Dansk-engelsk oversættelse af "dannelse"

DA

"dannelse" engelsk oversættelse

DA

dannelse {en}

volume_up
dannelse (også: formation, stiftelse)
Politiske partier på europæisk plan er væsentlige for dannelse af og udtryk for en ægte europæisk offentlig mening.
The European political parties are essential to the formation and expression of a genuine European public opinion.
Hvad angår karteller mellem flyselskaber inden for Unionen har Kommissionen givet sit samtykke og på den måde godkendt dannelse af karteller inden for denne sektor.
The Commission has given its blessing to cartels formed between EU airlines and thus given its approval to the formation of cartels in this sector.
Denne aftale udgør en multilateral ideologisk indsats fra den multinationale storkapital og et første skridt mod dannelse af de multinationale selskabers verdensregering.
It is a multi-faceted ideological assault by large multinational corporations and, as has already been said, the first step in the formation of a global government of multinationals.
dannelse (også: uddannelse)
volume_up
edification {substantiv} [form.]

Eksempelsætninger "dannelse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishUnionens centrale formål er dannelse af varige kultursamfundsprojekter.
The birth of lasting cultural cooperation is one of the key goals of the Union.
DanishVed hjælp af denne foranstaltning vil dannelse af egenkapitel og innovation kunne øges væsentligt.
Capital accumulation and innovation could be greatly increased by this measure.
DanishPå langt sigt er det skæbnesvangert for borgernes kulturelle dannelse.
This is, in the long run, fatal for the cultural education of citizens.
DanishSom allerede nævnt er det især vigtigt at forebygge dannelse af affald.
As has been said here already, it is especially important to prevent the generation of waste.
DanishEfter den skal også helbred og dannelse måles efter pengepungen.
According to its doctrine, great wealth is needed to qualify for health and education.
DanishUnder Frankrigs tredje republik var der enighed om denne samfundsmæssige og moralske dannelse.
Under the Third Republic in France, there was a consensus about this civic and moral education.
DanishDer skal tilskyndes til dannelse af konsortier, bl.a. for at holde udgifterne nede.
With this approach, we lose the results achieved in the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety to some extent.
DanishFor det andet: Dannelse og uddannelse er de vigtige søjler i alt, hvad vi i dag gør for fremtiden.
Secondly, education and training are the important pillars of all efforts for the future that we can undertake today.
DanishMed hensyn til Deres krav om dannelse af regionale rådgivningsorganer er jeg fuldstændig indforstået med forslaget.
Turning now to your demand for the creation of regional advisory fora, I fully agree with this proposal.
DanishDannelse af en flerpartiregering og udskrivelse af et demokratisk valg er de første skridt på denne vej.
The creation of an all-party coalition and the announcement of democratic elections are first steps along this path.
DanishDet er rigtigt, at der er hundredtusinder af unge, piger og drenge, som starter og udvikler deres dannelse gennem sport.
Hundreds of thousands of young people, both male and female, start and develop their education through sport.
DanishPolitiske partier på europæisk plan er væsentlige for dannelse af og udtryk for en ægte europæisk offentlig mening.
The European political parties are essential to the formation and expression of a genuine European public opinion.
DanishSelve kernen i uddannelse, nemlig de unge menneskers almene dannelse, ligger uden for programmets aktiviteter.
The basic problem of education, by which I mean a general curriculum for young people, falls outside the scope of the programme.
DanishForskelsbehandling kan ikke bekæmpes ved dannelse af yderligere administrative instanser, men ene og alene i folks hoveder.
Discrimination cannot be tackled by creating additional administrative bodies; but solely by changing people's attitudes.
DanishNi år efter Solidaritets dannelse gennemgik Tjekkoslovakiet fløjlsrevolutionen, og Berlinmurens fald fulgte efter.
Nine years after the so-called outbreak of Solidarity, Czechoslovakia underwent the Velvet Revolution, and the fall of the Berlin Wall followed.
DanishIfølge en neutral, videnskabelig redegørelse bør tørven skelnes fra de fossile brændstoffer, hvis dannelse tager millioner af år.
According to a new, impartial scientific report, peat should be distinguished from fossil fuels, which take millions of years to form.
DanishAsyl- og indvandringspolitikken skal fortsat være national med henblik på at undgå dannelse af et Fort Europa.
- effectiveness: Objectives, priorities and responsibilities must be clearly set out, whilst ensuring that efforts are not duplicated and not spread too thinly.
DanishDernæst bestrider vi den opfattelse, at traktatens artikel 138 A giver konstitutionelt grundlag for dannelse af europæiske politiske partier.
We would also contest the view that Article 138a of the Treaty contains a constitutional mission to create European political parties.
DanishDette forudsætter, at volden ikke mere dyrkes systematisk af medierne, og at den moralsk dannelse igen bliver bydende nødvendig.
This presupposes that the media will cease to cultivate violence systematically and that moral education will once again become a major requirement.
DanishDet vil efter vores afstemning også gælde for artikel 29 i den nye version, hvori minimumsantallet for dannelse af en politisk gruppe i Parlamentet er fastsat.
Those figures have to be adjusted to be the same proportion for the enlarged Parliament as they are for this Parliament.