Dansk-engelsk oversættelse af "danne"

DA

"danne" engelsk oversættelse

DA

danne {verbum}

volume_up
danne (også: indgå, udgøre)
Det er blevet meddelt, at Belarus og Rusland den 2. april vil danne en union.
It has been announced that Belarus and Russia will form a union on 2 April.
For at danne seriøse europæiske partier skal der være et godt lovmæssigt grundlag.
In order to form major European parties, a sound legal basis is required.
Det bedste middel til at opnå fred er at danne en solid og stabil samlingsregering.
The best means of achieving peace is to form a solid and stable integrating government.
danne (også: udforme)
Disse perspektiver og disse nye ambitioner skal danne mønstret for drøftelserne på de kommende EU-topmøder.
These perspectives and these new ambitions must shape the pattern of debate in future European Councils.
Jeg tror virkelig, at det er takket være programmer som Told 2000, at bevidstheden om en sand europæisk identitet vil danne sig i vore borgeres sind, hr. formand.
I really believe, Mr President, that it is thanks to programmes such as Customs 2000 that the awareness of a real European identity will begin to take shape in the minds of our citizens.
Jeg vil redegøre for mine foreløbige synspunkter, men jeg ønsker også, at parlamentsmedlemmerne redegør for deres holdninger og overvejelser, således at jeg kan danne mine egne synspunkter.
I will give you my preliminary views, but I also want the Members of this House to give me their opinions and reflections in turn, in order to shape my own views.
danne (også: opfinde)

Eksempelsætninger "danne" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDet er naturligvis et af de spørgsmål, der vil danne grundlag for diskussioner.
That is obviously one of the questions on which the discussions will focus.
DanishDer er nu indført en ny ordlyd i den fælles holdning, som kan danne grundlag for dette.
There is now new wording introduced in the common position to provide for this.
DanishVi opfordrer regeringen til at danne en regering for den nationale enhed.
We call on the government to reform itself into a government of national unity.
DanishI dette tilfælde ville to lande danne en grænseoverskridende luftrumsblok.
In this instance, two countries would constitute a cross-border block of airspace.
DanishDet er blevet meddelt, at Belarus og Rusland den 2. april vil danne en union.
It has been announced that Belarus and Russia will form a union on 2 April.
DanishFor at danne seriøse europæiske partier skal der være et godt lovmæssigt grundlag.
In order to form major European parties, a sound legal basis is required.
DanishFor godt tre år siden stod vi også her for at danne os en mening om de samme emner.
More than three years ago we came together here to form an opinion on the same topics.
DanishDet bedste middel til at opnå fred er at danne en solid og stabil samlingsregering.
The best means of achieving peace is to form a solid and stable integrating government.
DanishDenne fremgangsmåde skal være en undtagelse og må ikke komme til at danne præcedens.
This procedure must be recognized as an exception and must not constitute a precedent.
DanishDen vil danne en ny ramme for vores daglige liv og vores politiske arbejde.
It will create a new framework for our daily lives and our political work.
DanishDe skal fremlægges på samme tid, således at vi kan danne os et samlet overblik over dem.
They should be presented to us at the same time so that we can take an overall view.
DanishDenne meddelelse skal danne grundlaget for reelt samarbejde med ikke-statslige aktører.
This communication should underpin real cooperation with non-state actors.
DanishDerfor er mødet i Bonn så vigtigt, for De kan danne grundlaget for perioden efter 2012.
The emissions from these will completely overshadow what we do in Europe.
DanishJeg vil gerne kunne danne mig et overblik over den resterende dagsorden her til formiddag.
I should be glad to know how the agenda for the rest of this morning looks.
DanishMen ingen kulturelle traditioner kan danne alibi for krænkelse af menneskerettighederne.
But a cultural tradition cannot be used as an alibi for trampling all over human rights.
DanishVi må danne en koalition mod terrorismen, men også mod fattigdommen.
We need a coalition against terrorism, but we also need a coalition against poverty.
DanishDer er to østrigere, som måske kan danne forbillede i den sammenhæng.
There are two Austrians who might be able to give you an example of how to do things.
DanishDenne politik må ikke indskrænke sig til blot at danne modvægt til centralbanken.
Such a policy should not be restricted merely to providing a counterbalance to the central bank.
DanishResultatet af dette møde skal danne grundlag for drøftelserne i Det Europæiske Råd.
The outcome of that meeting will serve as the basis for discussion within the European Council.
DanishDenne strategi skal danne rammen om kommende pvc-relaterede initiativer.
This strategy will serve as a framework for future initiatives on PVC.