Dansk-engelsk oversættelse af "decentralisere"

DA

"decentralisere" engelsk oversættelse

DA

decentralisere {verbum}

volume_up
decentralisere
Vi må derfor decentralisere så hurtigt som muligt, og modtagerlandet og -myndigheden må være i stand til at omstille deres arbejdsmetoder tilsvarende.
We must, therefore, decentralize and deconcentrate as quickly as possible and the recipient country and authority must be able to re-organize their working methods accordingly.
Vi er nødt til at decentralisere vores bestræbelser, og så bliver vi nødt til at beslutte inden for hvilke områder medlemsstaterne skal gå i spidsen, og hvor Kommissionen skal gå i spidsen.
We need to decentralize our efforts and then we need to decide in what areas the Member States should take the lead and in what areas the Commission should take the lead.

Eksempelsætninger "decentralisere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishHr. formand, jeg er jo decentralist og mener, det er godt at decentralisere.
Mr President, in principle, I am all in favour of decentralisation.
DanishDet betyder for Kommissionen, at den er nødt til at uddelegere og decentralisere.
It means the Commission must delegate and decentralise.
DanishVi er helt enige i behovet for at decentralisere vores bistandsprogrammer mest muligt.
We strongly agree on the need to decentralise our assistance programmes to the maximum possible extent.
DanishDet er nødvendigt at decentralisere og klarlægge kompetenceområderne.
It is necessary to decentralise and clarify competences.
DanishI stedet skal vi reformere og decentralisere kontrollen.
Instead, we should be reforming and decentralising control.
DanishHvordan kan EU ' s institutioner samarbejde mere effektivt og gøre mere for at decentralisere deres indsats?
How can the European Union institutions work together more effectively and do more to decentralise their efforts?
DanishJeg vil gerne slå det helt fast, at der er absolut enighed om det ønskelige i at decentralisere samarbejdet.
I want to make it very clear that there is absolute agreement on the desirability of decentralization in cooperation.
DanishJeg glæder mig især over forslagene om at forenkle procedurerne og decentralisere administrationen.
We have therefore voted against the report today, since we think that the financial perspective for 2007-2013 needs first to be clear.
DanishHvis vi vil undgå et uoverskueligt og omfangsrigt bureaukrati i Bruxelles, er det nødvendigt at decentralisere.
If we want to avoid a chaotic and unwieldy bureaucracy in Brussels, then we have no choice but to embrace decentralisation.
DanishFor det tredje er forsøget på at decentralisere den løbende forvaltning af støttemidlerne og samtidig forstærke kontrollen slået fejl.
Thirdly, the approach of decentralising day-to-day administration of funds while at the same time strengthening controls has failed.
DanishVed at decentralisere leveringen af støtte kommer vi til at inddrage partnere meget mere på alle stadier af formuleringen og gennemførelsen af politikken.
By decentralising the delivery of aid, we shall involve partners much more in all stages of policy formulation and implementation.
DanishUdfordringen består nu i at have modet til at decentralisere så mange ikkekerneopgaver som muligt tilbage til lavere niveauer af nationalt, regionalt og lokalt styre.
The challenge now is to have the courage to devolve as many non-core tasks as possible back to lower levels of national, regional and local government.
DanishVi må derfor decentralisere så hurtigt som muligt, og modtagerlandet og -myndigheden må være i stand til at omstille deres arbejdsmetoder tilsvarende.
We must, therefore, decentralize and deconcentrate as quickly as possible and the recipient country and authority must be able to re-organize their working methods accordingly.
DanishFor det første fordi erfaringen med Genopbygningsagenturet viser, at metoden med at decentralisere ansvaret, altså træffe flere beslutninger ude på stedet, er den rigtige.
One is that experience with the reconstruction agency has shown that decentralised responsibility, meaning more on-the-spot decisions, is the right way to go.
DanishVi foreslår at mobilisere lokale aktører, for eksempel ved at decentralisere beskæftigelsessystemerne og fremme lokale udviklings- og beskæftigelsesinitiativer.
We recommend that the local actors should be mobilized, for example by the decentralization of employment systems and the promotion of local development and employment initiatives.
DanishDet er særdeles påkrævet at decentralisere forvaltningen af denne bistand, da vi jo ved, at de lokalt valgte myndigheder er tættest på katastrofen og derfor mærker den mest.
Decentralising the financial management of such assistance is of the utmost importance, since, as we know, elected local authorities are closest to the disaster and feel it most.
DanishVi er nødt til at decentralisere vores bestræbelser, og så bliver vi nødt til at beslutte inden for hvilke områder medlemsstaterne skal gå i spidsen, og hvor Kommissionen skal gå i spidsen.
We need to decentralize our efforts and then we need to decide in what areas the Member States should take the lead and in what areas the Commission should take the lead.
DanishDette har ført til en latterlig centralisering i Bruxelles gennem de seneste to år af den enkle grund, at det under de givne omstændigheder ikke var muligt at decentralisere og uddelegere.
That has also led to rigorous centralization in Brussels over the past two years for the simple reason that deconcentration and delegation under those circumstances was not feasible.
DanishVi arbejder på at decentralisere beslutningstagningen og tildele tilstrækkelige ressourcer til amter og kommuner, således at de kan understøtte de programmer og projekter, de selv har identificeret.
We are working towards decentralising decision-making and allocating appropriate resources to county and municipal governments to support their own identified programmes and projects.