Dansk-engelsk oversættelse af "danse"

DA

"danse" engelsk oversættelse

DA

danse [danser|dansede] {verbum}

volume_up
Tid til at græde og Tid til at le Tid til at sørge og Tid til at danse
A time to weep, and a time to laugh; a time to mourn, and a time to dance;
Han ønsker ikke at kæmpe, han ønsker blot at danse.
He does not want to fight, he only wants to dance.
Hun var fuldstændig døv, men lærte at danse gennem rytmen i sine fødder og gik videre til at danse med den portugisiske nationale ballet.
She was profoundly deaf, but learnt to dance through the rhythm of her feet and went on to dance with the Portuguese National Ballet.
danse

Eksempelsætninger "danse" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishTid til at græde og Tid til at le Tid til at sørge og Tid til at danse
A time to weep, and a time to laugh; a time to mourn, and a time to dance;
DanishHer synes jeg, at den gamle talemåde om, " der skal to til at danse tango ", er rammende i denne forbindelse.
Commissioner Patten said that we must have a good relationship with the United States.
DanishHan ønsker ikke at kæmpe, han ønsker blot at danse.
He does not want to fight, he only wants to dance.
DanishHr. formand, hr. formand for Rådet, der er en gammel talemåde, der siger, at når man er til bal, skal man også danse.
Mr President, Mr President-in-Office, there is a saying which says that if you are at the ball, you must dance.
DanishMange af de arresterede var angiveligt ikke homoseksuelle men nød blot den vestlige kulturs glæder ved at drikke alkohol og danse.
Allegedly many were not homosexual but just enjoying the western culture of drinking alcohol and dancing.
DanishDa greb Profetinden Mirjam Arons Søster Pauken og alle Kvinderne fulgte hende med Pauker og Danse
And Miriam the prophetess, the sister of Aaron, took a timbrel in her hand; and all the women went out after her with timbrels and with dances.
DanishMen nu skal der jo to til at danse tango; olieindustrien var den anden partner, og den var kun med til at danse tango et stykke tid, hr. kommissær.
But it takes two to tango, and the oil industry dropped out of the dance after a while, Commissioner.
DanishUdvalget sidder og fører detaljerede filosofiske diskussioner om, hvor mange engle der kan danse på et knappenålshoved, mens branchen langsomt bryder sammen.
The committee is counting the angels dancing on the end of a pin while the industry gradually collapses.
DanishHun var fuldstændig døv, men lærte at danse gennem rytmen i sine fødder og gik videre til at danse med den portugisiske nationale ballet.
She was profoundly deaf, but learnt to dance through the rhythm of her feet and went on to dance with the Portuguese National Ballet.
DanishForskellige medlemmer har talt om engle her til formiddag - enten om engles køn eller om, hvor mange engle der kan danse på et knappenålshoved.
Various Members have referred to angels this morning - either to the sex of angels or to how many could dance on the head of a pin.
DanishBåde menneskerettighedspolitikken som et entydigt forhold til Kina er vigtigere for Unionen end at danse efter de kinesiske magthaveres fløjte.
Both human rights policy and an unequivocal relationship with China are more important for the Union than dancing to the tune of China's rulers.
DanishDet trøster mig dog, at Europas befolkning fordømmer denne krig og ikke vil danse blindt og ukritisk efter den amerikanske regerings pibe.
I am reassured, though, by the fact that Europe's people condemn this war and have no wish to dance blindly and uncritically to the US administration's tune.
DanishDet vil med andre ord sige, at en europæisk skat måske endnu er fremtidsmusik, men hvis vi ikke begynder at spille den, vil vi ikke længere kunne danse efter den.
A European tax may still be " future music ", as the Germans say, but if we do not start playing it now, we will not be dancing to it in future.
DanishJeg føler mig i hvert fald ikke utilpas ved at danse til tonerne fra Den Europæiske Centralbank og den tyske forbundsbank i forbindelse med evalueringen af stabilitets- og vækstpagten.
I, in any event, do not feel uncomfortable dancing to the tune of the European Central Bank and the German Bundesbank when evaluating the Stability and Growth Pact.
DanishMen da HERRENs Ark kom til Davidsbyen så Sauls Datter Mikal ud af Vinduet; og da hun så Kong David springe og danse for HERRENs Åsyn ringeagtede hun ham i sit Hjerte.
And as the ark of the LORD came into the city of David, Michal Saul's daughter looked through a window, and saw king David leaping and dancing before the LORD; and she despised him in her heart.
DanishSamtidig tjener det ikke disse antieuropæere til ære at danse på de østeuropæiske nationers grav, de nationer, der er så ivrige efter at komme med i EU og slutte sig til os her i Parlamentet.
At the same time it ill-behoves those anti-Europeans to dance on the grave of the Eastern European nations that are so anxious to join the European Union and to join us in this House.