Dansk-engelsk oversættelse af "decentral"

DA

"decentral" engelsk oversættelse

EN

"decentralized" dansk oversættelse

DA

decentral {adjektiv}

volume_up
Ved decentral produktion og udnyttelse skabes der arbejdspladser og støttes den integrerede udvikling.
Jobs will be created through decentralized production and use, promoting integrated development.
Vedvarende energi er som udgangspunkt altid decentral, hvilket er meget væsentligt for de mindst udviklede regioner i Europa.
Renewable sources of energy are always decentralized, which is very important to the least developed regions of Europe.
Gennem en decentral forvaltning kan et akut problem også løses i nogle medlemsstater, hvor regionerne modtager betalingerne fra Bruxelles med væsentlig forsinkelse.
Decentralized administration can also help resolve an acute problem in some Member States where the regions face long delays before receiving payments from Brussels.
EN

decentralized {adjektiv}

volume_up
decentralized
Jobs will be created through decentralized production and use, promoting integrated development.
Ved decentral produktion og udnyttelse skabes der arbejdspladser og støttes den integrerede udvikling.
Renewable sources of energy are always decentralized, which is very important to the least developed regions of Europe.
Vedvarende energi er som udgangspunkt altid decentral, hvilket er meget væsentligt for de mindst udviklede regioner i Europa.
Decentralized administration can also help resolve an acute problem in some Member States where the regions face long delays before receiving payments from Brussels.
Gennem en decentral forvaltning kan et akut problem også løses i nogle medlemsstater, hvor regionerne modtager betalingerne fra Bruxelles med væsentlig forsinkelse.

Eksempelsætninger "decentral" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDecentral strømforsyning er ikke blot et strukturpolitisk, men i høj grad også et socialt aspekt.
Decentralised electricity provision is not just a structural but also a social aspect.
DanishKommissionen foreslår en decentral struktur for anklagemyndigheden.
The Commission proposes a decentralised structure for the Office of the European Public Prosecutor.
DanishVed decentral produktion og udnyttelse skabes der arbejdspladser og støttes den integrerede udvikling.
Jobs will be created through decentralized production and use, promoting integrated development.
DanishEnergiforsyningssikkerheden kan på lang sigt kun sikres med decentral forsyning fra vedvarende energikilder.
Decentralised supplies from renewable energy sources are the only way to guarantee long-term security of energy supply.
DanishMens decentral uddeling i støtteområderne er en selvfølge hos os, afgøres Ispa-projekter i Bruxelles.
Whereas we take decentralised invitations to tender for granted in our development areas, ISPA projects are decided in Brussels.
DanishVedvarende energi er som udgangspunkt altid decentral, hvilket er meget væsentligt for de mindst udviklede regioner i Europa.
Renewable sources of energy are always decentralized, which is very important to the least developed regions of Europe.
DanishI Danmark er vandforsyningen decentral og baseret på et solidarisk princip, hvad angår tilgængelighed og priser.
In Denmark, the supply of water is decentralised and based on a principle of solidarity where accessibility and prices are concerned.
DanishDecentral produktion i tyndtbefolkede egne såsom på landet er en reel mulighed, men det kræver stimulering.
De-centralised generation is perfectly possible in thinly populated localities such as the rural areas but incentives will have to be given.
DanishDen netværksbaserede koordinering er decentral, mere smidig og mere liberal end den traditionelle direktivbaserede harmonisering.
This networked coordination is more decentralised and flexible and more liberal than the standard harmonisation directive.
DanishDer bør føres en decentral politik, en nærhedspolitik, og ikke mindst bør energipolitikken og transportpolitikken omlægges.
It is also necessary to have decentralised, community-based policies, and, above all, to redefine energy policy and transport policy.
DanishI Danmark er vandforsyningen decentral og primært offentlig og i mindre omfang privat, men altid bruger- / ejerstyret.
In Denmark, the supply of water services is decentralised, primarily public and to a lesser extent private, but it is always user/ owner controlled.
DanishDer findes i verden 2 mia mennesker, som kun får elektricitet via en decentral forsyning, og derfor er det så vigtigt, at vi griber ind her.
Two billion people in the world can only be supplied with electricity decentrally, which is why it is so urgent for us to act here.
DanishDet er også nødvendigt, at phasing in i en decentral strukturpolitik allerede gælder fra 2002 for tiltrædelseslandene, så de kan få erfaring.
Phasing-in the acceding countries into a decentralised structural policy as early as 2002 is also necessary in order to pool experience.
DanishDer kan kun opnås en tilfredsstillende territorial udvikling i alle EU ' s medlemsstater, hvis man gennemfører en decentral model for regionsudvikling.
Territorial cohesion is desirable but on the right bases, bases which relate to social opinion, not on the basis of market pressures.
DanishVi mener derfor, at lægemiddelproducenterne fortsat skal kunne vælge mellem central og decentral registrering af lægemidler.
We are therefore of the view that manufacturers of medicines must continue to have the choice between the centralised and decentralised registration of medicines.
DanishOg det er klart, at socialpolitikken bliver mere og mere decentral og i alle landene foregår på kommunalt, regionalt og statsligt plan.
Of course social policy is becoming more and more decentralised and is being exercised at local, regional and government level in all the Member States.
DanishKvaliteten af en hjælp måles ud fra følgende kriterier: Er den decentral, er den gennemskuelig, er den tæt på borgerne, og fungerer den?
The quality of an aid package is assessed according to the following criteria: is it decentralised, is it transparent, is it accessible to the citizens and does it work?
DanishDe nationale europæiske statsadvokater eller de delegerede ønsker jo en decentral struktur og ville blive udpeget efter den pågældende lovgivning i medlemsstaten.
The national European Public Prosecutors or the Delegates want a decentralised structure and would then be appointed under the relevant law of the Member State.
DanishGennem en decentral forvaltning kan et akut problem også løses i nogle medlemsstater, hvor regionerne modtager betalingerne fra Bruxelles med væsentlig forsinkelse.
Decentralized administration can also help resolve an acute problem in some Member States where the regions face long delays before receiving payments from Brussels.
DanishFor det andet skal EU ' s direktiv om et indre marked for elektricitet suppleres med et EU-direktiv om forsyning, som støtter en miljøvenlig og decentral energiproduktion.
Secondly, the EU directive on the internal electricity market must be supplemented by an EU-wide supply directive which promotes an ecological and decentralised energy economy.

Synonymer (engelsk) for "decentralized":

decentralized