Dansk-engelsk oversættelse af "definition"

DA

"definition" engelsk oversættelse

EN

"definition" dansk oversættelse

volume_up
definition {substantiv}
DA

definition {en}

volume_up
definition
Denne definition er en cirkulær definition og ikke en juridisk definition.
This definition is a circular definition, not a legal definition.
Unionens forskningspolitik føres pr. definition i de europæiske borgeres tjeneste.
By definition, the Union's research policy is for the citizens of Europe.
Denne definition tager udgangspunkt i selvstyrende områder eller regioner.
For this definition the autonomous community or region is used as a point of reference.
EN

definition {substantiv}

volume_up
This definition is a circular definition, not a legal definition.
Denne definition er en cirkulær definition og ikke en juridisk definition.
By definition, the Union's research policy is for the citizens of Europe.
Unionens forskningspolitik føres pr. definition i de europæiske borgeres tjeneste.
For this definition the autonomous community or region is used as a point of reference.
Denne definition tager udgangspunkt i selvstyrende områder eller regioner.

Eksempelsætninger "definition" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishIndividuel finansiering er derfor ikke pr. definition bedre end fælles løsninger.
Individual funding is, therefore, not obviously better than collective solutions.
DanishDer henvises i øvrigt senere i betænkningen endnu en gang til denne definition.
In fact, reference to this definition is also made further down in that report.
DanishVi ønsker at undgå, at denne definition henføres til en bestemt teknisk mulighed.
We want to avoid linking this definition to any particular technical possibility.
DanishDirektivet skaber en definition af og en særstatus for mikrokraftvarmeproduktion.
National instruments and financial support should focus on primary energy savings.
DanishJeg må sige til Dem, at Europa-Parlamentet ikke havde brug for den definition.
I have to say to you that the European Parliament did not need that definition.
DanishFjernsynsdirektivet f.eks. indeholder ingen definition på kønsdiskriminering.
Television guidelines, for instance, give no definition of gender discrimination.
DanishDen skabte til dette formål en mekanisme til definition af en fælles politik.
It provided, for this purpose, a mechanism for the definition of a common policy.
DanishJeg vil gerne understrege, at en adoption pr. definition ikke bør kunne opløses.
I would like to emphasis the seriousness of adoption which must be seen as permanent.
DanishMåske kan et kompromis mellem de forskellige forslag blive en bedre definition.
Perhaps a compromise amongst the various suggestions can produce a better definition.
DanishJeg mener, at vi skal arbejde konstruktivt og aktivt med på denne definition.
I believe that we should constructively and actively participate in defining these.
DanishBorgere er pr. definition i første række arbejdstagere, arbejdsgivere og forbrugere.
By definition, citizens are first and foremost employees, employers and consumers.
DanishDet behandles gennem en generalklausul, som ikke indeholder nogen definition.
It is dealt with by means of a general clause which does not provide any definition.
DanishDenne nye definition vil derfor være til gavn for alle vores medlemsstater.
This new definition will therefore be very useful in all of our Member States.
DanishDet er tydeligt, at denne definition giver mulighed for en række fortolkninger.
Obviously, such a definition lends itself to more than one interpretation.
DanishDen drejer sig om definition, betegnelse og præsentation af aromatiserede vine.
The report deals with definitions, descriptions and presentations of aromatised wines.
DanishDenne definition afspejler en alt for bred forståelse af begrebet omgåelse.
This definition reflects too broad an understanding of the notion of circumvention.
DanishPr. definition vedrører nationale reklamer og sponsorering ikke det indre marked.
By definition, national advertising and sponsorships do not affect the internal market.
DanishMed ændringsforslag 5 og 9 indføres en definition af utilsigtet havforurening.
Amendments 5 and 9 introduce a definition of accidental marine pollution.
DanishDet er nødvendigt med en bedre definition af begrebet " nyt lægemiddel ", hr. kommissær.
The concept of 'new medicinal product ' needs to be better defined, Commissioner.
DanishUnionens forskningspolitik føres pr. definition i de europæiske borgeres tjeneste.
By definition, the Union's research policy is for the citizens of Europe.

Synonymer (engelsk) for "definitely":

definitely
definitive