Dansk-engelsk oversættelse af "dels"

DA

"dels" engelsk oversættelse

EN
EN

"Tierra del Fuego" dansk oversættelse

DA

dels {adverbium}

volume_up
Jeg henviser dels til en bemærkning til forretningsordenen, dels til protokollen fra i går.
I want to refer partly to a point of order and partly to yesterday's Minutes.
Bedraget kommer til dels fra den officielle regeringspropaganda i Moskva.
The deceit is partly the product of official government propaganda in Moscow.
Heraf blev godt 12 % kontrolleret, dels direkte på stedet, dels pr. satellit.
Of these, some 12 % were checked, partly on the spot and partly by satellite.
EN

Tierra del Fuego {egennavn}

volume_up
1. geografi
Tierra del Fuego

Eksempelsætninger "dels" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishI eftermiddag vil vi under budgetforhandlingen til dels behandle den anden del.
With the budget this afternoon we shall be talking a little about the second part.
DanishVi har til dels set store meningsforskelle i forbindelse med denne betænkning.
To some extent, there have been major differences between us over this report.
DanishBlandt de opstramninger jeg gerne vil pege på, er der dels anvendelsesområdet.
Among the areas I would earmark for tightening up is the area of application.
DanishDet kommer an på finjusteringen, det kommer til dels også an på informationer.
What it comes down to is fine-tuning, and to some extent, to information too.
DanishDe nye stillinger i Revisionsretten har til dels med de samme problemer at gøre.
The Audit Court's proposed new posts are due partially to the same problem.
DanishHeraf blev godt 12 % kontrolleret, dels direkte på stedet, dels pr. satellit.
Of these, some 12 % were checked, partly on the spot and partly by satellite.
DanishVi ved nu, at terroranslagene den 11. september til dels blev planlagt i Hamburg.
We now know that the 11 September attacks were, at least in part, planned in Hamburg.
DanishDe er allerede indeholdt i betænkningen, til dels med en anden formulering.
They are already contained in the report, even if some are formulated differently.
DanishVi står her og siger, at vi til dels har forudset det, at vi har set det komme.
We stand here and say that we foresaw some of this, that we saw it coming.
DanishDer stilles til dels krav til Cuba, som ikke kan overholdes i en række EU-stater.
Certain demands are being made of Cuba that are not being met in a number of EU States.
DanishHer træffes afgørelser med til dels betragtelige økonomiske konsekvenser.
Decisions are taken here that sometimes have considerable financial implications.
DanishDels er EU ' s egen anvendelse af det uklar og ikke altid lige fornuftig.
Yet the way the European Union itself uses it is both unclear and even irrational.
DanishDen manglende sammenhæng forklarer til dels diskussionen om retsgrundlaget.
The lack of such coherence partly explains the argument over the legal base.
DanishI Parlamentets behandling er sagen til dels forbedret i forhold til dette.
This aspect of the issue has been dealt with more effectively by Parliament.
DanishDenne opmærksomhed er genskabt, hvilket til dels er kommissær Pattens fortjeneste.
Partly thanks to Commissioner Patten, this attention has been rekindled.
DanishBedraget kommer til dels fra den officielle regeringspropaganda i Moskva.
The deceit is partly the product of official government propaganda in Moscow.
DanishMen hertil kommer også, at midlerne til dels tildeles på grundlag af forskellige kriterier.
Moreover, the funds are to some extent granted on the basis of unequal criteria.
DanishDette skyldes til dels manglende levedygtighed og store udgifter til skovforvaltning.
This is partly caused by the lack of viability and the high cost of forest management.
DanishDe retter sig - det skal understreges igen og igen - jo kun til dels mod de hvide farmere.
We must never forget that this action is only partly directed again white farmers.
DanishDer er behov for dels en prioriteringsliste, dels naturligvis finansiering - hr.
What is first of all necessary is a list of priorities and, secondly of course, the funding.