Dansk-engelsk oversættelse af "dase"

DA

"dase" engelsk oversættelse

EN
volume_up
dase {intr.vb.}
EN
DA

dase {verbum}

volume_up

Eksempelsætninger "dase" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe sætter ikke ordet Bordeaux på en flaske eller dåse vin, der kommer fra et tredjeland.
They do not put the word 'Bordeaux ' on a bottle of wine or a can of wine that has come from a third country.
DanishOm lykken kan findes i en varm dåse kaffein, ved jeg ikke - for det ville ikke være min favoritdrik.
Whether happiness can be found in a warm can of caffeine I do not know - it would not be my favourite tipple.
DanishDet drejer sig om saccharoseestere i flydende kaffe og te på dåse, der nu sælges varmt direkte til forbrugeren.
It concerns the use of sucrose esters in canned liquid coffee and tea which are now being sold hot direct to the consumer.
DanishHvis man ønsker at opsamle den sidste dåse i den nordligste del af Finland, vil det naturligvis koste uforholdsmæssigt mange penge.
If you want to collect the last tin in the north of Finland, that does of course cost a disproportionate amount of money.
DanishI ændringsforslag 15 står der flydende kaffe og te på dåse, medens der i den franske står flydende kaffe og drikkevarer baseret på te på dåse.
Amendment 15 refers to liquid coffee and tea in tins, while the French refers to liquid coffee and drinks based on tea in tins.
DanishEU subventionerer f.eks. tomater på dåse og udkonkurrerer på den måde fuldstændig de sydafrikanske tomater på deres eget marked - med stigende arbejdsløshed som konsekvens.
For example, the EU subsidizes tinned tomatoes and thus completely ousts South African tomatoes from their own market, resulting in growing unemployment.
DanishDen kommer på dåse eller i kartoner med supermarkedernes egne etiketter og bliver anbragt i særlige afkølede containere til restauranterne og pubberne, så den nemt kan sælges pr. glas.
They are canned or boxed with the supermarkets ' own labels or they are placed in specialist chilled containers for the restaurant and pub market for easy sale by the glass.
DanishOgså ved produktion af kartofler på dåse er anvendelsen af sulfitter unødvendig, idet uskadelige stoffer som citronsyre og antioxidanter ligeså godt kan anvendes, hvilket f.eks. sker i Danmark.
Nor are sulphates necessary when it comes to making canned potatoes, as non-toxic agents such as citric acid and anti-oxidants can be used just as easily, as is the case in Denmark, for example.