that we can consider in parallel with the CO2 tax, so that we can go along to the international conference with some honest proposals.

Lignende oversættelser "CO2-afgift" på engelsk

afgift substantiv
English
Andre ord i vores ordbog