Dansk-engelsk oversættelse af "defensiv"

DA

"defensiv" engelsk oversættelse

DA

defensiv {adjektiv}

volume_up
defensiv
Jeg synes, den hidtidige politik har været for defensiv.
I think that the policy so far has been unduly defensive.
Betænkningens indretning er defensiv: at forsøge at bevare noget i stedet for at nyskabe meget.
The report's attitude is defensive, trying to preserve something instead of creating much that is new.
En defensiv hær havde altså ingen opgaver uden for den stats territorium, som havde oprettet den.
So a country's defensive army did not have any tasks beyond the territory of the state that had established it.

Eksempelsætninger "defensiv" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishDer var mange gode aspekter i svaret, men omvendt synes jeg, De er en anelse defensiv.
There were many good points in your reply, but I feel that you were somewhat defensive.
DanishJeg er glad for, at denne klage nu ledsages af et forslag om en midlertidig defensiv ordning.
I am pleased that this case has now been supplemented with a proposal for a defensive mechanism.
DanishBetænkningens indretning er defensiv: at forsøge at bevare noget i stedet for at nyskabe meget.
The report's attitude is defensive, trying to preserve something instead of creating much that is new.
DanishJeg synes, den hidtidige politik har været for defensiv.
I think that the policy so far has been unduly defensive.
DanishEn defensiv hær havde altså ingen opgaver uden for den stats territorium, som havde oprettet den.
So a country's defensive army did not have any tasks beyond the territory of the state that had established it.
DanishIndskrænkning af vores fælles institutioners beføjelser er en defensiv reaktion, som kun kan føre til fiasko.
Cutting back on the powers of our common institutions is a defensive reaction that can only lead to failure.
DanishHr. formand, det pudsige ved EU ' s holdning til GATS er, at det har udviklet sig til en meget defensiv holdning.
Mr President, the curious thing about the EU position on GATS is that it has become a very defensive position.
DanishJeg opfordrer imidlertid kødindustrien til ikke at indtage en defensiv holdning i denne sag, men en aktiv.
I would, however, urge the meat industry not to adopt a defensive stance in this dossier, but to be proactive instead.
DanishFor så vidt angår pensionsordninger indtager Økonomiudvalget en lidt mindre defensiv position end kollega Weiler.
As far as pension systems are concerned, the Committee on Economic Affairs is not quite as defensive as Mrs Weiler.
DanishDerfor valgte Kommissionen en defensiv midlertidig støttemekanisme, der skal opveje de illoyale koreanske metoder.
This is why the Commission decided on a defensive temporary support mechanism designed to counter the unfair Korean practices.
DanishVi indtager ikke bare en defensiv holdning til landbrug, vi er aktive på alle områder af handelsforhandlingerne.
It is not that we are only taking a defensive position on agriculture; we are active in all areas that concern the trade negotiations.
DanishGanske vist er der her tale om en defensiv rolle, der tales om et» beskyttende skjold«, men det er under alle omstændigheder en ubestridelig kendsgerning.
This is certainly a defensive role - we have heard a shield mentioned - but it is still an indisputable fact.
DanishVi havde gerne set, at den havde været mindre defensiv i sin tilgang, og at den havde modereret og korrigeret strategierne noget kraftigere.
We should very much like the framework to be less submissive and the strategic moderations and corrections to be more forthright.
DanishI årevis har Unionen, og dette er også regeringernes skyld, anvendt en defensiv strategi: håbløshedens strategi.
For years now, and national governments have cause to shoulder some of the responsibility, the Union has pursued a defensive strategy: the strategy of despair.
DanishEndvidere vil Kommissionen samtidig foreslå en defensiv midlertidig støttemekanisme, der skal bekæmpe de illoyale koreanske metoder.
In addition, and importantly, the Commission will, at the same time, propose a defensive temporary support mechanism designed to counter the unfair Korean practices.
DanishVerts / ALE-Gruppen beklager ikke mindst, at Europa-Parlamentet med denne betænkning indtager en forholdsvis defensiv holdning til AVS-staterne og ansøgerlandene.
In particular, the Group of the Greens/ European Free Alliance regrets the report's rather defensive attitude to the ACP and candidate countries.
DanishI denne debat kan man ikke være forudindtaget eller defensiv eller anvende formler, som måske nok har været egnede før i tiden, men som ikke er det i dag.
In this debate, our actions cannot be preventative or defensive in nature, nor be based on formulae which may have been valid in the past, but are not so valid today.
DanishMen vi må også tilføje, at Den Europæiske Union skal indtage en aktiv holdning til landbrugsforhandlingerne, fordi vi ikke kan nøjes med en defensiv position.
However, we must also add that the European Union must have an active approach to agricultural negotiations too, because it cannot restrict itself to a defensive position.
DanishVi vil forme fremtiden, og at forme fremtiden er ikke ensbetydende med at give sig hen til en defensiv handling eller i en udsigtsløs protektionisme, men derimod at følge med forandringen.
We want to shape the future, and shaping the future does not mean fighting a rearguard action or useless protectionism, but accompanying change.
DanishDet fremlagte forslag om en midlertidig defensiv ordning trænger dog til forbedringer, da de tre skibstyper, som det omfatter, kun tegner sig for 20 % af den europæiske skibsbygning.
However, this proposal on a temporary defensive mechanism is in need of improvement, since the three segments referred to only account for 20 % of European shipbuilding.