Dansk-engelsk oversættelse af "de gamle"

DA

"de gamle" engelsk oversættelse

EN
DA

de gamle {flertal}

volume_up
de gamle
volume_up
folks {fl} [hverd.] (parents)

Eksempelsætninger "de gamle" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishMan siger, at det er de gamle monarker, som bekymrer sig om udenrigspolitikken.
It is said that it is old monarchs who concern themselves with foreign policy.
DanishDe gamle medlemmer vil tilslutte sig systemet først, og så vil de nye følge efter.
The old members will join the system first, and the new ones will then follow.
DanishVi har endnu en gang at gøre med flygtningeproblemet fra de gamle konflikter.
We still have things to do as regards the refugee problem from previous conflicts.
DanishMan skulle sige til de gamle mænd, at de skal åbne døren og lade succesen komme ind.
You feel like telling those old men to open the door and success will flood in.
DanishVi er nødt til at få ryddet op i de gamle sager, ellers bliver det aldrig bedre.
We need to clean up the legacy of the past, or matters will never improve.
DanishOgså den næste traktat rummer reminiscenser fra de gode gamle nationalstater.
The next treaty too will contain familiar echoes of the nation States of old.
DanishFor at fastholde de gamle arbejderes opgaver, betaler man de unge arbejdsløse.
In order to keep older people working, payments will be paid to the young unemployed.
DanishTil dette formål er der indført nye metoder, fordi de gamle ikke længere fungerede.
New methods have been introduced, because the old ones do not work any more.
DanishPrøv at komme fri af de gamle tankemønstre, som har ført os ud i alle disse problemer.
Try to get out of the old thought patterns that got us into all these problems.
DanishI de gamle industriområder i det nordlige Kina skønnes arbejdsløsheden at være på 40 %.
In the old industrial areas in northern China, unemployment is estimated at 40 %.
DanishDet er en mindelse fra de gode gamle dage, fra Rom-klubben, fra nulvækst.
It is a notion from the good old days, from the Club of Rome, from zero growth.
DanishVi skal følge de gamle principper og gå videre inden for de forskellige rammer.
We must adhere to the old principles and proceed further within the various frameworks.
DanishBlandt demonstranterne var der havnearbejdere fra både de gamle og de nye medlemsstater.
The demonstrators included dockers from both the old and the new Member States.
DanishUnionens økonomiske problemer skyldes hovedsagelig de gamle medlemsstaters smålighed.
The Union’ s financial problems are largely due to meanness of the old Member States.
DanishEt forsøg på at vende tilbage til de gamle metoder vil blot forsinke denne proces.
An attempt to go back to the old ways would simply hinder that process.
DanishDer skabes dog nye arbejdspladser, men de gamle forsvinder hurtigere.
New jobs are certainly being created, but the old ones are disappearing rapidly.
DanishNår de europæiske borgere bliver gamle, behandler alle regeringerne dem dårligt.
When the European citizens grow old, all the governments abuse them.
DanishVi kan faktisk ikke tilføre nye opgaver hvert år og bare glemme de gamle.
In fact, we cannot add new tasks every year and simply forget the old ones.
DanishDen nationale selvbestemmelse skal være den samme i de nye medlemsstater som i de gamle.
National self-determination must be the same in the new Member States as in the old.
DanishI fem lande vil de gamle pengeautomater være blevet omstillet inden den 1. januar.
In five countries the old automatic teller machines will have been converted by 1 January.

Lignende oversættelser "de gamle" på engelsk

de pronomen
English
de ti bud substantiv
de Allierede substantiv
English
de facto adverbium
English
de herrer substantiv
English
de offentlige myndigheder substantiv