Dansk-engelsk oversættelse af "dataindsamling"

DA

"dataindsamling" engelsk oversættelse

DA

dataindsamling {en}

volume_up
dataindsamling
Det kræves desuden af forskerne, at fiskeriindsatsen begrænses, og at der skal udvikles nye metoder, især til dataindsamling for disse bestande.
Experts also urge that the fishing effort should be restricted and new methods developed, principally for the collection of data relating to these stocks.
Vi har derfor også stillet et forslag om licenser, om begrænsning af fiskeriindsatsen og om dataindsamling, og i alt har dette forslag fire centrale søjler.
That is why we have also submitted a proposal for licences, for effort limitation and the collection of data, and this proposal, taken as a whole, rests on four central pillars.
Parlamentet føler ligesom Kommissionen, at det med en udvidet dataindsamling og dataudveksling er helt afgørende med ordentlige beskyttelsesforanstaltninger.
Parliament, like the Commission, also feels that as we move further down the road of data collection and data exchange, it is absolutely essential that we have safeguards in place.

Eksempelsætninger "dataindsamling" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI særdeleshed bliver dataindsamling begrænset til fly til, fra eller gennem USA.
In particular, data gathering would be limited to flights to, from or through the United States.
DanishEllers mister vi et helt kalenderår af vores dataindsamling.
Otherwise, we shall lose a whole calendar year in which we could be collecting data.
DanishLad os imidlertid huske på, hvad målet er med en sådan dataindsamling.
However, let us remember what the aim of such data collection is.
DanishMan nævnte også det vigtige spørsmål om dataindsamling.
There was also mention of the important issue of data collection.
DanishJeg vil komme ind på et område, som er meget vigtigt for romanisamfundet, nemlig statistisk dataindsamling.
I would like to talk about an area that is very important for the Roma community: statistical data collection.
DanishDe bekræftede i særdeleshed, at deres dataindsamling ville blive begrænset til flyvninger til, fra eller gennem USA.
They confirmed in particular that their data gathering would be limited to flights to, from or through the US.
DanishI øjeblikket er den statistiske dataindsamling på både europæisk plan og i medlemsstaterne utilstrækkelig.
At present, the gathering of statistical data both at European level and in most Member States leaves something to be desired.
DanishDet tredje er en mere effektiv dataindsamling som grundlag for beslutningstagningen vedrørende den fælles energipolitik.
The third is more effective gathering of data as a basis for decision-making with regard to a common energy policy.
DanishSamarbejdet om retlige og indre anliggender er utænkeligt uden et minimum af dataindsamling og dataoverførsel.
Cooperation in the field of justice and home affairs is unthinkable without some minimum level of data collection and transmission.
DanishDen har også præciseret, hvorfor den ønsker at udvide området for medlemsstaternes dataindsamling på et senere tidspunkt.
It has also made it clear that it may wish to extend the range of data being collected by Member States at a later stage.
DanishDer må etableres partnerskaber med henblik på bedre dataindsamling og kommunikation mellem de forskellige aktører.
The need to encourage working within partnerships in order to facilitate better data collection and communication between the various actors involved;
DanishDerfor glæder vi os over forbedringerne i den tredje årsberetning, men der er stadig problemer med dataindsamling og rapportering.
We welcome, therefore, the improvements in the third Annual Report, but we are still having problems in relation to data collection and reporting.
DanishDet kræves desuden af forskerne, at fiskeriindsatsen begrænses, og at der skal udvikles nye metoder, især til dataindsamling for disse bestande.
Experts also urge that the fishing effort should be restricted and new methods developed, principally for the collection of data relating to these stocks.
DanishDen fortsatte teknificering af dataindsamling og -udveksling inden for luftfart indtager en nøglestilling i forbedringen af den civile luftfartssikkerhed.
As aviation becomes ever more technically complex the compilation of data and information exchange are of paramount importance in the improvement of civil aviation safety.
DanishDe vigtigste områder, der dækkes, er kontrol og håndhævelse, dataindsamling, videnskabelig rådgivning, styring af den fælles fiskeripolitik og internationale anliggender.
This report replaces a number of existing legal measures which provide the basis for current funding beyond monies provided by the European Fisheries Fund.
DanishVi har derfor også stillet et forslag om licenser, om begrænsning af fiskeriindsatsen og om dataindsamling, og i alt har dette forslag fire centrale søjler.
That is why we have also submitted a proposal for licences, for effort limitation and the collection of data, and this proposal, taken as a whole, rests on four central pillars.
DanishParlamentet føler ligesom Kommissionen, at det med en udvidet dataindsamling og dataudveksling er helt afgørende med ordentlige beskyttelsesforanstaltninger.
Parliament, like the Commission, also feels that as we move further down the road of data collection and data exchange, it is absolutely essential that we have safeguards in place.
DanishUden disse ændringer vil medlemsstaterne skulle afholde alt for store udgifter i forbindelse med dataindsamling, og der vil også være store problemer med fortrolighed.
It is considered that without these changes undesirably high costs in the collection of data could be incurred in Member States and that there could also be serious problems of confidentiality.
DanishDen har fordelen af klarhed, dataindsamling, udveksling af erfaringer for derefter at aftale målsætninger, udarbejde solide, komparative indikatorer og afgive udtalelser.
It has the advantage of clarity, and it can collect data and exchange experiences in order to agree on objectives and finely tune solid, comparative indicators and put forward recommendations.
DanishEndelig vil jeg endnu en gang understrege betydningen af dataindsamling og udvikling af indikatorer og referencer og samling af disse i en database, som kan rådspørges interaktivt.
Finally, I should like to underline the importance of collating information and developing indicators and references, and of entering these in a database which can be consulted interactively.