Dansk-engelsk oversættelse af "decentralisering"

DA

"decentralisering" engelsk oversættelse

EN

"decentralisation" dansk oversættelse

DA

decentralisering {en}

volume_up
decentralisering
Den indeholder tillokkende formler såsom decentralisering, deltagelse og kultur.
It contains some attractive formulas: decentralisation, participation and culture.
Europa-Parlamentet krævede under førstebehandlingen en stærkere decentralisering.
In its first reading, Parliament called for a greater degree of decentralisation.
Vi ønsker ikke mere centralisme og ensretning, men decentralisering og frihed.
We no longer want centralism and unification, but decentralisation and freedom.
decentralisering
Ja, decentralisering af forvaltningen er et kernetræk ved disse forslag til reform af den fælles fiskeripolitik.
Indeed, devolution of management is a core feature of these CFP reform proposals.
Beslutningsprocessen er for centraliseret, og der er ikke nok decentralisering og uddelegering i forvaltningsstrukturerne.
Decision-making is too centralised and there is not enough devolution and delegation in management structures.
Det glæder mig at se en betydelig decentralisering af forvaltning og kontrol med bevarelsen af bestandene til medlemsstaterne inden for disse grænser.
I am delighted to see significant devolution of management and conservation controls to the Member States within these zones.
EN

decentralisation {substantiv}

volume_up
decentralisation (også: devolution)
It contains some attractive formulas: decentralisation, participation and culture.
Den indeholder tillokkende formler såsom decentralisering, deltagelse og kultur.
In its first reading, Parliament called for a greater degree of decentralisation.
Europa-Parlamentet krævede under førstebehandlingen en stærkere decentralisering.
We no longer want centralism and unification, but decentralisation and freedom.
Vi ønsker ikke mere centralisme og ensretning, men decentralisering og frihed.

Eksempelsætninger "decentralisering" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEuropa-Parlamentet krævede under førstebehandlingen en stærkere decentralisering.
In its first reading, Parliament called for a greater degree of decentralisation.
DanishDen indeholder tillokkende formler såsom decentralisering, deltagelse og kultur.
It contains some attractive formulas: decentralisation, participation and culture.
DanishVi ønsker ikke mere centralisme og ensretning, men decentralisering og frihed.
We no longer want centralism and unification, but decentralisation and freedom.
DanishDer er taget vigtige lovgivningsinitiativer også for at gøre decentralisering mulig.
Major legislative initiatives have also been taken to promote decentralisation.
DanishI sidste måned talte Prodi for en radikal decentralisering af Unionens virksomhed.
Last month, Mr Prodi talked of a radical decentralisation of the Union's activities.
DanishDet, der behøves, er en effektiv decentralisering af den fælles fiskeripolitik.
What is really needed is for the common fisheries policy to be properly decentralised.
DanishVi har brug for mere effektivitet, mere decentralisering og mere koordinering på stedet.
We need more efficiency, more decentralization and more coordination on the ground.
DanishVi har brug for reformer, afbureaukratisering, decentralisering og gennemskuelighed.
We need reforms, de-bureaucratization, decentralization and transparency.
DanishAgenturer og decentralisering af agenturer er en del af regionalisering.
I support both reports as they are well written and cover the most important points.
DanishSagen er jo, at der ikke er sket en reel decentralisering, højst en dekoncentrering.
Of course, it is said that no real decentralization has occurred, only a deconcentration.
DanishLad mig svare fru Thors, som spurgte om decentralisering på dette område.
Let me address Mrs Thors who asked about decentralisation in this field.
DanishUdviklingen af landdistrikterne handler også hovedsageligt om decentralisering og lokal ledelse.
Rural development is also primarily about decentralisation and local governance.
DanishEr det et led i den radikale decentralisering, som Prodi talte om i morges?
Is this an element in the radical decentralisation which Mr Prodi talked about this morning?
DanishMen ved siden af volume er vores nøgleord: Deltagelse og decentralisering.
For us, the key words here are participation and decentralisation.
DanishSelvom jeg allerede har sagt det, er jeg dog stadig bekymret over den planlagte decentralisering.
Having said this, I still have concerns about the proposed decentralisation.
DanishDerfor er det nødvendigt at sikre størst mulig decentralisering.
Therefore, it is necessary to ensure the maximum possible degree of decentralisation.
DanishDecentralisering indebærer et forhold til kun en enkelt medlemsstat.
Decentralisation suggests a relationship with one Member State only.
DanishSubsidiaritet - ja, decentralisering - ja, renationalisering - nej!
Subsidiarity - yes; decentralization - yes; renationalization - no!
DanishEn decentralisering må ikke de facto føre til, at den interne revision bliver helt afskaffet.
Decentralisation must not result in the total de facto abolition of internal financial control.
DanishDecentralisering og fleksibilitet glimrer totalt ved deres fravær.
Decentralisation and flexibility are conspicuous by their absence.

Synonymer (engelsk) for "decentralisation":

decentralisation