Dansk-engelsk oversættelse af "De Forenede Nationers Sikkerhedsråd"

DA

"De Forenede Nationers Sikkerhedsråd" engelsk oversættelse

DA

De Forenede Nationers Sikkerhedsråd {egennavn}

volume_up
De Forenede Nationers Sikkerhedsråd
Der foreligger også et nyt initiativ fra De Forenede Nationers sikkerhedsråd.
There is also a new initiative by the United Nations Security Council.
For to dage siden kom der en ny resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd om Irak.
Two days ago there was a new United Nations Security Council resolution on Iraq.

Eksempelsætninger "De Forenede Nationers Sikkerhedsråd" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFor to dage siden kom der en ny resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd om Irak.
Two days ago there was a new United Nations Security Council resolution on Iraq.
DanishDer foreligger også et nyt initiativ fra De Forenede Nationers sikkerhedsråd.
There is also a new initiative by the United Nations Security Council.
DanishAlt synes at angive, at også dette punkt inden længe vil blive løst i De Forenede Nationers sikkerhedsråd.
Everything appears to indicate that this point will also be resolved shortly in the United Nations Security Council.
DanishKVM skal overvåge, at resolution 11 / 99, der blev vedtaget af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd den 23. september, overholdes.
This mission is to monitor respect for UN Security Council Resolution 1199, adopted on 23 September.
DanishVi vil glæde os over enhver beslutning fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd om at styrke FN-styrken i Sierra Leone.
We would welcome any decision by the United Nations Security Council to strengthen the UN force in Sierra Leone.
DanishI Iraks tilfælde er det entydigt således, at sanktionerne mod Irak byggede på beslutninger truffet i De Forenede Nationers sikkerhedsråd.
In the case of Iraq it is clear that the sanctions were imposed on the basis of UN Security Council decisions.
DanishDen Europæiske Union iværksætter fuldt ud alle resolutioner fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, herunder resolutioner om Irak.
The European Union fully implements all United Nations Security Council resolutions, including those concerning Iraq.
DanishEfter min mening kan der først blive tale om en militær indsats efter en beslutning i De Forenede Nationers Sikkerhedsråd.
In my opinion, it should only be possible to take military action following a decision in the United Nations ' Security Council.
DanishFor det første vil vi supplere vores appel til Rådet og Kommissionen med en tilsvarende opfordring til De Forenede Nationers Sikkerhedsråd.
First, we want to address not just the Council and the Commission but also the United Nations Security Council.
DanishDe Forenede Nationers Sikkerhedsråd
DanishI næste uge vil chefanklager Clara del Ponte rapportere til De Forenede Nationers Sikkerhedsråd om landene i det vestlige Balkans samarbejde med tribunalet.
This is fundamental to Bosnia’ s prospects for further movement through the stabilisation and association process.
DanishFor det femte kræver Den Europæiske Union af kosovoalbanerne, at de helt og fuldt opfylder deres forpligtelser over for De Forenede Nationers sikkerhedsråd.
Five: the European Union calls on the Kosovo Albanians to fulfil their commitments vis--vis the UN Security Council in full.
DanishVåbeninspektionerne bør fortsætte, så længe inspektørerne selv og De Forenede Nationers Sikkerhedsråd mener, at de tjener et fornuftigt formål.
Weapons inspections must continue as long as the inspectors themselves and the United Nations Security Council believe that they will serve a useful purpose.
DanishHvis vi kan nå til enighed med Rusland, vil det øge presset på Milosevic betydeligt, eventuel gennem en resolution fra De Forenede Nationers Sikkerhedsråd.
If that agreement could be reached with Russia, it would considerably increase the pressure on Milosevic, possibly through a United Nations Security Council resolution.
DanishUnionen har med henblik herpå gentagne gange udtalt sin støtte til Sahnouns fredsplan, som også De Forenede Nationers Sikkerhedsråd giver sin tilslutning til.
To this end, the Union has repeatedly expressed its support for the peace plan drawn up by Mr Sahnoun, which has also been endorsed by the United Nations Security Council.
DanishFinder Rådet ikke, at det nu er absolut nødvendigt at forelægge en plan for De Forenede Nationers Sikkerhedsråd gående ud på at sætte Nordkorea under internationalt formynderskab?
Does not the Council feel that, at this juncture, it has the duty to propose to the UN Security Council a plan whereby North Korea would be placed under international trusteeship?
DanishDe medlemsstater, der også er medlemmer af De Forenede Nationers Sikkerhedsråd, rådfører sig med hinanden og holder de øvrige medlemsstater samt EU-udenrigsministeren fuldt underrettet.
Member States which are also members of the United Nations Security Council shall concert and keep the other Member States and the Union Minister for Foreign Affairs fully informed.