Dansk-engelsk oversættelse af "da"

DA

"da" engelsk oversættelse

volume_up
da {konj.}
EN
EN
EN

"Leonardo da Vinci" dansk oversættelse

DA

da {konjunktion}

volume_up
da (også: dengang, når)
Men Thomas hvilket betyder Tvilling en af de tolv var ikke hos dem da Jesus kom.
But Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when Jesus came.
Hvad var den frivillige brak, da det var 10 %, og hvad var den, da det var 5 %?
What was the voluntary set-aside when the rate was 10 %, and when it was 5 %?
Da han grundfæsted Himlen var jeg hos ham da han satte Hvælv over Verdensdybet.
When he prepared the heavens, I was there: when he set a compass upon the face of the depth:
For det andet skal en asylansøgning, som foretages af en EU-borger, normalt ikke anses for at være gyldig, da medlemsstaterne skal betragtes som, som det står i protokollen,« sikre oprindelseslande«.
Secondly, an application for asylum made by an EU citizen shall not normally be seen as valid since the Member States shall be regarded, as the protocol states, as'safe countries of origin '.
EN

Leonardo da Vinci {egennavn}

volume_up
1. historie
Leonardo da Vinci
In Europe, Leonardo da Vinci is the symbol of creativity and ingenuity.
Leonardo da Vinci er i Europa et symbol på kreativitet og genialitet.
Never again, Commissioner, will you be referred to in the same sentence as Leonardo da Vinci.
Hr. kommissær, det kommer aldrig til at ske for Dem igen, at De bliver nævnt i forbindelse med Leonardo da Vinci.
Leonardo da Vinci-programmet

Eksempelsætninger "da" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMen da de hørte dette skar det dem i Hjertet og de rådsloge om at slå dem ihjel.
When they heard that, they were cut to the heart, and took counsel to slay them.
DanishSiden da har jeg været ivrig efter at se forslaget vedtaget så snart som muligt.
Since then I have been anxious to have the proposal adopted as soon as possible.
DanishSiden da har europæisk landbrug befundet sig i den alvorligste krise nogensinde.
Since then, European agriculture has been facing its most severe crisis to date.
DanishMen da Kong To'i af Hamat hørte at David havde slået hele Hadad'ezers Stridsmagt
When Toi king of Hamath heard that David had smitten all the host of Hadadezer,
DanishMen Thomas hvilket betyder Tvilling en af de tolv var ikke hos dem da Jesus kom.
But Thomas, one of the twelve, called Didymus, was not with them when Jesus came.
DanishDa gik Disciplene til Jesus afsides og sagde: "Hvorfor kunde vi ikke uddrive den?
Then came the disciples to Jesus apart, and said, Why could not we cast him out?
DanishSom 21-årig er hun syv år yngre, end jeg var, da jeg blev valgt ind i Underhuset.
At 21 she is seven years younger than I was when I went to the House of Commons.
DanishDer var endnu ingen oplysninger til rådighed, da beslutningsforslaget blev trykt.
This information had not arrived by the time of the printing of this resolution.
DanishAt yde støtte til vores økonomiske konkurrenter er da helt klart galehus-økonomi!
Surely, to subsidise your economic competitors is the economics of the madhouse!
DanishVi vil prøve at opfylde disse forslag, da de som altid er meget hensigtsmæssige.
We shall try to apply them, because they seem to make very good sense, as always.
DanishDet er rigtigt, at formandens svar virkede en smule ironisk, da han sagde det kl.
Actually, the chairman's reply seemed rather ironic, as he gave it at 8.32 p. m.
DanishKongen spurgte da: "Hvilken Ære og Udmærkelse er der vist Mordokaj til Gengæld?
And the king said, What honour and dignity hath been done to Mordecai for this?
DanishDer er et problem, som jeg tøver med at nævne i dag, da jeg er ny på dette område.
There is one problem that I hesitate to mention today as I am new in the sector.
DanishDen indeholdt en række reformer, der kunne have været bragt i stand allerede da.
That contained a number of reforms which could have been put into place even then.
DanishDen var udemokratisk, da oppositionen ikke fik ret til at føre en valgkampagne.
It was antidemocratic, since the opposition did not have the right to campaign.
DanishDer er sket meget siden da, især er adfærdskodeksen blevet underkastet revision.
Since then a lot has happened, most importantly the review of the Code of Conduct.
DanishOg da De er velinformeret, ser De, hvor tydeligt det er, at Rådet er fraværende.
And as you are well informed, you will see that the Council is clearly absent.
DanishSiden da har Kommissionen og dens sydafrikanske partnere mødtes adskillige gange.
Since then, the Commission and its South African partners have met several times.
DanishJeg håber da også selv, at der bliver rettet op på det med nye traktatændringer.
I myself hope that this matter will be put to rights by new Treaty amendments.
DanishMen det kan jeg åbenbart ikke, da det skal gives af Schengens informationssystem.
But I obviously cannot, as it will be given by the Schengen information system.

Synonymer (engelsk) for "Leonardo da Vinci":

Leonardo da Vinci