Dansk-engelsk oversættelse af "dam"

DA

"dam" engelsk oversættelse

EN
EN

"dam" dansk oversættelse

volume_up
dam {substantiv}
DA

dam {et}

volume_up
1. "brætspil"
dam
EN

dam {substantiv}

volume_up
Our Oosterschelde dam costs eight billion guilders.
Vor Oosterschelde-dæmning kostede otte mia gylden.
It seems that things are not going smoothly with this dam which has long been a source of contention.
Det er tydeligt, at der er noget galt med den dæmning, som har været omstridt i nogen tid der.
As we speak, the Turkish authorities are in the final stage of constructing a dam.
I netop dette øjeblik er de tyrkiske myndigheder i gang med den endelige fase af bygningen af en dæmning.

Eksempelsætninger "dam" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishSom hr. van Dam også sagde, bør flybrændstof derfor ikke fritages for beskatning.
As Mr Van Dam has also said, aircraft fuel should therefore not be exempt from tax.
DanishHr. formand, som hr. van Dam sagde, er der stadig mange mennesker tilbage i Korea.
Mr President, Commissioner, as Mr van Dam said, there are still many people left in Korea.
DanishHr. formand, jeg vil også gerne takke hr. van Dam for hans betænkning.
Mr President, I would also like to thank my fellow Member, Mr van Dam for his report.
DanishHr. van Dam talte om restriktioner med hensyn til levende dyr, og jeg er enig i den opfattelse.
Mr van Dam spoke of the restrictions on live animals, and I share his opinion.
DanishDette rettede bl.a. også Thyssen, Mulder og van Dam deres opmærksomhed mod.
This was also mentioned by Mr Thyssen, Mr Mulder and Mr Van Dam.
DanishDisse begivenheder var noget i retning af at kaste en stor sten i en dam, så der blev skabt ringe.
Those events were rather like throwing a large stone into a pond, creating ripples.
DanishHr. formand, jeg takker ordfører van Dam for en vellykket forberedelse af betænkningen.
Mr President, I wish to thank rapporteur van Dam for the successful preparation of the report.
DanishHr. van Dam, ordføreren, som har overtaget dette, fortæller altså noget værre vrøvl.
Mr van Dam, who was the one who included this in the report, is telling us a load of nonsense here.
DanishJeg har stemt for betænkningen og ikke mindst for ændringsforslag 1, der blev stillet af van Dam.
I have voted in favour of the report and especially of Amendment No 1 from Mr van Dam.
DanishJeg mener således at have svaret klart på spørgsmålene fra hr. van Dam, hr.
The system exists and it is at the disposal of the Member States, but it is not the Commission's responsibility.
DanishHr. formand, jeg vil gerne takke ordføreren, hr. van Dam.
Mr President, I would like to thank the rapporteur, Mr van Dam.
DanishJeg er ikke ret tit enig med min kollega hr. van Dam, som sammen med mig er medlem af den estiske delegation.
I do not often agree with my colleague Mr Van Dam who sits with me on the Estonian delegation.
DanishHr. van Dam bør læse min betænkning, for jeg har hverken kritiseret Kommissionen eller fiskerne.
Mr van Dam should go back and read my report because I neither criticised the Commission nor the fishermen.
DanishB5-0440 / 2000 af Belder og van Dam for EDD-gruppen;
B5-0440/ 2000 by Belder and Van Dam, on behalf of the EDD Group;
DanishHenrik Dam Kristensens betænkning omhandler en problematik af allerstørste betydning for Portugal.
We welcome Parliament’ s proposals improving on points on which we disagreed with the Commission’ s proposal:
DanishJeg giver ordet til hr. van Dam, som vil begrunde anmodningen.
Mr van Dam has the floor to present this request.
DanishJeg er egentlig også enig med hr. van Dam, som siger, at disse tilpasninger kan ske meget hurtigere.
I do, in fact, share the view of Mr Van Dam who claims that these adjustments can be made a great deal faster.
Danishtog de alle deres Mænd og drog imod ham og de traf ham ved den store Dam i Gibeon;
Then they took all the men, and went to fight with Ishmael the son of Nethaniah, and found him by the great waters that are in Gibeon.
DanishHr. formand, vores gruppe er enig i det forløb, der hidtil har fundet sted i samarbejde med hr. van Dam og Rådet.
Mr President, our group supports the work carried out, thus far, by Mr Van Dam and the Council, together.
DanishMen der er i Jerusalem ved Fåreporten en Dam som på Hebraisk kaldes Bethesda og den har fem Søjlegange.
Now there is at Jerusalem by the sheep market a pool, which is called in the Hebrew tongue Bethesda, having five porches.

Synonymer (engelsk) for "dam":

dam