Dansk-engelsk oversættelse af "dekret"

DA

"dekret" engelsk oversættelse

DA

dekret {et}

volume_up
dekret

Eksempelsætninger "dekret" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishFrankrig har udtalt, at et dekret om dette spørgsmål vil blive godkendt senest 31. oktober 2001.
France has stated that a decree on this matter will be approved before 31 October 2001.
DanishI et hemmeligt dekret beskyldes han for at være landsforræder.
He has been charged under a secret decree with having betrayed his country.
DanishKulturen i et åbent, demokratisk samfund skabes ikke pr. dekret.
Culture in an open democratic society is not created by decree.
DanishAllerførst vil jeg sige, at et borgerskab ikke oprettes ved dekret, men at det er en levende virkelighed.
First of all, I think that citizenship cannot happen by decree, but is something which comes with practice.
DanishDen skal kræve, at det dekret ophæves, ifølge hvilket folk kan fængsles i 30 dage uden anklage.
It must call for the revocation of the decree whereby people can be imprisoned for 30 days without preferment of charges.
DanishSe i denne forbindelse i særdeleshed præsidentens dekret af 12. marts, som blev godkendt af parlamentet den 7. juni.
In this connection see particularly the presidential decree of 12 March, approved by parliament on 7 June.
DanishMan må ikke glemme, hvad Jeltsin så sent som i juni lod forstå i et dekret, nemlig at han ville trække tropperne tilbage.
We should not forget what Yeltsin proclaimed in his June decree, namely that he would withdraw the troops.
DanishI 1999 blev der udstedt et dekret, som ændrede den italienske version af golden share uden at ændre det egentlige indhold af denne.
In 1999, a decree was issued which - in that typically Italian way - modified the golden share without making any substantial change.
DanishVi skal først og fremmest glæde os over, at den honduranske regering har ophævet det dekret, som tillod indespærringen af mindreårige sammen med voksne.
We must welcome the fact that the Honduras Government has repealed the law which allowed children to be detained along with adults.
DanishJeg vil især gerne høre Deres synspunkt om det seneste dekret, man har udstedt fra højeste sted vedrørende reglerne for spørgetiden.
In particular, I would like to hear your views on this latest edict that has been passed down from on high regarding the rules governing Question Time.
DanishEt " permanent råd " for yderligere demokratisering og udvikling i det civile samfund blev godkendt ved præsidentielt dekret den 29. december 2002.
A 'Standing Council ' for further democratisation and development in civil society was approved by Presidential Decree on 29 December 2002.
DanishDen 13. august 2002 modtog de et afslag på visumansøgningen med den begrundelse, " at de ikke opfyldte betingelserne i dekret RD 864 / 2001 ".
On 13 August 2002 they received notification that the visa had been refused 'because they did not meet the conditions laid down in RD 864/ 2001 '.
DanishVi er også imod idéen med hensyn til at skifte tv-teknologi ved dekret og ved politiske beslutninger i stedet for at lade borgernes egne valg råde.
We are also opposed to the idea of changing TV technology by decree and through political decisions instead of letting people ’ s own choices prevail.
DanishDet er også positivt, at ministerrådet har vedtaget et dekret, der giver Amnesty International mulighed for lovligt at åbne et kontor i Tyrkiet.
It is also to be welcomed that the Council of Ministers has approved the decree that will allow Amnesty International to legally open an office in Turkey.
DanishDer bliver ikke skabt arbejdspladser pr. dekret, men ved hjælp af en sund økonomi, og man kan ikke ligefrem sige, at Unionen målrettet har bevæget sig den vej.
It is also true, however, that the Lisbon Strategy needed a review, in order to make it more realistic and more geared towards genuine competitiveness.
DanishPræsident Karzai har udstedt et dekret om en national hær i Afghanistan, hvilket er et stort skridt i retning af afghansk ejerskab inden for sikkerhed og stabilitet.
President Karzai has issued a decree creating an Afghan national army, an important step towards Afghan ownership in the field of security and stability.
DanishI denne forbindelse er man ved at godkende et dekret om midlertidige foranstaltninger i forbindelse med ansættelseskontrakter og afskedigelser, som skal revideres af eksperter.
In this context, a decree is being approved which deals with transitional measures relating to contracts and dismissals, and it will be revised by experts.
DanishFor så vidt er det aktuelt, og jeg vil gerne spørge Dem helt konkret: Har Den Tjekkiske Republik officielt meddelt Dem, at dette dekret ikke længere er i kraft?
So this is a very topical subject and I would like to ask you a very specific question: has the Czech Republic officially informed you that this decree is no longer in force?
DanishEt af de første dekreter, der blev vedtaget af de islamiske radikale i Mogadishu, var et dekret om lukning af biografer og haller, hvor der var planer om at transmittere fra VM i fodbold.
One of the first decrees to be passed by the Islamic radicals in Mogadishu was an order to close cinemas and halls where the World Cup was to be shown.
DanishSpørgsmålet skulle blive løst i løbet at kort tid, idet de franske myndigheder for nylig har udstedt et dekret, der transformerer direktiv 92 / 51 / EØF og anerkendelse af eksamensbeviser.
The matter ought soon to be resolved, given that the French authorities have recently issued a decree incorporating into French law Directive 92/ 51/ EEC on the recognition of diplomas.