Dansk-engelsk oversættelse af "databaser"

DA

"databaser" engelsk oversættelse

EN

"database" dansk oversættelse

volume_up
database {substantiv}
DA

databaser {flertal}

volume_up
For det andet taler De om adgang til information og til de nationale databaser.
Secondly, you make the point of access to information and to the databases.
De øvrige databaser på EU-plan vil omhandle patienter, der har brug for en transplantation...
I also believe in the benefits of the call for the Commission to create databases.
It also creates protection for software and databases.
EN

database {substantiv}

volume_up
1. IT
The Commission must undertake to actually establish this European database.
Kommissionen må stå inde for, at denne europæiske database reelt sættes i værk.
If we have a database of fingerprints, we can uncover cheating and abuse immediately.
Hvis vi har en database med fingeraftryk, kan vi afsløre snyd og misbrug med det samme.
Europe will get a database and a reliable statistical system.
Europa skal have en database og et pålideligt statistiksystem.

Eksempelsætninger "databaser" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFor det andet taler De om adgang til information og til de nationale databaser.
Secondly, you make the point of access to information and to the databases.
DanishDe øvrige databaser på EU-plan vil omhandle patienter, der har brug for en transplantation...
I also believe in the benefits of the call for the Commission to create databases.
DanishDesuden er der behov for en bedre koordinering af de databaser, som Kommissionen selv driver.
We also need better co-ordination of the data bases created by the Commission itself.
DanishPå samme måde må onlineadgang til databaser af fortrolighedsgrunde indebære forudgående anmodning.
Likewise, prior permission should be sought for on-line access to data bases.
DanishFra små skal de gøres fortrolige med Internet og databaser.
They need to familiarise themselves with the Internet and data bases from an early age.
DanishDer er i overvejende grad - det har De nævnt - mangel på databaser.
As you mentioned, databases are largely lacking.
DanishEnheden skal endvidere arbejde med udvikling af databaser samt med information om forskningsresultater.
The unit's activities will also involve developing databases and disseminating the results of research.
DanishDet er baggrunden for, at vi krævede og opnåede sikkerhed for, at der etableres offentlige og lettilgængelige databaser.
This is why we asked for, and obtained, public data banks that would be easily accessible.
Danish., at UCLAF ' s databaser ikke er fuldstændige og derfor ikke fuldt ud operationelle.
Amongst other things, we criticise the fact that the UCLAF databases are incomplete and therefore not fully usable.
DanishDet er ikke helt klart, hvem der egentlig har adgang til disse databaser, og det er jo et spørgsmål om sikkerhed.
It is not clear who actually has access to these databases, and that is of course a question of security.
DanishHvis hackere kan bryde ind i Pentagons databaser, kan de selvfølgelig også bryde ind i det elektroniske handelsnet.
If hackers can access Pentagon files, then obviously they can also access electronic commerce networks.
DanishJeg støtter fuldt ud behovet for effektive databaser.
I fully support the need for efficient databases.
DanishDesuden beskytter den software og databaser.
It also creates protection for software and databases.
DanishSåledes skal det sikres i praksis, at udvekslingen mellem medlemsstaternes databaser også fungerer.
For example, steps must be taken to ensure that exchanges between the databases of Member States actually work in practice.
DanishMerværdi er nye teknologier anvendt på turismen vedrørende reservationssystemer eller databaser med rejsemål.
Added value means projects for applying new technologies to tourism in reservations systems or in tourist destinations.
DanishMedlemsstaterne anmodes om at oprette offentligt tilgængelige databaser over de miljødokumenter, som de er i besiddelse af.
It requests Member States to create publicly accessible databases where environmental documents would be held.
DanishJeg støtter ordførerens forslag i ændringsforslag 71 om at etablere et netværk af databaser, som omfatter den europæiske audiovisuelle arv.
It is no accident that films are already recognised in law as a cultural asset in some countries.
DanishUnder alle omstændigheder opstår dette spørgsmål kun, når USA ' s toldmyndigheder har direkte adgang til luftfartsselskabernes databaser.
In any event this question only arises when US Customs have direct access to the airlines ' databases.
DanishÅrsagen til, at spørgsmålet er så vigtigt, er, at efterspørgslen efter adgang til EU ' s databaser stiger voldsomt.
These rights are granted by EU data protection legislation and they aim to ensure the protection of the right to privacy of the individual.
DanishDisse databaser, som skal oprettes, er samtidig en bestanddel af systemet til mærkning og registrering af kvæg i henhold til forordningen.
These new data bases will form part of the bovine animal labelling and registration system set out in the regulation.