Dansk-engelsk oversættelse af "De Tamilske Tigre"

DA

"De Tamilske Tigre" engelsk oversættelse

DA

De Tamilske Tigre {egennavn}

volume_up
Intensiveringen af fjendtligheder, som har fundet sted gennem de seneste måneder mellem De Tamilske Tigre og Sri Lankas hær, er yderst bekymrende.
The intensification of hostilities between the Liberation Tigers of Tamil Eelam and the Sri Lankan army that has taken place over the last months is a matter of great concern.

Eksempelsætninger "De Tamilske Tigre" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDe Tamilske Tigre har ofte undladt at overholde tidligere våbenhviler.
In the past, the Tamil Tigers have repeatedly violated armistices.
DanishI weekenden angreb regeringsstyrkers patruljebåde oprørere fra De Tamilske Tigre i de nordlige have.
At the weekend government patrol boats engaged Tamil Tiger rebels in the northern seas.
DanishDe Tamilske Tigre begår nye grusomheder, og det er den srilankanske regering, der beslutter hvor.
. – Mr President, the situation in Sri Lanka is getting worse.
DanishDen kan derfor ikke ses som et forsøg fra hærens side på at udrydde De Tamilske Tigre og terroristerne.
It cannot, therefore, be attributed to the army trying to purge the Tamil Tigers and terrorist combatants.
DanishLige siden De Tamilske Tigre blev klassificeret som terrorister af Rådet, er situationen i Sri Lanka forværret.
Ever since the Tamil Tigers were classified as terrorists by the Council, the situation in Sri Lanka has worsened.
DanishI nærheden af Jaffna havde militæret netop tilbageerobret store områder, som dengang var besat af De Tamilske Tigre.
In the vicinity of Jaffna, the army had just managed to reclaim large tracts of land formerly occupied by the Tamil Tigers.
DanishDe to parter - regeringen i Colombo og De Tamilske Tigre - beskylder gensidigt hinanden for at have brudt aftalen.
Both parties – the government in Colombo and the Tamil Tigers – accuse each other of being responsible for breaking the agreement.
DanishPremierministeren og lederen af De Tamilske Tigre har sammen med deres tilhængere løbet store risici for fredsprocessen.
The prime minister and the leader of the Tamil Tigers, together with their supporters, have indeed taken huge risks for peace.
DanishDet, jeg finder så forkasteligt, er, at hverken regeringens sikkerhedsstyrker eller De Tamilske Tigre gør nok for at beskytte civile.
What I find so reprehensible is that neither the government security forces nor the Tamil Tigers do enough to protect civilians.
DanishDe Tamilske Tigre må standses.
DanishHvornår indser regeringen og De Tamilske Tigre, at ingen kan vinde borgerkrigen, og vil der kunne skabes langvarig fred?
When will the government and the Tamil Tigers realise that there are no winners in this civil war, and when will long-term peace be established?
DanishDe Tamilske Tigre
DanishHendes anklage lyder på, at premierministeren har gjort for store indrømmelser over for De Tamilske Tigre.
They are perfectly justified in now closing their operation down in response to the home-made crisis for which President Chandrika Kumaratunga must bear responsibility.
DanishDe tamilske tigre - LTTE - indsamler stadig midler i Det Forenede Kongerige og andre europæiske lande til finansiering af deres aktiviteter.
The so-called Tamil Tigers – the LTTE – continue to raise funds for their activities in the United Kingdom and in other European countries.
DanishDisse mennesker er de mest sårbare over for trusler og intimidering fra organisationer, der arbejder på vegne af terrorister som De Tamilske Tigre.
These people are most vulnerable to threats and intimidation from organisations acting on behalf of terrorists such as the Tamil Tigers.
DanishI særdeleshed kan unge tamilske mænd opleve at blive ofre for vold og tvang fra De Tamilske Tigre og forhør med tortur fra sikkerhedstjenesten.
Young Tamil men in particular can find themselves being a victim of violent coercion by the Tamil Tigers and violent interrogation by the security services.
DanishDer har været et voksende omfang af vold og overtrædelser af menneskerettighederne på begge sider - af De Tamilske Tigre og desværre også af regeringens sikkerhedsstyrker.
There has been a growing catalogue of violence and human rights abuses on both sides - by the Tamil Tigers and, sadly, the government security forces.
DanishIntensiveringen af fjendtligheder, som har fundet sted gennem de seneste måneder mellem De Tamilske Tigre og Sri Lankas hær, er yderst bekymrende.
The intensification of hostilities between the Liberation Tigers of Tamil Eelam and the Sri Lankan army that has taken place over the last months is a matter of great concern.
DanishRepræsentanter for FN ' s fredsbevarende mission var tvunget til at forlade landet den 1. september, fordi De Tamilske Tigre ikke kunne garantere deres sikkerhed.
Representatives of the UN peacekeeping mission were forced to withdraw from the country on the first of September because the Tamil Tigers were unable to guarantee security.
DanishUnder mit besøg fandt jeg det særligt opmuntrende, at LTTE - eller De Tamilske Tigre, som de populært kaldes - offentliggjorde deres forslag til et midlertidigt selvstyre.
I found it particularly encouraging, during my visit, that the LTTE or the Tamil Tigers, as they are more popularly known published their proposals for an interim self-governing administration.

Lignende oversættelser "De Tamilske Tigre" på engelsk

de pronomen
English