Dansk-engelsk oversættelse af "dag"

DA

"dag" engelsk oversættelse

DA

dag {en}

volume_up
dag (også: døgn)
volume_up
day {substantiv}
I dag er det en historisk dag for Parlamentet, en historisk dag for det udvidede Europa.
Today is a historic day for the Chamber, a historic day for the enlarged Europe.
Affald er den ene dag værdiløst og den næste dag pludselig meget værdifuldt.
One day waste is of no value, but suddenly the next day it is very valuable.
Løser vi problemet ved at tale om forfatningstraktaten dag ud og dag ind?
Will we succeed in settling this problem by talking day in day out about the Constitution?
Jeg drømmer om den dag, hvor vi kan diskutere dette emne i dagtimerne - den kommer måske.
I dream of a day when we can discuss this issue in the daytime - it may come.
han ledede dem ved Skyen om Dagen Natten igennem ved Ildens Skær;
In the daytime also he led them with a cloud, and all the night with a light of fire.
I Mørke bryder de ind i Huse de lukker sig inde om Dagen thi ingen af dem vil vide af Lys.
In the dark they dig through houses, which they had marked for themselves in the daytime: they know not the light.

Eksempelsætninger "dag" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMed denne debat i dag vil vi gerne minde os selv og vores partnere om alt dette.
Today, may this debate serve to remind us and our partners of all these things.
DanishDer er i dag for mange, som er udelukkede, også i vores egen europæiske verden.
Too many people are excluded at the present time, in our own European world too.
DanishDet er den fjerde succes under det græske formandskab, som jeg vil nævne i dag.
This is the fourth success of the Greek Presidency that I want to mention today.
DanishI dag kommer der oplysninger om, at tusindvis af modstandere er blevet fængslet.
News is now emerging that thousands of opposition members have been imprisoned.
DanishFru formand, jeg bifalder og støtter begge de betænkninger, som vi drøfter i dag.
Madam President, I welcome and support both the reports we are discussing today.
DanishI dag drøfter vi en pakke af foranstaltninger, som allerede var bebudet i 1997.
Today, we are discussing a package of measures which was announced back in 1997.
DanishDet giver i dag ikke mening at hævde, at det irske nej hindrer EU ' s udvidelse.
To pretend now that the Irish 'no ' to Nice prevents enlargement is a nonsense.
DanishMen det er jo et problem, som mange europæiske borgere har med at gøre hver dag.
But it is a problem which is affecting many European citizens on a daily basis.
DanishMod alle disse sygdomme, som i dag kan helbredes og udryddes, findes der medicin.
For all these diseases which today can be cured and eradicated, there are drugs.
DanishVi har jo netop i dag diskuteret en betænkning om dette spørgsmål i Parlamentet.
We have, of course, only today discussed a report on this question in Parliament.
DanishVi har netop i dag igen hørt, at der igen er etableret arbejdsgrupper i Beograd.
We have just heard again today that working parties have been set up in Belgrade.
DanishVejtrafikulykker er faktisk den hyppigste dødsårsag blandt europæiske børn i dag.
By remembering those who have died, we can do more to prevent accidents at work.
DanishFru formand, det glæder mig, at dette beslutningsforslag er på dagsordenen i dag.
Madam President, I welcome the fact that this resolution is on the agenda today.
DanishDer er et problem, som jeg tøver med at nævne i dag, da jeg er ny på dette område.
There is one problem that I hesitate to mention today as I am new in the sector.
DanishHr. formand, vi bør gøre os klart, hvorfor denne beslutning i dag er så vigtig.
Mr President, we should be clear as to why this resolution today is so important.
DanishI dag taler vi især om de overordnede retningslinjer for den økonomiske politik.
Today, we are discussing in particular the broad guidelines for economic policies.
DanishDerfor er familiesammenføring i dag den eneste legale mulighed for indvandring.
As such, family reunification is currently the only legal channel of immigration.
DanishAllerede i dag er der en tilsvarende opdeling af midlerne mellem mål 3 og mål 4.
The present division of funds between Objectives 3 and 4 is already quite similar.
DanishBudgetforhøjelsen i dag er i den forbindelse yderst betydningsfuld og fornuftig.
Today's increase in the budget is therefore extremely significant and logical.
DanishDer var af gode grunde et klart flertal for at gennemføre denne afstemning i dag.
For good reasons there was a clear majority in favour of taking the vote today.