Dansk-engelsk oversættelse af "dagligdags"

DA

"dagligdags" engelsk oversættelse

EN
DA

dagligdags {adjektiv}

volume_up

Eksempelsætninger "dagligdags" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishAlle disse ord afslører dagligdags dramaer, konsekvenser og i øvrigt diskrimination.
All these words tell of daily crises, the consequences, moreover, of discrimination.
DanishFællesskabsjargonen rammer ved siden af EU-borgernes dagligdags problemer.
Community jargon fails to address the everyday concerns of many of our fellow citizens.
DanishJeg er fuldstændig enig i, at vi bør koncentrere os om de virkelig dagligdags problemer.
I accept very much that we need to focus on real day-to-day concerns.
DanishDe købes og forbruges ikke som almindelige dagligdags artikler.
It is not purchased or consumed like an ordinary, everyday consumer item.
DanishDesværre er vold stadig en dagligdags begivenhed i alle EU ' s medlemsstater.
Unfortunately, violence is still an everyday occurrence in all the Member States of the European Union.
DanishVi skal tage os af de dagligdags bekymringer.
We must respond to the concerns of everyday life.
DanishDe fleste steder hører sådanne klassestørrelser en fjern fortid til, men på visse Europaskoler er de en dagligdags foreteelse.
The Ombudsman found that the discrimination was such that it constituted an unjustified discrimination.
DanishDe har fået nok af et Europa, der giver dem indtryk af, at der ikke tages hensyn til deres dagligdags problemer.
They have had enough of a Europe that gives them the impression that their every day problems are not taken into account.
DanishDet kunne være en af de mange - alt for mange - grimme historier om almindelige, ordinære og dagligdags krænkelser af menneskerettighederne.
I am aware that Tibet's proud history is also being rewritten by the same species of bureaucrat.
DanishHvis teksterne får retskraft, vil det være en god idé at tilpasse dem til samtlige EU-borgeres dagligdags problemer.
If the texts are to have the force of law, they should be worded in such a way as to reflect the daily concerns of all Europeans.
DanishUdtrykket social dagsorden, som tilsyneladende er rent teknisk, dækker i virkeligheden over dagligdags realiteter, som vores borgere oplever.
The apparently technical term'social agenda ' in fact covers the day-to-day realities experienced by our fellow citizens.
DanishI mit eget land er bandekrig, afpresning og skudopgør ved at blive alt for dagligdags foreteelser, navnlig i min egen valgkreds.
In my own country gang warfare, intimidation and shootings are becoming all too frequent an occurrence, particularly in my own constituency.
DanishVi forstår, at formandskabet ikke er helt så interesseret i en så dagligdags proces, som den årlige budgetprocedure nu er ved at blive.
We understand that the presidency does not take quite so much interest in such a day-to-day process as the annual budget procedure is now becoming.
DanishVil loven gøre noget ved de grundlæggende bekymringer hos de 450 millioner mennesker, der kæmper for at tjene til føden eller finde løsninger på dagligdags problemer?
Will it address the fundamental concerns of 450 million people struggling to earn a living or find solutions to everyday problems?
DanishDet, jeg derimod ikke forventer af overvågningsorganet, er en indblanding i dagligdags politiske spørgsmål og en udøvelse af dette mandat iført ideologiske briller.
What I do not expect of the Monitoring Centre is interference in day-to-day political matters and to exercise its mandate with an ideological bias.
DanishUndersøgelser og rapporter fra en lang række menneskerettighedsorganisationer viser, at forfølgelse af kristne er blevet et dagligdags fænomen efter 2001 og foregår i stort omfang.
Studies and reports by numerous human rights organisations show that, since 2001, persecution of Christians has become commonplace and has been carried out on a large scale.
DanishDette er en grov krænkelse af menneskerettighederne og således også af kvinders rettigheder, som er blevet dagligdags praksis i det område af Afghanistan, som er under Talibans kontrol.
This is a flagrant violation of human rights, and therefore also of the rights of women, which has become a daily occurrence in the region of Afghanistan where the Taliban rule.