Dansk-engelsk oversættelse af "De Europæiske Fællesskaber"

DA

"De Europæiske Fællesskaber" engelsk oversættelse

DA

De Europæiske Fællesskaber {egennavn}

volume_up
1. politik
De Europæiske Fællesskaber (også: EU)
Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
Staff Regulations of the European Communities
Kommissionen glæder sig over akkrediteringen af et økonomi- og handelskontor for Macao til De Europæiske Fællesskaber.
The Commission welcomes the accreditation of a Macao economic and trade office to the European Communities.
Den kommende udvidelse er en af de vigtigste politiske begivenheder siden starten på oprettelsen af De Europæiske Fællesskaber.
The impending enlargement is one of the most important political events since the initial inception of the European Communities.

Eksempelsætninger "De Europæiske Fællesskaber" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEfter min mening tager denne betænkning hensyn til den reelle udvikling i De Europæiske Fællesskaber.
I believe that this report takes account of real developments in the European Community.
DanishDe Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater undertegnede energicharteret i 1991 i Haag.
The European Community and its Member States signed the European Energy Charter in The Hague in 1991.
DanishDe Europæiske Fællesskaber fejrer 20-året for direkte valg af medlemmer til Europa-Parlamentet.
It is celebrating fifty years of the Council of Europe whose foundations are so dear to so many of us.
DanishDe Europæiske Fællesskaber kan og vil blive udvidet mod øst.
The European House can and will be extended eastwards.
DanishIngen kan forstå forskellen mellem De Europæiske Fællesskaber på den ene side og Den Europæiske Union på den anden side.
No one understands the difference between the European Community and the European Union.
DanishVedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber
DanishKommissionen glæder sig over akkrediteringen af et økonomi- og handelskontor for Macao til De Europæiske Fællesskaber.
The Commission welcomes the accreditation of a Macao economic and trade office to the European Communities.
DanishDerfor eksisterer De Europæiske Fællesskaber.
That is what European unification is all about.
DanishParthenonfrisen er ikke et anliggende for Rådet, da De Europæiske Fællesskaber ikke har nogen kompetence inden for dette emne.
The Parthenon sculptures are not a matter for the Council as the European Community has no competence in this subject.
DanishDen kommende udvidelse er en af de vigtigste politiske begivenheder siden starten på oprettelsen af De Europæiske Fællesskaber.
The impending enlargement is one of the most important political events since the initial inception of the European Communities.
DanishI 1950 tog Europas grundlæggere det første initiativ til De Europæiske Fællesskaber, som var forløberen for Unionen.
It is precisely in a unifying Europe that good communication – the direct contact between people – forms the best basis for mutual understanding.
DanishPå grundlag af denne erklæring grundlagdes De Europæiske Fællesskaber, som har videreudviklet sig til Den Europæiske Union, vi har i dag.
On the basis of that declaration the European Communities were then founded and subsequently developed into today's European Union.
DanishI begyndelsen tog man i de daværende seks medlemsstater i De Europæiske Fællesskaber ikke hensyn til, at der kunne blive tale om blivende ophold.
Initially, their permanent residence was not taken into consideration by the six Member States of the then European Communities.
DanishSidstnævnte vil være mere end villigt til at glemme det solidaritetsprincip, der formodes at ligge til grund for De Europæiske Fællesskaber.
The latter would be only too happy to forget about the principle of solidarity that is supposed to underpin the European Communities.
DanishVi ønsker at bevare vores uafhængighed på de fiskale område, hvilket ikke nødvendigvis er uforeneligt med en ny momsordning i De Europæiske Fællesskaber.
We want to preserve our fiscal autonomy, which is not necessarily incompatible with a new VAT system in the European Communities.
DanishFor syv år siden mistede hun sin søster Marina - en højt værdsat embedsmand i De Europæiske Fællesskaber i Bruxelles - under tragiske omstændigheder.
Seven years ago she lost in tragic circumstances her sister, Marina - a highly-esteemed official in the European Communities in Brussels.
DanishDet drejer sig faktisk om frie og uafhængige stater, som af egen fri vilje har medvirket til udformningen af Traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber.
We are indeed free and independent states which of our own free will cooperated on the Treaties establishing the European Communities.
DanishHvis der i De Europæiske Fællesskaber, som i dag er Den Europæiske Union, findes en konstant, så er det ønsket om og muligheden for ændringer.
If there is one constant in the European Community - which today is the European Union - then it is the desire for change and the possibility of achieving it.
DanishAlle disse fænomener er grundlæggende overtrædelser af menneskerettighederne, som udgør en af hovedhjørnestenene i De Europæiske Fællesskaber og i Unionen.
All of these phenomena fundamentally violate human rights, which constitute one of the cornerstones of the European Communities and of the Union.
DanishUdvalget om Konstitutionelle Anliggender har vedtaget et ændringsforslag, der sigter på at føje følgende sætning til artikel 289 i Traktaten om De Europæiske Fællesskaber:
The Committee on Constitutional Affairs adopted an amendment seeking to add the following sentence to Article 289 of the EC Treaty:

Lignende oversættelser "De Europæiske Fællesskaber" på engelsk

de pronomen
English