Dansk-engelsk oversættelse af "dæmpe"

DA

"dæmpe" engelsk oversættelse

DA

dæmpe [dæmper|dæmpede] {verbum}

volume_up
I den fælles holdning står der, at målet med handlingsplanerne er at dæmpe støjen.
The common position states that the goal of the action campaigns is to mitigate noise.
Jeg blev sendt til Parlamentet for at bestræbe mig på at bremse udviklingen i EU-forordninger eller dæmpe effekten.
I was sent to this Parliament to use my best endeavours to arrest the march of EU regulations or mitigate their effect.
Den betænkning, vi behandler, følger den slagne vej og tilføjer ikke noget positivt, som kan dæmpe verdens fødevareproblem.
This report keeps to the standard formula and offers no positive suggestions to mitigate the global food problem.
Dette kunne i høj grad hjælpe med til at dæmpe disse bekymringer.
This should go a long way towards alleviating those concerns.
Jeg vil naturligvis gerne dæmpe medlemmernes bekymring.
Obviously, I would wish to allay Members ' concern.
Fælles værdier og social retfærdighed vil få stor betydning for at dæmpe denne frygt.
Common values and social justice will play a central role in allaying such fears.
Disse seks forholdsregler bør dæmpe den forståelige, men efter min mening uberettigede angst for, at Kommissionen skulle ignorere Parlamentets udtalelse.
These six measures should allay the fear, which I understand but which is not justified, that the Commission would disregard Parliament's opinion.

Eksempelsætninger "dæmpe" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer skal nu gøres en indsats for at dæmpe retorikken på begge sider af Atlanten.
Efforts must now be made to tone down the rhetoric on both sides of the Atlantic.
DanishDet er dog vanskeligt at dæmpe vores ambitioner på det forbrugerpolitiske område.
It is difficult, though, to restrain our ambitions in the area of consumer policy.
DanishFælles værdier og social retfærdighed vil få stor betydning for at dæmpe denne frygt.
Common values and social justice will play a central role in allaying such fears.
DanishI den fælles holdning står der, at målet med handlingsplanerne er at dæmpe støjen.
The common position states that the goal of the action campaigns is to mitigate noise.
DanishPå den anden side ønsker jeg at dæmpe ordførerens udtalelser på følgende to punkter:
On the other hand, I would like to temper the words of the rapporteur on two points:
DanishOg vi kan ikke gøre det for at dæmpe enhver skyld, vi føler, over denne mangel på handling.
And we cannot do that in order to assuage any guilt we may feel for our lack of action.
DanishMen det siger sig selv, at vi for at dæmpe de asymmetriske chok har brug for et budgetært redskab.
It goes without saying that to reduce asymmetric shocks we need a budgetary tool.
DanishKommissionen - og det beklager jeg at måtte sige - vil tydeligvis dæmpe denne affære ned.
I am sorry to have to say it, but the Commission obviously wants to stifle the whole affair.
DanishDerfor forsøger finansministrene at dæmpe Parlamentets rolle i budgetmyndigheden.
This is a grossly false accusation displaying a regrettable prejudice against the work of the Convention.
DanishMen erindringen om annulleringen af et tidligere valg er til en vis grad med til at dæmpe forventningerne.
But a previous disturbing interruption of voting somewhat darkens this horizon.
DanishDette kunne i høj grad hjælpe med til at dæmpe disse bekymringer.
This should go a long way towards alleviating those concerns.
DanishDet ville sikkert dæmpe situationen i de overfyldte fængsler.
This would certainly defuse the situation in overcrowded prisons.
DanishDe vil dæmpe deres ambitioner, men medmindre De sigter højt, bliver resultaterne nødvendigvis meget små.
They will scale back your ambitions, but unless you aim high, you are bound to achieve low.
DanishDet ville selvfølgelig være formålstjenligt for at dæmpe gemytterne og gøre modsætningerne lidt mindre.
It would of course be good for calming things down and reducing the intensity of antagonisms.
DanishMen selv om det lykkes dem at dæmpe følgerne af den nuværende krise, vil der snart opstå en ny krise.
But even if they manage to limit the fallout from the present crisis, another one will be along shortly.
DanishDet skal dæmpe gemytterne i de stadig mere hidsige diskussioner, som vi har været vidne til i de seneste uger.
It must dampen the fires of the increasingly bitter disputes we have witnessed in recent weeks.
DanishEnhver foranstaltning, der kan fremme den økonomiske udvikling i landet, kan bidrage til at dæmpe volden.
All actions which help the economic development of the country can contribute to reducing this violence.
DanishImidlertid forsøger den at dæmpe bekymringen ved at undervurdere systemets muligheder og generelle konsekvenser.
However, it tries to take our mind off our concerns by playing down its powers and general impact.
DanishJeg vil naturligvis gerne dæmpe medlemmernes bekymring.
Obviously, I would wish to allay Members ' concern.
DanishRuslands præsident bør forsøge at dæmpe det gensidige had hos de forskellige befolkningsgrupper i Rusland.
The President of Russia should be trying to assuage the mutual hatreds of the different peoples within Russia.