Dansk-engelsk oversættelse af "dække"

DA

"dække" engelsk oversættelse

DA

dække {verbum}

volume_up
Direktivet har ikke til formål at dække patenteringen af rene computerprogrammer.
The directive is not intended to cover the patenting of pure computer programs.
Amerikanerne ønsker også at dække andre alvorlige indenlandske strafbare handlinger.
The Americans also want to cover other serious domestic criminal offences.
Fleksibilitetsinstrumentet er beregnet til at dække uforudsete udgifter.
The flexibility instrument is meant to cover unforeseen expenditure.

Eksempelsætninger "dække" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDirektivet har ikke til formål at dække patenteringen af rene computerprogrammer.
The directive is not intended to cover the patenting of pure computer programs.
DanishAllerførst udvidelsen til at dække andre, der dyrker vandsport, end de badende.
First of all extending it to include other water sports in addition to bathing.
DanishOpret et sitemap, der indeholder webadresser fra alle de websteder, du vil dække.
Create a Sitemap that includes URLs from all the sites that you want to cover.
DanishDet er for nemt under kulturens dække at bede om, at man ikke respekterer retten.
It is somewhat facile to ask us under the cloak of culture not to respect the law.
DanishDet drejer sig ikke om at dække det europæiske område med et kludetæppe af statutter.
It is not a question of covering the European area with a patchwork of statutes.
DanishDet årlige maksimumsbeløb, som garantifonden kan dække, er på EUR 200 millioner.
The annual maximum amount the guarantee fund can cover is EUR 200 million.
DanishArbejdet skal dække perioden 2003-2005, og vi er allerede et godt stykke inde i 2003.
The work is to cover the years 2003 to 2005, and we are already well into 2003.
DanishDet er hensigten at dække det ekstra behov ved at øge brugen af naturgas.
The intention is to meet the extra demand by increasing the use of natural gas.
DanishAt dække totalomkostningerne ved afgifter kan lykkes i meget trafikerede områder.
Covering overall costs with fares will work in areas where there is a lot of transport.
DanishHvorfor sker der så det modsatte f.eks. under dække af Maastricht-kriterierne?
Why does the opposite happen, under the guise of the Maastricht criteria?
DanishEn kendsgerning: Samfundet kræver en stor mængde energi for at dække alle sine behov.
An obvious fact: our society needs a lot of energy to meet all of its needs.
DanishMen der ligger indtil denne Dag et Dække over deres Hjerte når Moses oplæses;
But even unto this day, when Moses is read, the vail is upon their heart.
DanishAmerikanerne ønsker også at dække andre alvorlige indenlandske strafbare handlinger.
The Americans also want to cover other serious domestic criminal offences.
DanishEU står over for flere udfordringer og skal dække flere behov end tidligere.
Ladies and gentlemen, this is the first real budget with 25 Member States.
DanishDe nye gebyrer er indført af nogle lande for at dække denne difference.
The new charges were introduced by some countries to make up for this difference.
DanishJeg vil gerne bede Dem fortælle mig, om INTERREG-programmet kan dække disse udgifter.
Could you please tell me if the Interreg programme is able to cover this expenditure?
DanishDisse journalister var ude for at dække social retfærdighed og miljøspørgsmål.
These journalists were covering social justice and environmental issues.
DanishMen da Moses var færdig med at tale til dem lagde han et Dække over sit Ansigt.
And till Moses had done speaking with them, he put a vail on his face.
DanishAt dække over noget eller sågar feje det ind under gulvtæppet er ingen løsning.
Cover-ups or even sweeping issues under the carpet are not the answer.
DanishDer er indført en form for demokrati for at dække over sandheden, ikke for at afsløre den.
No conflict is any longer solved with weapons, but political decisions instead.