Dansk-engelsk oversættelse af "dækningsområde"

DA

"dækningsområde" engelsk oversættelse

DA

dækningsområde {et}

volume_up
dækningsområde

Eksempelsætninger "dækningsområde" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet mest komplicerede problem vedrører direktivets geografiske dækningsområde.
The most complex problem concerns the directive's territorial application.
DanishEuropa-Parlamentet vedtog servicedirektivet ved førstebehandlingen og definerede dets dækningsområde.
The European Parliament approved the Services Directive on the first reading and defined its scope.
DanishUndtagelsesbestemmelserne for indfødte befolkninger er også blevet klarlagt og deres dækningsområde indskrænket.
Derogations for indigenous populations have also been clarified and their scope further limited.
DanishKommissionen går ud fra, at en ændring af artikel 129, folkesundhed, ikke vil begrænse programmets dækningsområde.
The Commission assumes that a change to Article 129, public health, will not limit the scope of the programme.
DanishFor det fjerde er vi ved at udarbejde en hvidbog om de sektorer og aktiviteter, der i øjeblikket ligger uden for arbejdstidsdirektivets dækningsområde.
Fourthly, we are preparing a White Paper on the sectors and activities currently excluded from the working time directive.
DanishFor det femte en tydeligere definition af begreber og deres dækningsområde, fremtidig revision og tilhørende EU-initiativer, juridiske og formelle aspekter.
Fifthly, clearer definitions of concepts and their scope, future review and related EU initiatives, legal and formal aspects.
DanishKort sagt er dette direktivforslags dækningsområde et uacceptabelt indgreb i de liberale juridiske erhvervs aktiviteter.
On this matter, I believe that the opinion of the Committee on Legal Affairs forcefully lays down some points for reflection that Parliament must consider further.
DanishArbejdsgruppen bør bl.a. overveje spørgsmålene om finansieringen af en sådan ordning, forsikringens dækningsområde, præmiestørrelser, kontrolmyndighed osv.
The working party should, for instance, study the way in which the scheme is funded, insurance cover, the level of premiums and a control authority.
DanishFor at gøre det mere brugbart for medlemsstaterne vil vi først og fremmest holde løn og andre økonomiske godtgørelser helt uden for direktivets dækningsområde.
To make it more workable for Member States we would firstly like to exclude pay and other financial benefits from the directive's scope altogether.
DanishDet nye retsgrundlag, som ikke var det, vi egentlig ønskede, er baseret på Den Europæiske Unions kompetence på sundhedsområdet og må ikke begrænse Daphne-programmets dækningsområde.
The new legal base, which was not really what we wanted, relies on the European Union's competence on health and it must not restrict the scope of the Daphne programme.
DanishDerfor bør vi ikke svække forslaget ved at fjerne lønnen fra direktivets dækningsområde eller kun lade det gælde for arbejdstagere, der har en kontrakt på over 12 måneder.
It is for this reason that we should not emasculate the proposal by removing pay from the scope of the directive or applying it only to workers in assignments of more than 12 months.
DanishHvis nogle produkter holdes uden for den generelle definition, er der fare for, at sådanne produkter fremover vil falde uden for lovgivningens dækningsområde og forblive uregulerede.
If products are now excluded from the general definition, there is a danger that such products will in the future fall outside the scope of the legislation and remain unregulated.