Dansk-engelsk oversættelse af "dansker"

DA

"dansker" engelsk oversættelse

DA

dansker {en}

volume_up
dansker
volume_up
Dane {substantiv}
Hvad angår aktionerne, kan jeg som dansker ikke undgå at bemærke Grundtvig-aktionen.
As a Dane, I cannot help but comment, in particular, on the Grundtvig initiative.
Som dansker er man selvfølgelig interesseret i, hvad der står om Danmark.
As a Dane, I was naturally interested in what it had to say about Denmark.
Men som dansker vil jeg gerne særlig opfordre til at vedtage de to ændringsforslag.
As a Dane, I should particularly like, however, to call for the two amendments to be adopted.
dansker (også: dansk kvinde)

Eksempelsætninger "dansker" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHvad angår aktionerne, kan jeg som dansker ikke undgå at bemærke Grundtvig-aktionen.
As a Dane, I cannot help but comment, in particular, on the Grundtvig initiative.
DanishSom dansker er man selvfølgelig interesseret i, hvad der står om Danmark.
As a Dane, I was naturally interested in what it had to say about Denmark.
DanishSom dansker ser man i reglen også de tre baltiske lande som en slags nordiske lande.
As Danes, we also usually see the three Baltic states as part of Scandinavia in some way.
DanishMen som dansker vil jeg gerne særlig opfordre til at vedtage de to ændringsforslag.
As a Dane, I should particularly like, however, to call for the two amendments to be adopted.
DanishNår vi så kigger på den næste enkeltsag, så har den speciel interesse for mig som dansker.
When we turn to the next separate matter, this is of particular interest to me as a Dane.
DanishJeg vil som dansker gerne sige, at det er jeg fuldstændig enig i.
As a Dane, I should like to say that that is something with which I completely agree.
DanishBlak har formentlig givet Dem den største kompliment ved at tale om en dansker, der savner en svensker.
Mr Blak has probably paid you the ultimate compliment by talking about a Dane missing a Swede.
DanishEn franskmand, som i Frankrig er udsat for et færdselsuheld, hvor modparten er dansker, har ikke noget problem.
A French national who has an accident in France involving a Danish national has no problem.
DanishDet synes jeg som dansker, at det er vigtigt at pege på midt i alt det europæiske og midt i disse Schengen-tider.
As a Dane, I think it is important to draw attention to this, in these days of Europe and Schengen.
DanishSå vil jeg desuden sige til Karlsson, at jeg aldrig i mit liv havde troet, at en dansker skulle komme til at savne en svensker.
I would also say to Mr Karlsson that I should never in my life have believed that a Dane would end up missing a Swede.
DanishFor mig som dansker er det naturligt at rette blikket hen over Østersøen, det hav, der igen er blevet forbindelsernes hav, samarbejdets hav.
As a Dane, it is natural for me to look across the Baltic, a sea which has once again become a source of connections and cooperation.
DanishDet er interessant for en dansker at høre, at den chokolade, som jeg har spist i snart 45 år, ikke er god smag eller god kvalitet.
As a Dane, I find it interesting to hear that the chocolate I have been eating for nearly 45 years does not taste nice and is not good quality.
DanishSå vidt jeg ved, forholder det sig sådan, at hvis en dansker ønsker at gå på jagt i Storbritannien, så skal han indsende ansøgning en måned før.
As far as I am aware, it is the case that if a Dane wishes to go hunting in the UK he has to submit his application a month in advance.
DanishSom ordføreren - der er dansker - gør opmærksom på, volder " godkendelsen af disse tilpasninger og dermed Kommissionens forslag ingen problemer«.
As the rapporteur has said, who, may I remind you, is Danish, ' These adjustments, and thus the Commission proposal, can easily be approved '.
DanishVi diskuterer meget, hvad det vil sige at være baskisk, men en basker klæder sig i dag på samme måde som en dansker, og han læser det samme som en englænder.
We have talked a lot about what it is to be Basque, but a Basque today dresses like a Dane and reads the same things as a British person.
DanishDet gjorde jeg, fordi det at tage varsomme skridt netop på det socialpolitiske område er noget, der for mig som dansker er meget vigtigt at pointere.
I have heeded this advice, because taking careful steps in the socio-political arena is something which for me, as a Dane, is a very important point to emphasize.
DanishDer var selvfølgelig én stemme, som var anderledes, og da jeg er den eneste dansker, der taler i dag, vil jeg gerne give lidt forbrugeroplysning til irske vælgere.
There was of course one dissenting voice and, since I am the only Dane speaking today, I should like to provide a little consumer information to Irish voters.
DanishSom dansker er jeg lidt bekymret for de gode intentioner, der er beskrevet i betænkningen, når de overskygges af rustningspolitik og forslag om at integrere Vestunionen i Unionen.
As a Dane, I am somewhat alarmed at the good intentions described in the report, overshadowed as they are by armament and proposals to integrate the WEU into the Union.
DanishFor det andet kan man naturligvis spørge, hvorfor en dansker, der køber en bil i Tyskland, eller en franskmand, der køber en bil i Italien, ikke får de samme informationer om bilens udformning?
Another obvious question is why, when someone from Denmark buys a car in Germany, or someone from France buys one in Italy, they do not get the same information about its design.
DanishHr. formand, som dansker håber jeg naturligvis på, at det hér kan lade sig gøre, så vi får et " fra København-til København " og kan sætte de endelige underskrifter i København til efteråret.
Mr President, as a Dane, I naturally hope that this can be done so that the Copenhagen criteria come full circle and we can append the final signatures in Copenhagen by the autumn.