Dansk-engelsk oversættelse af "cyklus"

DA

"cyklus" engelsk oversættelse

EN
DA

cyklus {en}

volume_up
1. generel
cyklus (også: cykel, kredsløb, vaskeprogram)
volume_up
cycle {substantiv}
De afspejler medlemslandenes forskellige placeringer i den økonomiske cyklus ' faser.
These reflect the different positions of the Member States in the stages of the economic cycle.
Den nye -cyklus bygger på partnerskab og ansvarlighed.
The new governance cycle is based on partnership and responsibility.
Den økonomiske cyklus kræver mere end en årlig misbilligelse.
The economic cycle calls for more than an annual disapproval.
2. teknologi
cyklus
volume_up
cycle {substantiv}
De afspejler medlemslandenes forskellige placeringer i den økonomiske cyklus ' faser.
These reflect the different positions of the Member States in the stages of the economic cycle.
Den nye -cyklus bygger på partnerskab og ansvarlighed.
The new governance cycle is based on partnership and responsibility.
Den økonomiske cyklus kræver mere end en årlig misbilligelse.
The economic cycle calls for more than an annual disapproval.

Eksempelsætninger "cyklus" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe afspejler medlemslandenes forskellige placeringer i den økonomiske cyklus ' faser.
These reflect the different positions of the Member States in the stages of the economic cycle.
DanishFor at genoprette den naturlige cyklus skal fiskeriet nogle steder begrænses med 60 %.
In order to restore the natural cycle, fishing must be reduced by as much as 60 % in some places.
DanishDet er et fantastisk vigtigt øjeblik i den politiske og lovgivningsmæssige cyklus i EU.
This is a terrifically important moment in the political and legislative cycle in the European Union.
DanishPolitiske partier fungerer på europæisk plan i en cyklus på fem år, ikke ét år.
At the European level, political parties operate to a five-year cycle, rather than from one year to the next.
DanishDerudover lægger vi op til forberedelsen af det første element i den nye Lissabon-cyklus på tre år.
Secondly, it initiates the preparation of the first element of the new three-year Lisbon cycle.
DanishSpørgsmålet er blot, hvilket tidspunkt, der er det bedste, når man skal starte en cyklus.
Commitments for payments will thus average 1.14 % of combined economic performance, or GNI, over the period.
DanishDen nye -cyklus bygger på partnerskab og ansvarlighed.
The new governance cycle is based on partnership and responsibility.
DanishDen økonomiske cyklus kræver mere end en årlig misbilligelse.
The economic cycle calls for more than an annual disapproval.
DanishVi har nemlig måttet konstatere, at den økonomiske cyklus er i tilbagegang i Europa og i resten af verden.
Indeed, we could hardly be unaware of the downturn in the economic cycle in Europe and worldwide.
DanishDet er en cyklus, som der må gøres en ende på for at beskytte fiskebestandene for fiskere i en fjern fremtid.
It is a cycle that has to end in order to protect fish stocks for fishermen for the longterm future.
DanishDet, der i øjeblikket gør denne cyklus til noget særligt, er, at den falder sammen med krisen i Rusland og i Asien.
What makes the present cycle special is that it has coincided with the crises in Russia and Asia.
DanishDet hviler på princippet om en global tilgang, der medregner hele den cyklus, produktet har gennemlevet.
It is based on the principle of a global approach which takes account of the whole life cycle of the product.
DanishI dette perspektiv kan man sige, at den cyklus blev afsluttet, der begyndte på Rådet i Laeken.
In that respect, it could thus be said that a political process which began at the Laeken Council has come full circle.
DanishMen afslutningen af denne cyklus er ligeledes en begyndelse.
DanishSnarere end en budgetmæssig cyklus, mine damer og herrer, virker det som om, at vi befinder os i en budgetmæssig trædemølle.
Rather than a budgetary cycle, ladies and gentlemen, it appears that we have a budgetary big wheel.
DanishDet er derfor, vi tror, at den nye cyklus kommer i stand i så god tid, at håndhævelsen af den kan påbegyndes i 2006.
For that reason, we believe that the new cycle will be introduced in sufficient time for it to start being applied in 2006.
DanishDet er godt, at der er aftalt en ny cyklus, som tiltrædelseslandene også udtrykkeligt vil blive inddraget i.
It is a good thing that a second cycle has been agreed and that the accession countries will also be specifically involved in this one.
DanishDet skaber også den sympati, som ekstremister og terrorister udnytter til at opretholde en cyklus med vold og opstand.
It also breeds the sympathy which extremists and terrorists use to justify maintaining the cycle of violence and the insurgency.
DanishHvorfor opstår» El Niño«, som vi oplever lige for tiden, i en bestemt cyklus ud for den sydamerikanske vestkyst, og hvorfor har den indflydelse på vejret?
Why does El Niño occur in a particular cycle off the South American west coast and influence the weather?
DanishEnhver her i Parlamentet, der bare har studeret en lille smule økonomi, ved, at denne cyklus behandles i næsten alle bøger om økonomi.
Anyone here in the Chamber who knows anything of economics knows that pig cycles are mentioned in just about every economics book.