Dansk-engelsk oversættelse af "dagpenge"

DA

"dagpenge" engelsk oversættelse

DA

dagpenge {en}

volume_up
dagpenge

Eksempelsætninger "dagpenge" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet eneste, der ikke vil gå glat igennem på torsdag, er medlemmernes dagpenge og vedtægten.
The one thing that will not go through smoothly on Thursday is the Members ' allowances and the Statute.
DanishMen vi får ingen dagpenge for arbejdet hjemme.
There are, however, no attendance allowances for working at home.
DanishUdbetalingerne fra EuropaParlamentets kasse for rejsegodtgørelse og dagpenge til medlemmerne skal være offentlige.
The European Parliament's accounts concerning MEPs ' travelling and subsistence expenses should be public.
DanishDa dette imidlertid garanteres i skrivelsen fra hr. van Hulten, vil jeg gøre de manglende dagpenge gældende hos hr. van Hulten i det kommende år.
But since we have been promised these allowances in Mr Van Hulten's letter, in the coming year I will be claiming the lost allowances from him.
DanishF.eks. bragte det medlemmerne af Europa-Parlamentet på lige fod med nationale parlamentsrepræsentanter i spørgsmålet om forskellige dagpenge og udgifter.
For example, it put MEPs on an equal footing with national parliamentary representatives in the matter of various allowances and expenses.
DanishVi har udviklet vores egen sundhedsstrategi, der omfatter betaling af og dagpenge til plejere, herunder plejere, der passer to eller flere personer.
We have been developing our own health strategy which includes payments and allowances for carers, including carers looking after two or more people.
DanishDet er det rene nonsens, fordi vi allerede får et tilstrækkeligt stort beløb i dagpenge til dækning af sådanne udgifter.
It is because of this lack of transparency and accountability that we have a situation where a majority of the Committee on Budgets was totally against a pilot scheme for a Members ' car service.
DanishDet er ligeledes utroligt, at en arbejdsløs, der i dag søger lykken i et andet fællesskabsland, mister retten til dagpenge efter tre måneder.
Similarly, it is incomprehensible that, nowadays, an unemployed person looking for work in another European country should lose the right to benefits after only three months.
DanishDer bør også finde navneopråb sted under plenarforsamlingen for at sikre, at der ikke udbetales dagpenge for dagene under plenarforsamlingen, hvis man ikke deltager i den elektroniske afstemning.
Roll-calls should also be held at plenary sittings to ensure that Members do not draw their daily allowances unless they participate in the electronic voting.
DanishI et tilfælde hævdes det, at et højtstående medlem af Regionsudvalget har organiseret falske møder lige før officielle møder for at kunne få yderligere dagpenge til et beløb af 10.000 euro.
In one case a high-ranking member of the CoR is alleged to have organised fake meetings on the eve of official meetings to be able to claim additional daily allowances to the tune of EUR 10 000.