Dansk-engelsk oversættelse af "delta"

DA

"delta" engelsk oversættelse

EN
EN
EN

"delta" dansk oversættelse

volume_up
delta {substantiv}
DA
DA
DA

delta {et}

volume_up
1. "bogstav"
delta
volume_up
delta {substantiv} (letter)
There are about 18 EU citizens and residents incarcerated at Camp Delta.
Nederlandene ligger nedenstrøms, i et delta, og derfor er kvaliteten af det overfladevand, der kommer til os, meget vigtig.
The Netherlands is located downstream, in a delta, which means that the quality of the surface water which heads our way is of key importance.
Men der er ingen tvivl om, at denne omlægning, dersom den gennemføres, meget alvorligt vil påvirke Severinog Akeloos-flodernes delta.
But there is no doubt that if this diversion comes about it is going to affect the delta of the Severino and Acheloos rivers very seriously.
EN

delta {substantiv}

volume_up
1. "letter"
delta
volume_up
delta {et} (bogstav)
There are about 18 EU citizens and residents incarcerated at Camp Delta.
Omkring 18 EU-borgere er fængslet i Camp Delta.
The Netherlands is located downstream, in a delta, which means that the quality of the surface water which heads our way is of key importance.
Nederlandene ligger nedenstrøms, i et delta, og derfor er kvaliteten af det overfladevand, der kommer til os, meget vigtig.
But there is no doubt that if this diversion comes about it is going to affect the delta of the Severino and Acheloos rivers very seriously.
Men der er ingen tvivl om, at denne omlægning, dersom den gennemføres, meget alvorligt vil påvirke Severinog Akeloos-flodernes delta.

Eksempelsætninger "delta" på engelsk

Disse sætninger kommer fra eksterne kilder og er måske ikke nøjagtige. bab.la kan ikke holdes ansvarlig for dette indhold.

DanishOmkring 18 EU-borgere er fængslet i Camp Delta.
There are about 18 EU citizens and residents incarcerated at Camp Delta.
DanishNederlandene ligger nedenstrøms, i et delta, og derfor er kvaliteten af det overfladevand, der kommer til os, meget vigtig.
The Netherlands is located downstream, in a delta, which means that the quality of the surface water which heads our way is of key importance.
DanishMen der er ingen tvivl om, at denne omlægning, dersom den gennemføres, meget alvorligt vil påvirke Severinog Akeloos-flodernes delta.
But there is no doubt that if this diversion comes about it is going to affect the delta of the Severino and Acheloos rivers very seriously.
DanishDet andet, jeg vil sige, vedrører Guantánamo Bay, Camp Delta, en slags Gulag drevet af USA for udenlandske fanger, der er tilbageholdt på ubestemt tid uden anklage.
My second point regards Guantánamo Bay, Camp Delta, a kind of US-run gulag for foreign captives held indefinitely without being charged.
DanishHr. kommissær, jeg bor i Bajo Ebro-området, hvor Ebro-flodens delta befinder sig, og indbyggerne dér lever alle direkte eller indirekte af risdyrkning.
Mr Commissioner, I live in the Bajo Ebro district which is home to the delta of the River Ebro and where the inhabitants, directly or indirectly, all depend for their living on rice.
DanishVi har et særligt problem med fladfisk - skrubber i Mersey-flodens delta - som udviser ekstrem tvekønnethed, og vi ved ikke, hvad grunden er.
We have a particular problem with marine flat fish - flounders in the estuary of the River Mersey in fact - which are exhibiting extreme intersex characteristics and we do not know what the cause is.
DanishEU bør i fællesskab stille krav om, at alle tilbageholdte i Camp Delta behandles som samvittighedsfanger, herunder de europæere, der nu er blevet tilbageholdt uden anklage i to år.
The EU must act together to demand conscionable treatment for all detainees in Camp Delta, including the Europeans who have now been held for two years without charge.
DanishMed dette projekt risikerer man at ramme områderne ved floden Ebros delta, som er meget værdifulde for den biologiske mangfoldighed i almindelighed og for fuglelivet i særdeleshed.
The project is in danger of affecting areas bordering on the delta of the River Ebros, which are very valuable in terms of their bio-diversity in general and bird life in particular.
DanishJeg er gennem mit arbejde i Udvalget om Udvikling og Samarbejde helt bekendt med oversvømmelserne i Mozambique, det indiske subkontinent, Bangladesh, Mekong Delta osv. for nylig.
I am very well aware, from my work on the Committee on Development and Cooperation, of the recent floods in Mozambique, the Indian sub-continent, Bangladesh, the Mekong Delta and so on.
DanishHvad mener Kommissionen om den videnskabelige og politiske debat i Spanien om beregningerne af den minimale økologiske vandstrømning fra Ebro-floden til dens delta efter vandoverførslen fra Ebro?
What is the Commission's current view of the scientific and political debate in Spain over the estimates of the minimum ecological flow of the Ebro river to its delta after the Ebro transfer?
DanishSiden den første Niger Delta-krise i november 2004 har EU ' s missionschefer aflagt regelmæssige besøg i forskellige områder: Niger Delta, nogle nordlige stater og nogle stater i det centrale bælte.
Since the first Niger Delta crisis in November 2004, regular visits of the EU Heads of Mission have been organised to various areas: the Niger Delta, some northern states and some middle-belt states.