Dansk-engelsk oversættelse af "definere"

DA

"definere" engelsk oversættelse

DA

definere {verbum}

volume_up
Det er ikke Kommissionen, der skal definere EU ' s udenrigspolitik.
It is not the Commission that has to define the foreign policy of the European Union.
Det skal heller ikke definere de præcise arrangementer for udbetaling af ydelser.
Nor should it define the precise arrangements for the payment of benefits.
Det vil ikke give mening at definere generelle, abstrakte kriterier for dette.
It would not make sense to define general abstract criteria to this effect.
EU bør hurtigst muligt definere en sammenhængende og effektiv indvandringspolitik.
It must act quickly to establish a consistent and effective immigration policy.
Vi bør definere den universelle tjeneste præcist, udstyre den med en opgaveliste og udlicitere den.
We should define the universal service precisely, establish efficiency criteria and then issue invitations to tender.
Det er således farligt at ville definere opgaverne omkring forsyningspligtydelser på europæisk niveau.
It is therefore dangerous to seek to establish a European definition of services of general interest.

Eksempelsætninger "definere" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishEU bør hurtigst muligt definere en sammenhængende og effektiv indvandringspolitik.
It must act quickly to establish a consistent and effective immigration policy.
DanishDet er vanskeligt at definere fælles strategiske interesser i forhold til f.eks.
In view of these aspects, my group considers this communication a disappointing one.
DanishDet er det spørgsmål, som taleren før mig kom ind på, og som vi nu skal definere.
That is the question addressed by the previous speaker and which we must now define.
DanishDet er underligt at definere neutralitet som den måde, hvorpå mennesker stemmer.
Madam President, the Presidency has been criticised for not being neutral.
DanishValgte organer skal definere dens målsætning på ny og kontrollere dens virke.
Elected institutions must redefine its objectives and monitor its activities.
DanishDet vil ikke give mening at definere generelle, abstrakte kriterier for dette.
It would not make sense to define general abstract criteria to this effect.
DanishDet skal heller ikke definere de præcise arrangementer for udbetaling af ydelser.
Nor should it define the precise arrangements for the payment of benefits.
DanishJeg tror, forbrugerne selv kan afgøre og definere, hvad de har brug for.
I think the consumer can decide for himself and define in advance what he needs.
DanishIndtil sidste øjeblik har de været ude af stand til klart at definere anklagepunkterne.
They were incapable of stating the charges clearly until the very last minute.
DanishDet er dog tilstrækkeligt til at definere vores holdning og give udtryk for vores vilje.
It is sufficient in order to define our position and to show our determination.
DanishFør jeg kommer yderligere ind på direktivet, vil jeg definere dets anvendelsesområde.
Before looking at the directive in more detail, we should specify its scope.
DanishInden vi forsøger at definere vores værktøjer, skal vi vide, hvad de skal bruges til.
Before we attempt to define our tools, we must know what the tools are to be used for.
DanishJeg tror, det er meget vigtigt at definere, hvad vi mener med bjergområder.
I believe it is very important to define what we mean by mountain regions.
DanishDet er ikke klogt at definere, hvad der er høj kvalitet, og hvad der ikke er det.
It is inadvisable to define what exactly is excellent and what is not.
DanishDet er ikke Kommissionens rolle at definere, hvad et pensionsprodukt er.
It is not up to the Commission to specify a pension product in every detail.
DanishDet drejer sig om at definere en information på græsrodsplan, som er det mest troværdige.
This involves defining targeted local information which is as credible as possible.
DanishDer bør gøres en indsats for at definere de forskellige former for kriminalitet.
Obviously we need better definitions of the various types of crimes.
DanishNår vi taler om innovation, så må vi også definere innovationen rigtigt.
When we speak about innovation, we must be sure to define the word properly.
DanishEndnu sværere er det at blive enige om, hvordan man skal definere begrebet» skadeligt«.
It will be even more difficult to agree on how to define the concept of " damaging '.
DanishVi skal således for det første definere fælles indikatorer og en fælles terminologi.
In effect, from the outset, we must define common indicators and a specific terminology.